Wyszukiwarka: pi������kne prawdziwe s������owa (cytaty)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: pi������kne praw­dzi­we s������owa — zgromadziliśmy 72 teksty.

Wśród morza ewen­tual­ności: te­go, co pot­rzeb­ne, mniej pot­rzeb­ne i zby­teczne, te­go, co przy­jem­ne, a pożyteczne, te­go, co szkod­li­we, bar­dziej szkod­li­we, a sma­kowi­te, te­go, co opłacal­ne, bar­dziej opłacal­ne, a krzyw­dzące dru­giego człowieka, tego, [...] — czytaj całość

cytat
zebrał 90 fiszek

Praw­dzi­we po­cie­sze­nie jest wte­dy, gdy ktoś da­je ci do zro­zumienia: możesz być ta­ki, ja­ki jesteś. 

cytat dnia z 4 maja 2013 roku
zebrał 82 fiszki

Co to jest praw­dzi­we Ja? [...] To kim jes­teś, a nie to, co z Ciebie uczyniono. 

cytat
zebrał 82 fiszki

Wiele ra­zy cier­piałam, bo tra­ciłam mężczyzn, których kochałam. Dziś wiem, że nie można stra­cić te­go, cze­go nie ma się na włas­ność. Oto praw­dzi­we doświad­cze­nie: mieć coś naj­ważniej­sze­go w życiu bez po­siada­nia tego. 

cytat
zebrał 76 fiszek

Naj­gor­sze, to jak się zo­rien­tu­jemy, że to co ludzie o nas ga­dają za ple­cami jest prawdziwe. 

cytat
zebrał 71 fiszek

Co by było, gdy­by twarz człowieka mogła dokład­nie wy­razić całe wewnętrzne cier­pienie, gdy­by zo­biek­ty­wizo­wała się w ak­cie ek­spres­ji cała wewnętrzna męka? Czy mog­li­byśmy jeszcze roz­ma­wiać ze sobą? Czy nie mu­sieli­byśmy wówczas mówić, [...] — czytaj całość

cytat
zebrał 70 fiszek

Człowieka, kto­ry pat­rzy w oczy dziec­ka, uderza prze­de wszys­tkim ich niewin­ność: owa przej­mu­jaca niez­dolność do kłam­stwa, do zakłada­nia mas­ki, czy chęci by­cia kimś in­nym, niż jest. 

cytat dnia z 3 października 2013 roku
zebrał 69 fiszek

Miłość jest mgłą, która wyt­warza się w głowie. Jeśli owa mgła opa­da na dół - na ser­ce - następu­je po­goda życia; jeśli po­zos­ta­je w głowie - pa­da deszcz łez. 

cytat dnia z 29 maja 2009 roku
zebrał 47 fiszek

[...] sza­leństwo, praw­dzi­we sza­leństwo zdol­ne jest prze­bić pięścią mur. 

cytat
zebrał 29 fiszek

W snach nie czu­je się bólu; człowiek zaw­sze się budzi, za­nim zacznie się praw­dzi­we cierpienie. 

cytat
zebrał 27 fiszek
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 00:54Moon G do­dał no­wy tek­st Realny

wczoraj, 23:57Nölle sko­men­to­wał tek­st Rozbitek

wczoraj, 23:56Nölle sko­men­to­wał tek­st Zieleń

wczoraj, 23:56Nölle sko­men­to­wał tek­st Dowód

wczoraj, 23:47Nölle sko­men­to­wał tek­st konwalia

wczoraj, 23:37Nölle sko­men­to­wał tek­st IKAR

wczoraj, 23:21yestem sko­men­to­wał tek­st bóg jest w to­bie, [...]

wczoraj, 23:18yestem sko­men­to­wał tek­st W kłótni trud­no zna­leźć [...]

wczoraj, 23:17yestem sko­men­to­wał tek­st Marmur mok­ry od snów

wczoraj, 23:01Sierjoża sko­men­to­wał tek­st Usiądż w wy­god­nie, wyrzuć [...]