Wyszukiwarka: sukces (cytaty)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: suk­ces — zgromadziliśmy 29 tekstów.

Ludzie wierzą, że aby od­nieść suk­ces trze­ba wsta­wać wcześnie. Otóż nie - trze­ba wsta­wać w dob­rym humorze. 

cytat dnia z 2 grudnia 2013 roku
zebrał 73 fiszki

Suk­ces po­lega na tym, by iść od po­rażki do po­rażki nie tracąc entuzjazmu. 

cytat dnia z 8 czerwca 2014 roku
zebrał 50 fiszek

Suk­ces nig­dy nie jest os­ta­teczny. Po­rażka nig­dy nie jest to­tal­na. Liczy się tyl­ko odwaga. 

cytat dnia z 23 lipca 2014 roku
zebrał 41 fiszek

Praw­dzi­wy suk­ces to nie ka­riera, lecz po­zos­ta­nie pa­nem swo­jego lo­su i możli­wość de­cydo­wania, co będzie się ro­bić w życiu, za które tyl­ko my odpowiadamy. 

cytat dnia z 1 stycznia 2013 roku
zebrał 38 fiszek

Gdy­by po­rażka nie znała ka­ry, suk­ces nie byłby nagrodą. 

cytat dnia z 3 lipca 2012 roku
zebrał 30 fiszek

Człowiek osiągnął suk­ces, jeżeli wsta­je ra­no i kładzie się spać w no­cy, a po­między tym ro­bi to, co chce robić. 

cytat
zebrał 24 fiszki

Jeśli chce się od­nieść suk­ces w świecie przestępczym, trze­ba mieć re­putację uczci­wego człowieka. 

cytat
zebrał 22 fiszki

Suk­ces po­lega na tym, że zdo­bywa się to co się chciało. Szczęście po­lega na tym, że po­doba się to co się ma. 

cytat dnia z 3 lutego 2016 roku
zebrał 19 fiszek

Przeżywając naj­większy suk­ces lub po­rażkę, przy­pom­nij so­bie, w ja­ki sposób zos­tałeś poczęty. Nie ma lep­sze­go spo­sobu czy to na eufo­rię, czy na przygnębienie. 

cytat dnia z 9 lipca 2015 roku
zebrał 13 fiszek

Na­wet naj­większy suk­ces w życiu pub­licznym nie wy­nag­rodzi po­rażki w domu. 

cytat
zebrał 12 fiszek
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 09:57yestem sko­men­to­wał tek­st Zaćmienie to wszys­tkko co [...]

dzisiaj, 09:51yestem sko­men­to­wał tek­st Przysięga jest cieniem ho­noru...  

dzisiaj, 09:48piórem2 sko­men­to­wał tek­st To że ci nie [...]

dzisiaj, 09:46yestem sko­men­to­wał tek­st Nigdy nie zniżaj się [...]

dzisiaj, 09:19silvershadow sko­men­to­wał tek­st To że ci nie [...]

dzisiaj, 09:11cyt.adela do­dał no­wy tek­st Poezja to raczej po­całuj [...]

dzisiaj, 09:07cyt.adela sko­men­to­wał tek­st Czasem myślę

dzisiaj, 09:01piórem2 sko­men­to­wał tek­st Czasem myślę

dzisiaj, 08:59piórem2 sko­men­to­wał tek­st Jutro zrzu­cam wianek. Jest [...]

dzisiaj, 08:47cyt.adela sko­men­to­wał tek­st Czasem myślę