Wyszukiwarka: tajemnicza (cytaty)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: ta­jem­nicza — zgromadziliśmy 2 teksty.

[...] w tym ok­re­sie życia wszys­tko jest możli­we, ludzie nie boją się prag­nień ani marzeń o tym, co chcieli­by w życiu osiągnąć. Jed­nak w miarę upływu cza­su ja­kaś ta­jem­nicza siła sta­ra się do­wieść za wszelką cenę, że spełnienie włas­nej le­gen­dy jest niemożliwe.

(o młodości) 

cytat
zebrał 11 fiszek

Opo­wieści o UFO zos­tały wy­myślo­ne głównie w ce­lu zas­po­koje­nia pot­rzeb re­ligij­nych. W cza­sach gdy rozwój nauki ut­rudnia bez­kry­tyczną ak­ceptację sta­rych re­ligii, zap­ro­pono­wano al­terna­tywę dla hi­pote­zy Bo­ga. Hi­pote­za ta przys­tro­jona jest w naukowy [...] — czytaj całość

cytat
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 23:42PrestonX wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 23:40Pechowa_ sko­men­to­wał tek­st Madeleine

dzisiaj, 23:36Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st Sztuka królew­ska da­je mi [...]

dzisiaj, 23:35Pechowa_ sko­men­to­wał tek­st Kiedy tak stałam ze [...]

dzisiaj, 23:32Cris sko­men­to­wał tek­st * plus­kwa

dzisiaj, 23:30veraikon sko­men­to­wał tek­st Szukam Cię Na siero­cym [...]

dzisiaj, 23:26Refer sko­men­to­wał tek­st malownicze wzgórze

dzisiaj, 23:17wdech sko­men­to­wał tek­st Sztuka królew­ska da­je mi [...]

dzisiaj, 23:17HeLkon sko­men­to­wał tek­st Psia do­la...  

dzisiaj, 23:16Thé vert sko­men­to­wał tek­st Nie ma słów. Słowa to [...]