Wyszukiwarka: pomoc (cytaty)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: po­moc — zgromadziliśmy 9 tekstów.

Jeśli ktoś pro­si nas o po­moc, to znaczy że jes­teśmy jeszcze coś warci. 

cytat dnia z 23 lipca 2010 roku
zebrał 429 fiszek

Gdy będziesz pożyczał ludziom z ciężkim tru­dem przez ciebie zap­ra­cowa­ne pieniądze, al­bo gdy je na­wet dasz, po­wiedzą o to­bie - skąd ona ma taką forsę, ja­ki skne­ra, zbiera i zbiera a z [...] — czytaj całość

cytat
zebrał 35 fiszek

Na­wet skrom­na po­moc jest zaw­sze lep­sza od wiel­kiego współczucia. 

cytat dnia z 9 września 2016 roku
zebrał 20 fiszek

My nie ty­le pot­rze­buje­my po­mocy przy­jaciół co wiary, że taką po­moc możemy uzyskać. 

cytat
zebrał 16 fiszek

Kto oj­cem dziec­ka? Po­moc sąsiedzka. 

cytat
zebrał 7 fiszek

Ska­la ludzkiej nik­czem­ności jest tak nieog­ra­niczo­na, tem­pe­ratu­ra tak wy­soka, po­mysłowość tak ory­ginal­na i uroz­maico­na, for­my, w ja­kich ob­ja­wia się, tak zas­ka­kujące, że ni­kiedy co­famy się przed nią i czu­jemy, że jest to [...] — czytaj całość

cytat
zebrał 5 fiszek

Iz­raelo­wi, bra­tu star­sze­mu, usza­nowa­nie, bra­ter­stwo, pomoc. 

cytat
zebrał 4 fiszki

Na wiel­kiej sce­nie świata ko­biety są tyl­ko jak gdy­by widza­mi, ich uwa­ga, po­moc, na­gana lub pochwała, zachęcić, ulżyć, pop­ra­wić, po­budzić ak­torów mogą, ale ak­to­rami są wyłącznie mężczyźni. 

cytat
zebrał 3 fiszki

Od­ma­wia po­mocy, kto niesie zgnębionym po­moc wątpliwą. 

cytat
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 10:36scorpion wy­powie­dział się w wątku R.I.P., czy­li Ci, którzy [...]

dzisiaj, 10:25scorpion sko­men­to­wał tek­st Jedno słowo za dużo [...]

dzisiaj, 10:15LiaMort sko­men­to­wał tek­st Dochodzimy do siebie, mierząc [...]

dzisiaj, 10:05onejka sko­men­to­wał tek­st Twój uśmiech zaw­sze przyoz­da­bia [...]

dzisiaj, 10:00onejka sko­men­to­wał tek­st Dochodzimy do siebie, mierząc [...]

dzisiaj, 09:59onejka sko­men­to­wał tek­st W pier­wszym rzędzie siedzą [...]

dzisiaj, 09:58onejka sko­men­to­wał tek­st Głupota wchodzi do głowy [...]

dzisiaj, 09:56onejka sko­men­to­wał tek­st Przepięknie *pierwsza próba naj­krótsze­go afo­ryz­mu

dzisiaj, 09:56fyrfle sko­men­to­wał tek­st Dochodzimy do siebie, mierząc [...]

dzisiaj, 09:55onejka sko­men­to­wał tek­st ...ludzie myśli piszą zwykłe, po­leco­ne [...]