Wyszukiwarka: sukces (cytaty)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: suk­ces — zgromadziliśmy 29 tekstów.

Czym jest suk­ces? Jest to de­cyz­ja ja­kiejś gru­py ludzi, że coś jest dobre. 

cytat
zebrał 11 fiszek

Za­nim od­niesiesz suk­ces mu­sisz zaak­cepto­wać możli­wość porażki. 

cytat
zebrał 9 fiszek

Suk­ces jest najgłośniej­szym mówcą świata. 

cytat
zebrał 7 fiszek

Łat­wiej zdo­być suk­ces, trud­niej na niego zasłużyć. 

cytat
zebrał 4 fiszki

Ten pier­wszy suk­ces to do­piero początek klęski. 

cytat
zebrał 3 fiszki

Suk­ces umożli­wia ci po­siada­nie wielu rzeczy, ale nie da­je ci te­go wspa­niałego, wewnętrzne­go "cze­goś", co przy­nosi ze sobą miłość. 

cytat
zebrał 3 fiszki

Im większy od­no­sisz suk­ces, tym więcej mu­sisz poświęcić te­go, co kiedyś posiadałeś. 

cytat
zebrał 3 fiszki

Jeśli głębo­ko wie­rzysz, że zwy­ciężysz, to zwy­ciężysz. Wiara jest niezbędna, by od­nieść sukces. 

cytat
zebrał 3 fiszki

Suk­ces w oczach ludzi jest bogiem. 

cytat
zebrał 3 fiszki

Każdy człowiek, które­go po­tom­ność naz­wała wiel­kim, każdy człowiek, które­mu po­wiodło się w życiu, osiągnął wiel­kość bądź suk­ces na ty­le właśnie, na ile zdołał sku­pić się na ce­lu i kon­sekwen­tnie dążyć w jed­nym wy­tyczo­nym kierunku. 

cytat
zebrał 2 fiszki
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 00:37yestem sko­men­to­wał tek­st Nie narze­kaj na klatkę [...]

dzisiaj, 00:36yestem sko­men­to­wał tek­st Z myśle­niem jest po­dob­nie, [...]

dzisiaj, 00:35yestem sko­men­to­wał tek­st każdy wo­li z kimś [...]

dzisiaj, 00:32yestem sko­men­to­wał tek­st Nie jest godzien zaufa­nia [...]

dzisiaj, 00:24yestem sko­men­to­wał tek­st Wariaci są be­zimien­ni.  

dzisiaj, 00:22yestem sko­men­to­wał tek­st Wrażliwe dziew­czę

dzisiaj, 00:05yestem sko­men­to­wał tek­st Dobre ar­gu­men­ty nie is­tnieją, [...]

dzisiaj, 00:01yestem sko­men­to­wał tek­st Ramy win­ny być je­dynie [...]

wczoraj, 23:59yestem sko­men­to­wał tek­st jeśli nie nau­czysz się [...]

wczoraj, 23:55yestem sko­men­to­wał tek­st *