Wyszukiwarka: przeznaczenie (cytaty)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: przez­nacze­nie — zgromadziliśmy 34 teksty.

Nie wy­pytuj Wiat­ru, dlacze­go znaj­du­jesz się tam, gdzie jes­teś. Na­wet jeśli zos­tałeś przyk­ry­ty war­stwą ce­men­tu, rób wszys­tko, byś mógł za­puścić korze­nie i żyć. Masz ja­kieś przeznaczenie. 

cytat
zebrał 15 fiszek

Anioły mają wpływ na ludzkie lo­sy.Czy człowiek może przyjąć rolę aniola i zmienić przeznaczenie? 

cytat
zebrał 15 fiszek

Przez­nacze­nie jest pojęciem prze­rażającym. Nie chcę być ska­zana przez los, chcę wybierać. 

cytat
zebrał 10 fiszek

Przez­nacze­nie roz­da­je kar­ty, a my tyl­ko gramy. 

cytat
zebrał 9 fiszek

Ja­kie jest przez­nacze­nie człowieka? Być nim. 

cytat
zebrał 9 fiszek

Wie­dział, że przez­nacze­nie człowieka często nie ma nic wspólne­go z tym, w co się wie­rzy lub cze­go oba­wia... bo wie­dział, że wszys­tko, co się zdarza ma swój sens. 

cytat
zebrał 8 fiszek

Ja­kie jest przez­nacze­nie człowieka? Być nim! 

cytat
zebrał 7 fiszek

Był pra­wie pew­ny, że przez­nacze­nie to wy­mysł i przesąd. Bóg ma za dużo ważnych spraw na głowie, aby us­ta­lać przez­nacze­nie całego te­go mro­wis­ka ludzi. 

cytat
zebrał 7 fiszek

Pod­sta­wy lo­giki wy­dać się mogą nies­pecja­lis­tom także jakąś bez­myślną bzdurą, pow­tarza­niem z upo­rem te­go, że A równa się A. Ja nie staczam się bezwład­nie po li­nii naj­mniej­sze­go opo­ru - ja mo­je życie [...] — czytaj całość

cytat
zebrał 7 fiszek

Przez­nacze­nie zaz­wyczaj cze­ka tuż za ro­giem. Jak­by było kie­szon­kowcem, dziką al­bo sprze­dawcą losów na lo­terię: to je­go naj­częstsze wciele­nia. Do drzwi nasze­go do­mu nig­dy nie za­puka. Trze­ba za nim ruszyć. 

cytat
zebrał 6 fiszek
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 22:10liliowięc sko­men­to­wał tek­st Serce umiera po­wolną śmier­cią. [...] 

dzisiaj, 22:09yestem sko­men­to­wał tek­st prześwity niebies­kie

dzisiaj, 22:08piórem2 sko­men­to­wał tek­st Kobieta in­te­ligen­tna ład­niej myśli [...]

dzisiaj, 22:07piórem2 sko­men­to­wał tek­st PATRZCIE jak afo­rys­tokra­ta mnie [...]

dzisiaj, 22:07piórem2 sko­men­to­wał tek­st Moi Mi­li i dam [...]

dzisiaj, 22:06Bóg - Wszys­tko sko­men­to­wał tek­st Moi Mi­li i dam [...]

dzisiaj, 22:06piórem2 sko­men­to­wał tek­st Pierwszą zdradą, której do­puściła [...]

dzisiaj, 22:05piórem2 sko­men­to­wał tek­st Moi Mi­li i dam [...]

dzisiaj, 22:04Bóg - Wszys­tko sko­men­to­wał tek­st PATRZCIE jak afo­rys­tokra­ta mnie [...]

dzisiaj, 22:04M44G sko­men­to­wał tek­st PATRZCIE jak afo­rys­tokra­ta mnie [...]