Wyszukiwarka: niebie (dzienniki)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: niebie — zgromadziliśmy 57 tekstów.

* * *

Uk­radłeś mi serce.
Gdzieś scho­wałeś u siebie w mieście.
Nie byłam tam nig­dy, na­wet nie wiem gdzie szukać.

Tęsknie, wiesz?
Wciąż, tak bar­dzo jak tych kil­ka miesięcy temu.
Miałeś racje…

Mówiłeś, że sto ra­zy bar­dziej będę cier­pieć po [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 16 fiszek • 5 maja 2013, 00:02

Krzyże i kapliczki, czyli... pięć dni z lasu...

... os­tatnio zbierałem różne frag­menty ar­ty­kułów, na je­den te­mat. Zeb­rałem frag­menty około 25-30 ar­ty­kułów. Jed­nak to opo­wiada­nie/nie opo­wiada­nie pow­stało tyl­ko w opar­ciu o frag­menty 2-3 artykułów...

Piątek, 11. 08. 2017 r.

(*)... Bogusław(...) [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 11 fiszek • 22 sierpnia 2017, 18:44

24.10.2015r. cz 5

STAC­JA DZIEWIĄTA – Je­zus upa­da po raz trze­ci. Brat nasz w Pa­nu ksiądz, da­lej mówi, że upa­damy w grzechu po raz en­ty i mu­simy się od­radzać przez spo­wiedź. Zgrzy­ta mi w uszach [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 11 fiszek • 2 listopada 2015, 06:58

* * *

Na roz­gwieżdżonym niebie
tak pięknie i gwarno
a in­tro­wer­tyczny Księżyc
myśla­mi daleko
ma już dość
słucha­nia skarg ludzkich


Odtwórz  

dziennik
zebrał 10 fiszek • 8 marca 2016, 21:54

* * *

Bez­senne no­ce biorę, za dobrą mo­netę, kto­ra poz­wa­la mi oglądać zja­wis­ka dziejące się na niebie, z życze­niem na końcu języ­ka wy­pat­ru­je spa­dającej gwiaz­dy, próbu­je od­cze­pić księżyc za­haczo­ny o dach wieżow­ca (romantycznie)


Snu­je plany [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 9 fiszek • 26 lutego 2015, 16:24

24 -27.03.2017r.

PIĄTEK

W tu­tej­szym PGR oprócz ho­dow­li bydła mleczne­go zaj­mują się też ho­dowlą kar­pi. Tak więc kiedy na po­toku, który wpływa do tych stawów i po­tem wypływa z nich, tamę wy­budo­wały bob­ry, to decyzja [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 8 fiszek • 27 marca 2017, 10:13

Spostrzeżenia 2

Odłożyw­szy torbę, usiadłem sa­mot­nie w przedziale po­ciągu re­lac­ji War­sza­wa-Wrocław. Spoj­rzałem przez szybę na wczes­no­je­sien­ne niebo — hmmm, jeszcze jas­no, a gdy do­jadę, będzie już jas­no, cu­dow­ne życie ciągle w tra­sie, ko­niec końców [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 7 fiszek • 23 września 2015, 20:34

12.12.2016r.

Obudziłem się dzi­siaj dwadzieścia po piątej. Za ok­nem była to­tal­na ciem­ni­ca, ale za to o blachę dachu bębnił deszcz. Po natężeniu szu­mu zro­zumiałem od ra­zu, że jest to ule­wa. O wpół do [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 5 fiszek • 12 grudnia 2016, 10:51

pytania

A może Cię nie słyszałam?
I poszłam nie tą drogą?
Czy zaw­sze zapłata za to będzie taką srogą?
A jeśli zawrócić już nie mogę, nie poz­wo­lisz mi być kim chce?
A jak być kimś kim [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 4 fiszki • 17 października 2017, 10:53

Tak to bywa, że talent poetycki wyłania się z impulsów miłosnego zauroczenia.

Ko­lej­ny dzień, ko­lej­na kłótnia myśli z ser­cem. Krzyk nie­szczęścia od­bi­ja się echem od ra­dos­nych oczu tłumu. Wewnątrz nas roz­sza­lała się burza, liście od­bi­jają się od piorunów myśli, gwiaz­dy uk­ryły się w nocnym [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 4 fiszki • 9 grudnia 2015, 23:11
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 20:01danioł sko­men­to­wał tek­st to co widzi­my jest [...]

dzisiaj, 19:59danioł sko­men­to­wał tek­st je­zus umarł tyl­ko po [...]

dzisiaj, 19:58doremi sko­men­to­wał tek­st to co widzi­my jest [...]

dzisiaj, 19:56danioł sko­men­to­wał tek­st to co widzi­my jest [...]

dzisiaj, 19:53Jacob-Filth do­dał no­wy tek­st Musisz się trochę bać. [...] 

dzisiaj, 19:50doremi sko­men­to­wał tek­st Wyjątkowa każde­go dnia chwi­la [...]

dzisiaj, 19:45doremi sko­men­to­wał tek­st to co widzi­my jest [...]

dzisiaj, 19:45doremi sko­men­to­wał tek­st Od małego uczy się [...]

dzisiaj, 19:43rudolf88 do­dał no­wy tek­st Nie tyl­ko pat­rzy­liśmy w [...]