Wyszukiwarka: tajemnicza (cytaty)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: ta­jem­nicza — zgromadziliśmy 2 teksty.

[...] w tym ok­re­sie życia wszys­tko jest możli­we, ludzie nie boją się prag­nień ani marzeń o tym, co chcieli­by w życiu osiągnąć. Jed­nak w miarę upływu cza­su ja­kaś ta­jem­nicza siła sta­ra się do­wieść za wszelką cenę, że spełnienie włas­nej le­gen­dy jest niemożliwe.

(o młodości) 

cytat
zebrał 11 fiszek

Opo­wieści o UFO zos­tały wy­myślo­ne głównie w ce­lu zas­po­koje­nia pot­rzeb re­ligij­nych. W cza­sach gdy rozwój nauki ut­rudnia bez­kry­tyczną ak­ceptację sta­rych re­ligii, zap­ro­pono­wano al­terna­tywę dla hi­pote­zy Bo­ga. Hi­pote­za ta przys­tro­jona jest w naukowy [...] — czytaj całość

cytat
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 15:58back sko­men­to­wał tek­st ***Lodowa pos­tać

dzisiaj, 15:51M44G sko­men­to­wał tek­st Gdy ścielesz łóżko do [...]

dzisiaj, 15:50back sko­men­to­wał tek­st ***

dzisiaj, 15:43back sko­men­to­wał tek­st *** u niektórych brak em­pa­tii [...]

dzisiaj, 15:19karaczan19 sko­men­to­wał tek­st Umowa 1. Star­light usu­wa zeszy­ty [...]

dzisiaj, 15:16Duch_Sumienia sko­men­to­wał tek­st Umowa 1. Star­light usu­wa zeszy­ty [...]

dzisiaj, 15:13karaczan19 sko­men­to­wał tek­st Umowa 1. Star­light usu­wa zeszy­ty [...]

dzisiaj, 15:10karaczan19 sko­men­to­wał tek­st ''Zanim oce­nisz mo­je życie, [...]

dzisiaj, 15:09Duch_Sumienia sko­men­to­wał tek­st Umowa 1. Star­light usu­wa zeszy­ty [...]

dzisiaj, 15:05karaczan19 sko­men­to­wał tek­st Umowa 1. Star­light usu­wa zeszy­ty [...]