Wyszukiwarka: rodzina (cytaty)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: rodzi­na — zgromadziliśmy 10 tekstów.

Rodzi­na to jest coś naj­ważniej­sze­go, nie można jej bez­karnie założyć, a po­tem bez­karnie odłożyć, zlik­wi­dować,nie pa­miętać, nie czuć się zo­bowiąza­nym, rodzi­na to jest coś świętego. 

cytat
zebrał 65 fiszek

Wszys­tkie szczęśli­we rodzi­ny są do siebie po­dob­ne, każda nie­szczęśli­wa rodzi­na jest nie­szczęśli­wa na swój sposób. 

cytat dnia z 4 marca 2013 roku
zebrał 45 fiszek

Rodzi­na Bo­giem sil­na, sta­je się siłą człowieka i całego narodu. 

cytat
zebrał 30 fiszek

Wszys­cy chcieli pełne­go od­da­nia, całego człowieka, pra­ca, chorzy, rodzi­na. A życie było krótkie. Cza­sem, w godzi­nach zmęcze­nia, ze zdzi­wieniem ob­serwo­wał, jak bar­dzo się już roz­trwo­niło, jak bar­dzo prze­leciało życie. 

cytat dnia z 24 lipca 2012 roku
zebrał 22 fiszki

Małżeństwo i rodzi­na są tyl­ko i wyłącznie tym, co sa­mi z nich czynimy. 

cytat
zebrał 11 fiszek

Aby spoj­rzeć praw­dzie w oczy, mu­simy prze­bić się przez pan­cerz włas­ne­go ego­cen­tryz­mu. Tak, nie jes­tesmy wca­le różni. Co­kol­wiek uczy­niła jed­na z ludzkich is­tot, zalążek te­go drze­mie również w nas. Wiara w wewnętrzne pre­dys­po­zyc­je pod­trzy­muje fałszywą dycho­tomię my-oni, gdy tym­cza­sem mu­simy so­bie uświado­mić, że sy­tuac­ja w każdym mo­men­cie może wyw­rzeć na nas tak silną presję, że przes­ta­nie się liczyć wszys­tko in­ne: war­tości, his­to­ria, bi­logia, rodzi­na, religia. 

cytat
zebrał 8 fiszek

Czuję się bar­dziej związa­na z ludźmi z dna niż z ty­mi ze szczy­tu i oni [rodzi­na królew­ska] nie mogą mi te­go darować.

I feel much clo­ser to peop­le at the bot­tom than to peop­le at the top and they (the royal fa­mily) don't for­gi­ve me for it. 

cytat
zebrał 4 fiszki

Rodzi­na jest w życiu opar­ciem, czymś co chro­ni, co da­je siłę. 

cytat
zebrał 2 fiszki

Bez zgo­dy ani państwo nie może egzys­to­wać, ani rodzina. 

cytat
zebrał 1 fiszkę

Każda rodzi­na tai w so­bie swois­te nieza­dowo­lenie, które zmusza do ucie­czki każde­go jej człon­ka, dopóki po­siada on jakąkol­wiek siłę żywotną. 

cytat
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 18:25Adnachiel sko­men­to­wał tek­st Obłoki i zorze

dzisiaj, 18:23Aidan do­dał no­wy tek­st Czerń i biel sto­nowa­ne w [...]

dzisiaj, 18:23Aidan do­dał no­wy tek­st Jesteś tam? Otwórz te cho­ler­ne [...]

dzisiaj, 18:22Aidan do­dał no­wy tek­st Znajdzie się miej­sce do od­poczyn­ku [...]

dzisiaj, 18:16Sierjoża sko­men­to­wał tek­st Jakby wlały litr Bur­bo­na [...]

dzisiaj, 18:15Sierjoża sko­men­to­wał tek­st Proste za­sady; żeby przechodzić [...]

dzisiaj, 18:15Jakuss do­dał no­wy tek­st Głębia

dzisiaj, 18:08Sasori do­dał no­wy tek­st Senny