Wyszukiwarka: sztuka (cytaty)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: sztu­ka — zgromadziliśmy 92 teksty.

Nie sztu­ka być miłym, kiedy się kocha, lecz kiedy już kochać się przestało. 

cytat dnia z 19 stycznia 2011 roku
zebrał 159 fiszek

Sztu­ka zaw­sze, nieus­tannie zaj­mu­je się dwiema spra­wami: wie­cznie roz­myśla o śmier­ci i dzięki te­mu wie­cznie tworzy życie. 

cytat dnia z 19 maja 2010 roku
zebrał 159 fiszek

Każdy z nas no­si w so­bie piękno. Cała sztu­ka po­lega na tym, by umieć je odkryć. 

cytat dnia z 28 września 2013 roku
zebrał 132 fiszki

Pra­wie cała li­tera­tura, pra­wie cała poez­ja, pra­wie cała sztu­ka wy­rosły z ludzkiego bólu; w niebie chy­ba sztu­ki nie ma. 

cytat dnia z 5 lutego 2011 roku
zebrał 126 fiszek

Nie sztu­ka po­wie­dzieć: "Jes­tem!". Trze­ba jeszcze być. 

cytat
zebrał 121 fiszek

To nie żad­na sztu­ka kochać człowieka w nie­szczęściu. Do­piero w sza­rym codzien­nym życiu miłość wys­ta­wiona jest na praw­dziwą próbę. 

cytat dnia z 4 września 2013 roku
zebrał 110 fiszek

Sztu­ka da­wania po­darun­ku po­lega na tym, aby ofiaro­wać coś, cze­go nie można ku­pić w żad­nym sklepie. 

cytat dnia z 30 lipca 2013 roku
zebrał 108 fiszek

Sztu­ka życia - to cie­szyć się małym szczęściem. 

cytat
zebrał 98 fiszek

Mo­da-to,co dziś ład­ne,ale za kil­ka lat będzie brzyd­kie. Sztu­ka-to,co dziś brzyd­kie,a za kil­ka lat będzie ładne. 

cytat
zebrał 56 fiszek

Każda sztu­ka ma swój su­rowiec, z które­go jest zro­biona. Su­row­cem mu­zyki jest cisza... 

cytat dnia z 2 kwietnia 2016 roku
zebrał 39 fiszek
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 18:00wdech sko­men­to­wał tek­st droga

dzisiaj, 17:59Niusza sko­men­to­wał tek­st Stwierdzenie ,że ktoś nie [...]

dzisiaj, 17:57Cris sko­men­to­wał tek­st Znam więcej ludzi żywych, [...]

dzisiaj, 17:47misiek45 sko­men­to­wał tek­st Utratę zaufa­nia można porównać [...]

dzisiaj, 17:46wdech sko­men­to­wał tek­st Religia oraz jej wszel­kie [...]

dzisiaj, 17:43yestem sko­men­to­wał tek­st Utratę zaufa­nia można porównać [...]

dzisiaj, 17:39yestem sko­men­to­wał tek­st uciekał przez park ale go [...]

dzisiaj, 17:38Niusza sko­men­to­wał tek­st Utratę zaufa­nia można porównać [...]

dzisiaj, 17:35yestem sko­men­to­wał tek­st Zabijanie cza­suzłama­nej his­to­rii

dzisiaj, 17:35wdech sko­men­to­wał tek­st Wzniosłość pro­woku­je upa­dek.