Wyszukiwarka: pewno���� siebie (cytaty)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: pew­no���� siebie — zgromadziliśmy 603 teksty.

Tyl­ko płyt­cy ludzie znają siebie. 

cytat dnia z 29 kwietnia 2016 roku
zebrał 69 fiszek

Wszys­tko jest wte­dy, kiedy nic dla siebie. 

cytat dnia z 31 października 2011 roku
zebrał 69 fiszek

Gdzie kończy się szcze­rość, tam się na pew­no zaczy­na samotność. 

cytat dnia z 19 stycznia 2017 roku
zebrał 68 fiszek

Człowiek może przeo­czyć tyl­ko sa­mego siebie. 

cytat dnia z 26 lutego 2011 roku
zebrał 66 fiszek

Ten, kto prag­nie być dos­ko­nale dob­rym, żyjąc wśród ludzi, którzy ta­kimi nie są, zgi­nie na pewno. 

cytat dnia z 26 sierpnia 2011 roku
zebrał 63 fiszki

To jest praw­dzi­wa przy­jaźń - osłaniać in­nych na­wet kosztem siebie. 

cytat dnia z 31 marca 2014 roku
zebrał 61 fiszek

Na pew­no po­pełniłam je­den grzech, grzech za­nie­cha­nia. Za­nie­chałam siebie. 

cytat dnia z 1 grudnia 2014 roku
zebrał 61 fiszek

Jakże chętnie ludzie re­zyg­nują z siebie! To zro­zumiałe, bo siebie trud­no znieść. Tłumy jed­nostek szu­kają pro­roka, ale naj­częściej znaj­dują führera. 

cytat dnia z 24 lutego 2011 roku
zebrał 59 fiszek

Człowiek jest stworzo­ny, aby przek­raczać siebie. 

cytat dnia z 22 września 2011 roku
zebrał 54 fiszki

Co pan ro­bi? - Cze­kam na siebie. 

cytat dnia z 27 lutego 2017 roku
zebrał 52 fiszki
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 22:28Cris sko­men­to­wał tek­st Czy po­win­niśmy przep­ro­sić, bo [...]

dzisiaj, 22:23Cris do­dał no­wy tek­st Wiara w dob­ro - [...]

dzisiaj, 22:22Cris wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 21:11Trzykropek sko­men­to­wał tek­st Trudno jest rządzić dru­gimi, [...]

dzisiaj, 21:08Trzykropek sko­men­to­wał tek­st Trudno jest rządzić dru­gimi, [...]

dzisiaj, 20:56piórem2 sko­men­to­wał tek­st Na wy­sokim niebie wiel­ki [...]

dzisiaj, 20:54yestem sko­men­to­wał tek­st Trudno jest rządzić dru­gimi, [...]

dzisiaj, 20:52yestem sko­men­to­wał tek­st Na wy­sokim niebie wiel­ki [...]

dzisiaj, 20:16Trzykropek do­dał no­wy tek­st Przestroga

dzisiaj, 19:28danioł sko­men­to­wał tek­st Im więcej da­jesz, tym [...]