Wyszukiwarka: ludzie (dzienniki)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: ludzie — zgromadziliśmy 343 teksty.

Czasem

Cza­sem w naszym życiu po­jawiają się ludzie, którzy przew­ra­cają je do góry no­gami. By­wa tak, że na początku niczym szczególnym się nie wyróżniają. Ot ko­lej­ny zna­jomy, czy zna­joma. Jed­nak nies­podziewa­nie, coś się [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 17 fiszek • 24 sierpnia 2014, 06:04

***

Życie kil­ka ra­zy prze­biegło mi przed ocza­mi. Krótkie sce­ny codzien­ności od początków świado­mości, po os­tatnią wy­pitą kawę. Muszę przyz­nać, że każde z tych 20 se­kund było nud­ne jak cholera.
Po ta­kim sean­sie później [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 12 fiszek • 6 września 2014, 16:29

* * *

Mo­je marze­nia? Nig­dy nie było ich zbyt wiele. Nie na­daję ty­tułu prag­nienia, marze­nia zwykłym zachcian­kom. Dzieci marzą, lu­bią marzyć. Miałam ty­siące po­mysłów na siebie, zmieniały się z biegiem dni, ale je­den ele­ment [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 12 fiszek • 3 maja 2013, 00:57

Dorosłość...

Na­piję się wi­na. To ta­kie do­rosłe. Na­wet świat nie zauważy, że się zmieniłam na kil­ka chwil. Wszys­tko pójdzie swoim ryt­mem, a ja z ok­na spoj­rzę, jak ludzie do­ras­tają w biegu. Nikt nie [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 11 fiszek • 27 marca 2015, 22:54

Wstań, mała!

Nig­dy więcej, proszę nie myśl że coś cię w życiu ominęło.
Nig­dy więcej, proszę nie wiń ludzi za to co wnieśli do two­jego życia.
Nig­dy więcej, proszę nie żałuj te­go co do tej [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 10 fiszek • 17 lipca 2017, 20:42

* * *

"Pe­symiści i Op­ty­miści żyją ty­le sa­mo, tyl­ko Pe­symiści smut­niej, a Op­ty­miści we­selej" prof. Władysław Bartoszewski

Ludzie narze­kają, bo...?
1. Porównują swo­je życie do in­nych i to ich frustruje,
2. Nie cieszą się z te­go co mają lub co osiągnęli,
3. Nie do­ceniają siebie,
4. Mają kom­plek­sy, które wyolbrzymiają,
5. Mają na­turę malkontentów.

Im bar­dziej się porównu­jesz tym więcej się frustrujesz. 

dziennik
zebrał 9 fiszek • 29 maja 2015, 15:08

Walcz. Nie poddawaj się.

Pa­miętasz za­pach i smak zielo­nej her­ba­ty? Pa­miętasz sok po­marańczo­wy, który tak uwiel­białaś? Czy pa­miętasz te piosen­ki, które po­budzały Cię do życia? I ten uśmiech, który to­warzyszył Ci po­nad wszystko…
Ludzie się zmieniają. To
 [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 8 fiszek • 17 listopada 2015, 13:17

* * *

Ludzie mówią, że bez miłości nie da się żyć. Oso­biście uważam, że tlen jest ważniejszy. 

dziennik
zebrał 7 fiszek • 6 października 2014, 15:06

pragnąc być dla kogoś kimś

przyk­re jest to, że ludzie zauważają cię do­piero wte­dy, gdy cze­goś pot­rze­bują. a ty prze­cież też masz uczu­cia... chcesz być dla ko­goś ważny, kto wie czy nie naj­ważniej­szy. chcesz mieć świado­mość tego, [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 6 fiszek • 22 października 2012, 15:56

* * *

Odtwórz

Co­raz rzadziej pat­rzę przed siebie. Nie chce żyć przeszłością... nie chce,ale tyl­ko ona pot­ra­fi ukoić mo­je myśli. Jes­tem niedos­ta­tecznie sil­ny by zro­zumieć, to co się stało. [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 6 fiszek • 17 sierpnia 2015, 21:56
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 15:04onejka sko­men­to­wał tek­st Przysięga

dzisiaj, 15:02onejka sko­men­to­wał tek­st Cienie naj­dot­kli­wiej znaczą szept

dzisiaj, 14:57onejka do­dał no­wy tek­st drugi plan

dzisiaj, 14:52onejka sko­men­to­wał tek­st Najchętniej pra­wią ci, którzy [...]

dzisiaj, 13:04Smoky Blue do­dał no­wy tek­st Ćwiartka Jabłka

dzisiaj, 11:25kati75 do­dał no­wy tek­st Moje szczęście jest tam [...]

dzisiaj, 10:50kati75 do­dał no­wy tek­st Nad ho­ryzon­tem roz­pościera się [...]

dzisiaj, 10:49szpulka sko­men­to­wał tek­st przykładność

dzisiaj, 10:19kati75 sko­men­to­wał tek­st Street St.1