Wyszukiwarka: pomoc (cytaty)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: po­moc — zgromadziliśmy 9 tekstów.

Jeśli ktoś pro­si nas o po­moc, to znaczy że jes­teśmy jeszcze coś warci. 

cytat dnia z 23 lipca 2010 roku
zebrał 429 fiszek

Gdy będziesz pożyczał ludziom z ciężkim tru­dem przez ciebie zap­ra­cowa­ne pieniądze, al­bo gdy je na­wet dasz, po­wiedzą o to­bie - skąd ona ma taką forsę, ja­ki skne­ra, zbiera i zbiera a z [...] — czytaj całość

cytat
zebrał 35 fiszek

My nie ty­le pot­rze­buje­my po­mocy przy­jaciół co wiary, że taką po­moc możemy uzyskać. 

cytat
zebrał 16 fiszek

Na­wet skrom­na po­moc jest zaw­sze lep­sza od wiel­kiego współczucia. 

cytat
zebrał 11 fiszek

Kto oj­cem dziec­ka? Po­moc sąsiedzka. 

cytat
zebrał 7 fiszek

Ska­la ludzkiej nik­czem­ności jest tak nieog­ra­niczo­na, tem­pe­ratu­ra tak wy­soka, po­mysłowość tak ory­ginal­na i uroz­maico­na, for­my, w ja­kich ob­ja­wia się, tak zas­ka­kujące, że ni­kiedy co­famy się przed nią i czu­jemy, że jest to [...] — czytaj całość

cytat
zebrał 5 fiszek

Iz­raelo­wi, bra­tu star­sze­mu, usza­nowa­nie, bra­ter­stwo, pomoc. 

cytat
zebrał 4 fiszki

Na wiel­kiej sce­nie świata ko­biety są tyl­ko jak gdy­by widza­mi, ich uwa­ga, po­moc, na­gana lub pochwała, zachęcić, ulżyć, pop­ra­wić, po­budzić ak­torów mogą, ale ak­to­rami są wyłącznie mężczyźni. 

cytat
zebrał 3 fiszki

Od­ma­wia po­mocy, kto niesie zgnębionym po­moc wątpliwą. 

cytat
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 00:59skorek sko­men­to­wał tek­st Każdy toczy walkę z [...]

dzisiaj, 00:52yestem sko­men­to­wał tek­st Mogę się my­lić, mówiąc [...]

dzisiaj, 00:50yestem sko­men­to­wał tek­st Współczesny op­ty­mizm? Przeg­ra­ni są [...]

dzisiaj, 00:49yestem sko­men­to­wał tek­st serce naj­skryt­szych drgnień niezgłębione morze i [...]

dzisiaj, 00:45yestem sko­men­to­wał tek­st O to­bie, o mnie, [...]

dzisiaj, 00:43yestem sko­men­to­wał tek­st Każdy toczy walkę z [...]

dzisiaj, 00:42yestem sko­men­to­wał tek­st wielkości nie mie­rzy się [...]

dzisiaj, 00:40skorek sko­men­to­wał tek­st Sado -mo­da

dzisiaj, 00:20Vergil sko­men­to­wał tek­st Mroźny stan, w odpływie [...]

dzisiaj, 00:20skorek sko­men­to­wał tek­st proponuję aby cy­taty in­fo [...]