Wyszukiwarka: przypadek (cytaty)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: przy­padek — zgromadziliśmy 27 tekstów.

Jes­tem kim jes­tem. Niepojęty przy­padek jak każdy przypadek. 

cytat dnia z 15 kwietnia 2016 roku
zebrał 104 fiszki

Nic na świecie nie zdarza się przez przypadek. 

cytat
zebrał 81 fiszek

Ni­komu z ludzi nie może się udać zbrod­nia dos­ko­nała; pot­ra­fi jed­nak do­konać te­go przypadek. 

cytat dnia z 4 lipca 2012 roku
zebrał 58 fiszek

Nikt nie jest dob­ry przez przypadek.

Ne­mo est ca­su bo­nus. (łac.)

No­body is good by ac­ci­dent. (ang.) 

cytat
zebrał 34 fiszki

Przez­nacze­nie od­da­je ko­bietę pier­wsze­mu. Przy­padek - naj­lep­sze­mu. Wybór - pier­wsze­mu lepszemu. 

cytat
zebrał 28 fiszek

Żyje­my dłużej, ale mniej dokład­nie i krótszy­mi zdaniami.
Jes­tem ja­ka jes­tem. Niepojęty przy­padek, jak każdy przypadek. 

cytat
zebrał 27 fiszek

Niebez­pie­cznie jest, jeśli ktoś zmusza się, by być ta­kim jak in­ni. Wy­wołuje to ner­wi­ce, psycho­zy, pa­rano­je. To ciężki przy­padek, bo oz­nacza łama­nie praw na­tury i sprze­ciwianie się Bo­gu, który w niez­liczo­nych la­sach i puszczach świata nie stworzył dwóch ta­kich sa­mych liści. 

cytat
zebrał 15 fiszek

Strzeż się, abyś przez przy­padek nie zna­lazł się w sy­tuac­ji, do której nie do­ras­tasz, abyś nie mu­siał wy­dawać się czymś, czym nie jes­teś; nic bo­wiem nie jest bar­dziej niebez­pie­czne i nie poz­ba­wia tak wewnętrzne­go spo­koju, a kończy się zwyk­le zu­pełną ut­ratą zaufania. 

cytat dnia z 13 października 2014 roku
zebrał 12 fiszek

Przy­padek rządzi po­nad połową naszych działań, a my kieru­jemy resztą. 

cytat
zebrał 10 fiszek

Nie ko­nie­czność, ale przy­padek ma w so­bie czar. Jeśli miłość ma być miłością nieza­pom­nianą, od pier­wszej chwi­li muszą się ku niej zla­tywać przy­pad­ki jak pta­ki na ra­miona święte­go Fran­ciszka z Asyżu. 

cytat
zebrał 10 fiszek
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 19:09yestem sko­men­to­wał tek­st pomnikt

dzisiaj, 19:04Naja wy­powie­dział się w wątku Ulubione słowo.  

dzisiaj, 19:03Naja sko­men­to­wał tek­st Z upływem lat, czas [...]

dzisiaj, 19:02yestem sko­men­to­wał tek­st wydaje mi się, że [...]

dzisiaj, 18:50yestem sko­men­to­wał tek­st szelest

dzisiaj, 18:47yestem sko­men­to­wał tek­st Najłatwiej, prze­ryso­wać słowem.  

dzisiaj, 18:45yestem sko­men­to­wał tek­st żywi bolą bar­dziej. in­sp. [...] 

dzisiaj, 18:44M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 18:41yestem sko­men­to­wał tek­st POL­SKA CY­RENEJ­CZY­KIEM EURO­PY

dzisiaj, 18:30yestem sko­men­to­wał tek­st a na końcu jest [...]