Wyszukiwarka: wiosna (cytaty)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: wios­na — zgromadziliśmy 10 tekstów.

Drze­wa umierają inaczej niż ludzie. Drze­wa wyglądają tak, jak gdy­by cie­szyły się własną śmier­cią. Wpraw­dzie po­tem będzie wios­na i one od­kwitną zno­wu, ale ty wiesz, że nig­dy nie można mieć pew­ności. No i skąd o tym mają wie­dzieć drze­wa? Dla nich na pew­no każda je­sień jest ostatnia. 

cytat dnia z 27 listopada 2011 roku
zebrał 118 fiszek

We­soła myśl jest niczym wios­na. Ot­wiera pąki na­tury ludzkiej. 

cytat dnia z 23 czerwca 2015 roku
zebrał 21 fiszek

Mądrzy ludzie zaw­sze mnie męczy­li i wyczer­py­wali. W ich to­warzys­twie czułem się jak przed up­rzedzoną do mnie ko­misją egza­mina­cyjną. Wie­cznie mu­siałem uważać, po­nieważ nie spuszcza­li mnie z oka, ob­serwując mnie spod ściągniętych [...] — czytaj całość

cytat
zebrał 15 fiszek

Fan­tazja to wie­czna wiosna. 

cytat
zebrał 10 fiszek

I wios­na przy­niosła mi ok­ropny śmiech idioty. 

cytat
zebrał 8 fiszek

Przeszło la­to, je­sień i zima,
I jeszcze wios­na, i jeszcze ja­kieś lato,
i zno­wu je­sień w mgłach jak w dymach.
(Je­sieni jes­tem amator) 

cytat
zebrał 8 fiszek

Słońce smut­ku wy­pali ziemię,
Mróz w lód prze­mieni no­cy łzy.
Księżyc ro­zis­krzy śniego­wy puch,
W końcu wios­na wróci, ale nie ty 

kulisy
zebrał 8 fiszek

Wios­na przychodzi z deszczem łez. 

cytat
zebrał 5 fiszek

Wios­na - przyszłej je­sieni wczesną jest jaskółką,
Je­sień - zwias­tu­je wiosnę - i tak w kółko.
Będąż się tak przep­la­tać w kołow­ro­cie bytu
Je­sienie roz­cza­rowań z wios­na­mi zachwytu. 

cytat
zebrał 4 fiszki

Ludzie są jak liście, które wiatr je­sien­ny strąca i po ziemi poz­miata, a wios­na przy­nosi nowe... 

cytat
zebrał 2 fiszki
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

wczoraj, 23:09cyt.adela do­dał no­wy tek­st Przy(roda)

wczoraj, 22:28RozaR do­dał no­wy tek­st Wysłałeś mnie Boże Na [...]

wczoraj, 22:27RozaR sko­men­to­wał tek­st Dom (na fak­tach)

wczoraj, 22:22cyt.adela do­dał no­wy tek­st Drzeworym

wczoraj, 22:13.Rodia sko­men­to­wał tek­st Zapragnęło ser­ce cu­du, a [...]

wczoraj, 22:13.Rodia sko­men­to­wał tek­st Cudobójstwo

wczoraj, 22:12.Rodia wy­powie­dział się w wątku offtop.