Wyszukiwarka: wyciągasz rękę (cytaty)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: wy­ciągasz rękę — zgromadziliśmy 28 tekstów.

I trze­ba być wiel­kim przy­jacielem i moc­nym przy­jacielem, żeby przyjść i prze­sie­dzieć z kimś całe po­połud­nie tyl­ko po to, żeby nie czuł się sa­mot­ny. Odłożyć swo­je ważne spra­wy i całe po­połud­nie poświęcić na trzy­manie ko­goś za rękę. 

cytat dnia z 14 listopada 2009 roku
zebrał 333 fiszki

Seks jest jak gra w brydża. Jeżeli nie masz dob­re­go par­tne­ra to mu­sisz mieć przy­naj­mniej dobrą rękę. 

cytat dnia z 11 lutego 2013 roku
zebrał 139 fiszek

Po­nad 10 lat te­mu byłem z ko­bietą, która miała córkę. Mała dziew­czyn­ka, chodziła do przed­szko­la. Długo się os­wa­jaliśmy, w końcu mnie zaak­cepto­wała. Kiedyś wędro­waliśmy po uli­cach War­sza­wy i ona mnie chwy­ciła za [...] — czytaj całość

cytat
zebrał 116 fiszek

Wśród morza ewen­tual­ności: te­go, co pot­rzeb­ne, mniej pot­rzeb­ne i zby­teczne, te­go, co przy­jem­ne, a pożyteczne, te­go, co szkod­li­we, bar­dziej szkod­li­we, a sma­kowi­te, te­go, co opłacal­ne, bar­dziej opłacal­ne, a krzyw­dzące dru­giego człowieka, tego, [...] — czytaj całość

cytat
zebrał 90 fiszek

Bo miłość to świado­mość, że jest się kimś naj­ważniej­szym. To życie z kimś, kto przyt­rzy­ma za rękę, gdy ziemia się zat­rzęsie, a nie z kimś, kto sam co chwi­la będzie wy­woływał trzęsienie [...] — czytaj całość

cytat
zebrał 87 fiszek

Zaw­sze, ilek­roć uśmie­chasz się do swo­jego bra­ta i wy­ciągasz do niego ręce, jest Boże Na­rodze­nie. Zaw­sze, kiedy mil­kniesz, aby wysłuchać, jest Boże Na­rodze­nie. Zaw­sze, kiedy re­zyg­nu­jesz z za­sad, które jak żelaz­na obręcz [...] — czytaj całość

cytat
zebrał 48 fiszek

- A więc nie ma już ra­tun­ku? - spy­tał Fro­do roz­glądając się gorączko­wo. - Jeżeli się ruszę, zo­baczą mnie i pochwycą. Jeżeli tu zos­tanę, przy­ciągnę ich do siebie. Ara­gorn położył mu rękę na ra­mieniu - zos­tała jeszcze nadzieja - rzekł. - Nie jes­teś sam. 

cytat
zebrał 33 fiszki

Chcę ci przy­pom­nieć siebie taką, jaką byłam pop­rzez te wszys­tkie la­ta, które mi­jały nam wspólnie, dni - pod­czas których nasze myśli płynęły równo­leg­le, świado­me swo­jej blis­kości, wys­tar­czyło na­pisać list, wy­ciągnąć rękę, żeby na­pot­kać two­je słowa, twój przy­jaz­ny gest. Chcę przy­wołać naszą przeszłość, naszą wspólną przeszłość, chcę żebyś na tych kar­tkach, które białe jeszcze piętrzą się prze­de mną, od­na­lazł drga­nie mo­jego żywe­go serca. 

cytat
zebrał 33 fiszki

Nig­dy nie roz­ma­wiała z nim o swoich oba­wach. Dlacze­go? Po­nieważ kiedy by­li ra­zem, wszys­tkie oba­wy zni­kały jak za dot­knięciem cza­rodziej­skiej różki. On po pros­tu przychodził, brał ją za rękę i pro­wadził ku [...] — czytaj całość

cytat
zebrał 18 fiszek

A wiesz, co to znaczy sprze­dawać siebie? Poz­wa­lasz, żeby ten, co ma forsę, włożył ci rękę za maj­tki, a po­tem, żeby je zdjął, a po­tem, żeby się na to­bie położył. Al­bo według uz­na­nia... mam mówić dalej? 

cytat
zebrał 17 fiszek
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

wczoraj, 23:09cyt.adela do­dał no­wy tek­st Przy(roda)

wczoraj, 22:28RozaR do­dał no­wy tek­st Wysłałeś mnie Boże Na [...]

wczoraj, 22:27RozaR sko­men­to­wał tek­st Dom (na fak­tach)

wczoraj, 22:22cyt.adela do­dał no­wy tek­st Drzeworym

wczoraj, 22:13.Rodia sko­men­to­wał tek­st Zapragnęło ser­ce cu­du, a [...]

wczoraj, 22:13.Rodia sko­men­to­wał tek­st Cudobójstwo

wczoraj, 22:12.Rodia wy­powie­dział się w wątku offtop.