Wyszukiwarka: wdzięczność (cytaty)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: wdzięczność — zgromadziliśmy 9 tekstów.

Jest ta­ka wdzięczność kiedy chcesz dziękować

lecz przys­ta­jesz jak ga­pa bo nie widzisz komu

a prze­cież sam nie jes­teś płacząc po kryjomu 

cytat
zebrał 33 fiszki

Pa­pież Jan Pa­weł II stworzył więcej świętych niż wszys­cy je­go pop­rzed­ni­cy przez os­tatnie siedem stu­leci ra­zem wzięci, szczególną sym­pa­tię żywił zaś do Dziewi­cy Ma­ryi. Je­go po­liteis­tyczne ciągot­ki ujaw­niły się w dra­matycznych okolicznościach. [...] — czytaj całość

cytat
zebrał 13 fiszek

Wo­jow­nik Światła nig­dy nie za­pomi­na, co to wdzięczność. 

cytat
zebrał 12 fiszek

U mężczyz­ny wdzięczność za mi­nione roz­kosze jest wie­czna. Dla was ko­biet, mężczyz­na, które­goście kochały jest niczym. 

cytat
zebrał 7 fiszek

Wdzięczność szyb­ko się starzeje. 

cytat
zebrał 6 fiszek

Są dwa pun­kty ot­warcia się na Bo­ga: jed­ni pot­rze­bują do te­go nie­szczęścia, in­ni - prze­ciw­nie - sma­ku szczęścia. Pier­wsi szu­kają Pa­na Bo­ga, aby wy­rato­wał ich z op­resji, drudzy - aby Go sławić, wy­razić Mu wdzięczność za wspa­niałość is­tnienia. Wiel­ka teolo­gia wy­ras­ta z te­go dru­giego mo­tywu - jest teolo­gią wdzięczności. 

cytat
zebrał 3 fiszki

Nie ma szlachet­niej­szej prze­sady niż prze­sad­na wdzięczność. 

cytat

Świat jest tak piękny, tak pełen miłości i mo­ral­nej głębi, że nie ma sen­su oszu­kiwać się ład­ny­mi his­to­ryj­ka­mi, na których po­par­cie ma­my niewiele do­wodów. Wy­daje mi się, że o wiele le­piej spoj­rzeć Śmier­ci w oczy i każde­go dnia od­czu­wać wdzięczność za te krótkie, lecz wspa­niałe chwi­le da­wane przez życie. 

cytat
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 09:51yestem sko­men­to­wał tek­st Przysięga jest cieniem ho­noru...  

dzisiaj, 09:48piórem2 sko­men­to­wał tek­st To że ci nie [...]

dzisiaj, 09:46yestem sko­men­to­wał tek­st Nigdy nie zniżaj się [...]

dzisiaj, 09:19silvershadow sko­men­to­wał tek­st To że ci nie [...]

dzisiaj, 09:11cyt.adela do­dał no­wy tek­st Poezja to raczej po­całuj [...]

dzisiaj, 09:07cyt.adela sko­men­to­wał tek­st Czasem myślę

dzisiaj, 09:01piórem2 sko­men­to­wał tek­st Czasem myślę

dzisiaj, 08:59piórem2 sko­men­to­wał tek­st Jutro zrzu­cam wianek. Jest [...]

dzisiaj, 08:47cyt.adela sko­men­to­wał tek­st Czasem myślę

dzisiaj, 08:40piórem2 sko­men­to­wał tek­st O mun­dialu! Za­ra bedziemy [...]