Wyszukiwarka: pies (cytaty)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: pies — zgromadziliśmy 22 teksty.

Boże, pomóż mi być ta­kim człowiekiem, za ja­kiego bie­rze mnie mój pies. 

cytat dnia z 11 lutego 2012 roku
zebrał 185 fiszek

Naj­pierw pies nie lu­bi ko­ta, a do­piero po­tem szu­ka argumentów. 

cytat dnia z 11 czerwca 2017 roku
zebrał 97 fiszek

Kiedy da­wać psu kiełbasę za­palając lam­pkę, po ja­kimś cza­sie pies będzie wydzielał ślinę na sam wi­dok światła. A kiedy człowieko­wi po­kazy­wać at­ra­men­to­we baz­gro­ty na pa­pie­rze, po ja­kimś cza­sie po­wie, że to wzór na nies­kończo­ność wszechświata. Wszys­tko to fiz­jo­logia mózgu, tre­sura, nic więcej. 

cytat dnia z 4 marca 2011 roku
zebrał 57 fiszek

(...)jed­no, co można zro­bić, to po­dejść do rzeczy fi­lozo­ficznie, czy­li po­wie­dzieć so­bie: "Srał to pies". To jest han­del, raz się zys­ka, raz się straci. 

cytat
zebrał 54 fiszki

Pies na łańcuchu nie błądzi, ale i nig­dzie nie trafia. 

cytat dnia z 19 kwietnia 2013 roku
zebrał 44 fiszki

Pies za­daje ból tyl­ko wte­dy, gdy umiera. 

cytat dnia z 8 stycznia 2017 roku
zebrał 28 fiszek

Życie nie sta­wia pytań,

życie po pros­tu jest...

Cza­sem zęba­mi zgrzyta,

a cza­sem łasi się jak pies. 

cytat
zebrał 21 fiszek

Oto twój przy­jaciel, par­tner, ob­rońca, twój pies. Jes­teś całym je­go życiem, miłością, prze­wod­ni­kiem. Po­zos­ta­nie ci od­da­ny i wier­ny, dopóki bić będzie je­go ser­ce. Win­ny mu jes­teś ta­kie trak­to­wanie, by zasłużyć so­bie na to oddanie. 

cytat dnia z 13 czerwca 2015 roku
zebrał 18 fiszek

Śmierć nie rzu­ca się na od­ważnych, sta­je tyl­ko nap­rze­ciw nich jak zły pies i pat­rzy zielo­nymi oczy­ma: czy nie zmrużą powieki. 

cytat
zebrał 15 fiszek

Czy wszys­cy za­kocha­ni czują się bez­silni i jed­nocześnie od­ważni w obec­ności ukocha­nej oso­by? Bez­silni, bo zaw­sze od­czu­wają uk­rytą pot­rzebę służenia jej jak pies. Od­ważni, po­nieważ wiedzą, że rzu­cili­by się na smo­ka z kie­szon­ko­wym nożem, gdy­by zaszła ta­ka potrzeba 

cytat
zebrał 13 fiszek
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

wczoraj, 23:08LiaMort sko­men­to­wał tek­st Życie to chwi­la, która [...]

wczoraj, 21:02.Rodia sko­men­to­wał tek­st wiele mnie uj­mu­je, więc [...]

wczoraj, 21:02szpiek wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

wczoraj, 20:59.Rodia sko­men­to­wał tek­st pisaki

wczoraj, 20:40piórem2 sko­men­to­wał tek­st Ty M cza­sem

wczoraj, 20:37M44G sko­men­to­wał tek­st Ty M cza­sem

wczoraj, 20:29piórem2 sko­men­to­wał tek­st Ty M cza­sem

wczoraj, 20:25M44G sko­men­to­wał tek­st Ty M cza­sem

wczoraj, 20:20piórem2 sko­men­to­wał tek­st Ty M cza­sem