Wyszukiwarka: przeznaczenie (cytaty)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: przez­nacze­nie — zgromadziliśmy 34 teksty.

Nie wy­pytuj Wiat­ru, dlacze­go znaj­du­jesz się tam, gdzie jes­teś. Na­wet jeśli zos­tałeś przyk­ry­ty war­stwą ce­men­tu, rób wszys­tko, byś mógł za­puścić korze­nie i żyć. Masz ja­kieś przeznaczenie. 

cytat
zebrał 15 fiszek

Anioły mają wpływ na ludzkie lo­sy.Czy człowiek może przyjąć rolę aniola i zmienić przeznaczenie? 

cytat
zebrał 15 fiszek

Przez­nacze­nie jest pojęciem prze­rażającym. Nie chcę być ska­zana przez los, chcę wybierać. 

cytat
zebrał 10 fiszek

Przez­nacze­nie roz­da­je kar­ty, a my tyl­ko gramy. 

cytat
zebrał 9 fiszek

Ja­kie jest przez­nacze­nie człowieka? Być nim. 

cytat
zebrał 9 fiszek

Wie­dział, że przez­nacze­nie człowieka często nie ma nic wspólne­go z tym, w co się wie­rzy lub cze­go oba­wia... bo wie­dział, że wszys­tko, co się zdarza ma swój sens. 

cytat
zebrał 8 fiszek

Ja­kie jest przez­nacze­nie człowieka? Być nim! 

cytat
zebrał 7 fiszek

Był pra­wie pew­ny, że przez­nacze­nie to wy­mysł i przesąd. Bóg ma za dużo ważnych spraw na głowie, aby us­ta­lać przez­nacze­nie całego te­go mro­wis­ka ludzi. 

cytat
zebrał 7 fiszek

Pod­sta­wy lo­giki wy­dać się mogą nies­pecja­lis­tom także jakąś bez­myślną bzdurą, pow­tarza­niem z upo­rem te­go, że A równa się A. Ja nie staczam się bezwład­nie po li­nii naj­mniej­sze­go opo­ru - ja mo­je życie [...] — czytaj całość

cytat
zebrał 7 fiszek

Przez­nacze­nie zaz­wyczaj cze­ka tuż za ro­giem. Jak­by było kie­szon­kowcem, dziką al­bo sprze­dawcą losów na lo­terię: to je­go naj­częstsze wciele­nia. Do drzwi nasze­go do­mu nig­dy nie za­puka. Trze­ba za nim ruszyć. 

cytat
zebrał 6 fiszek
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 03:05one drop for all sko­men­to­wał tek­st Jeżeli cho­rujesz na wczo­raj [...]

dzisiaj, 03:04one drop for all sko­men­to­wał tek­st poziom kłam­stwa i po­ziom [...]

dzisiaj, 03:01one drop for all sko­men­to­wał tek­st To nie jest śmie­szne, [...]

dzisiaj, 01:37Grafit sko­men­to­wał tek­st Pani Wios­na niedługo przybędzie, będą [...]

dzisiaj, 01:29nicola-57 wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz?

dzisiaj, 01:09MyArczi sko­men­to­wał tek­st Czasem mi­jając ko­goś, żałuję, [...]

dzisiaj, 01:02nicola-57 wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

dzisiaj, 00:44nicola-57 wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 00:43RozaR sko­men­to­wał tek­st Nadzieja ma gest Two­jego [...]

dzisiaj, 00:30nicola-57 sko­men­to­wał tek­st o ile fi­gura u [...]