Wyszukiwarka: poczucie winy (cytaty)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: poczu­cie wi­ny — zgromadziliśmy 81 tekstów.

Myślała za­tem o nim, nie chcąc o nim myśleć. Im bar­dziej o nim myślała, tym większą czuła wściekłość, a im większą czuła wściekłość, tym bar­dziej o nim myślała dop­ro­wadzając się do ta­kiego sta­nu, że nie mogła już te­go znieść. Zat­ra­ciła poczu­cie rozsądku. 

cytat dnia z 5 kwietnia 2010 roku
zebrał 315 fiszek

Nad wszys­tkim, co ro­bię, uno­si się niezłom­ne poczu­cie ironii. 

cytat
zebrał 146 fiszek

Im większe w człowieku wewnętrzne roz­bi­cie, poczu­cie włas­nej słabości, niepew­ności i lęk, tym większa tęskno­ta za czymś, co go z pow­ro­tem sca­li, da pew­ność i wiarę w siebie. 

cytat dnia z 27 stycznia 2012 roku
zebrał 106 fiszek

Po pros­tu niewiary­god­ne! A jed­nak możli­we, bo człowiek może wyt­rzy­mać tydzień bez pi­cia, dwa ty­god­nie bez jedze­nia, całe la­ta bez dachu nad głową, ale nie może znieść sa­mot­ności. To naj­gor­sza udręka, naj­cięższa tor­tu­ra. Tym mężczyz­nom i wszys­tkim ludziom, których spot­kała, sa­mot­ność dot­kli­wie da­wała się we zna­ki. I oni mieli poczu­cie, że nie liczą się dla nikogo. 

cytat
zebrał 105 fiszek

W śmie­chu może być dużo czułości. Bo poczu­cie hu­moru by­wa cu­dow­nym fil­trem do znie­czu­lania smut­nej rzeczywistości. 

cytat
zebrał 78 fiszek

Nic tak nie pod­ci­na korze­ni szczęścia człowieka, nic nie na­pełnia go ta­kim gniewem aniżeli poczu­cie, że in­ny sta­wia nis­ko, co on ce­ni wysoko. 

cytat dnia z 24 lutego 2013 roku
zebrał 75 fiszek

Je­dyny sposób oca­lenia marzeń to hoj­ność wo­bec sa­mego siebie. Trze­ba sro­go roz­pra­wić się z każdą próbą sa­moka­rania, choćby najłagod­niej­sze­go. Aby wie­dzieć, kiedy sta­jemy się ok­rutni wo­bec siebie, mu­simy prze­mienić w ból fizyczny [...] — czytaj całość

cytat
zebrał 70 fiszek

Lecz wkrótce owładnęło nim ok­rutne i do­miniująco jas­ne poczu­cie rzeczy­wis­tości: już nie można się cofnąć. 

cytat
zebrał 63 fiszki

Codzien­nie jes­teś sprze­dawa­ny za miskę socze­wicy. Codzien­nie jes­teś zdradza­ny za 30 sreb­rników. Codzien­nie na­poty­kasz mnóstwo nietaktów, niede­likat­ności, in­te­resow­ności, ma­nipu­lowa­nia twoją osobą, nie mówiąc już o ata­kach bru­tal­ności, cham­stwa, nieuczciwości.
Naucz się mówić: nieważne. [...] — czytaj całość

cytat dnia z 23 czerwca 2009 roku
zebrał 55 fiszek

Prze­nikało go chłod­ne, bez­względne poczu­cie zmie­rza­nia do jas­no ok­reślo­nego ce­lu, które zaw­sze pop­rzedzało mord. 

cytat
zebrał 51 fiszek
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 01:52Salomon sko­men­to­wał tek­st spełnione jest 

dzisiaj, 01:25Cykam sko­men­to­wał tek­st W świecie wiary pychą [...]

dzisiaj, 01:19scorpion wy­powie­dział się w wątku Zgadywanka Po Tek­stach Piose­nek.  

dzisiaj, 01:04scorpion wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 00:45skorek sko­men­to­wał tek­st Czyli szczu­ry

dzisiaj, 00:43scorpion wy­powie­dział się w wątku Usprawnienia, bu­gi, ko­rek­ty.  

dzisiaj, 00:28scorpion wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

wczoraj, 23:41Cris sko­men­to­wał tek­st śmierć aby żyć za­biera ra­dość a [...]

wczoraj, 23:38MyArczi sko­men­to­wał tek­st W świecie wiary pychą [...]

wczoraj, 23:36MyArczi sko­men­to­wał tek­st Zakwitł pier­wszy kwiat na­giet­ka, [...]