Wyszukiwarka: odejść (cytaty)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: odejść — zgromadziliśmy 17 tekstów.

Kochać to także umieć się roz­stać. Umieć poz­wo­lić ko­muś odejść, na­wet jeśli darzy się go wiel­kim uczu­ciem. Miłość jest zap­rzecze­niem egoiz­mu, za­bor­czości, jest skiero­waniem się ku dru­giej oso­bie, jest prag­nieniem prze­de wszys­tkim jej szczęścia, cza­sem wbrew własnemu. 

cytat dnia z 4 grudnia 2009 roku
zebrał 602 fiszki

Można odejść na zaw­sze, by sta­le być blisko. 

cytat dnia z 7 września 2012 roku
zebrał 156 fiszek

Można odejść od swoich miłości, lecz nie po­dob­na za­pom­nieć, że się kochało. 

cytat dnia z 8 marca 2012 roku
zebrał 138 fiszek

Żeby odejść od siebie też trze­ba się spotkać. 

cytat dnia z 6 września 2014 roku
zebrał 82 fiszki

Gdy­by miłość była wyłącznie uczu­ciem, nie byłoby pod­sta­wy do obiet­ni­cy do­zgon­nej wza­jem­nej miłości. Uczu­cie przychodzi i może odejść. Skąd mogę wie­dzieć, czy po­zos­ta­nie ono na zaw­sze, sko­ro w mój akt nie jest włączo­ny ani osąd, ani decyzja? 

cytat dnia z 31 maja 2013 roku
zebrał 40 fiszek

Ale śmierć w pier­wszym za­myśle nie miała być karą. Poz­wa­la wam odejść, porzu­cić świat, nie jes­teście z nim związa­ni czy to w nadziei, czy w znużeniu. Które więc po­kole­nie po­win­no zaz­drościć lo­su drugiemu? 

cytat
zebrał 21 fiszek

Nie pot­ra­fię wy­myślić choćby jed­ne­go po­wodu, dla które­go po­win­nam zos­tać chi­rur­giem, ale znam mnóstwo po­wodów żeby odejść. Ce­lowo to wszys­tko ut­rudniają. W naszych rękach jest ludzkie życie. Przychodzi czas, kiedy to sta­je się czymś więcej niż grą i al­bo zro­bisz krok nap­rzód, al­bo zawrócisz i odej­dziesz. Mogłabym zre­zyg­no­wać, ale rzecz w tym, że kocham tę grę. 

cytat
zebrał 19 fiszek

Ko­bieta, która zro­zumiała, że ha­muje lo­ty swe­go męża, po­win­na odejść. Dlacze­go nie słyszy się o ta­kich ak­tach miłości? 

cytat
zebrał 19 fiszek

Chcesz wie­dzieć jak ko­biety pot­ra­fią kochać, świado­mie kar­miąc cię miłością, aby zat­ruć two­je ciało i umysł, tyl­ko po to, aby cię zniszczyć? A następnie, kiedy kończy się na­miętność, wolą odejść? Jed­nocześnie ma­mią cię obiet­ni­cami, ro­biąc z ciebie głup­ka? Niemożli­we? To jeszcze nic. 

cytat
zebrał 19 fiszek

Pa­miętaj, abyś nig­dy nie wie­rzył w ta­kie rzeczy; nie wol­no ci! Ludzie, którzy myślą, że z cza­sem do­piero staną się so­bie pot­rzeb­ni, po­win­ni odejść od siebie i za­pom­nieć kroków, które ich wiodły ku sobie. 

kulisy
zebrał 12 fiszek
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 02:38vrtvr do­dał no­wy tek­st Ludzie są śle­pi; mają [...]

dzisiaj, 02:34MyArczi sko­men­to­wał tek­st (swo)body

dzisiaj, 02:34MyArczi sko­men­to­wał tek­st dokarmianie dob­rej kar­my

wczoraj, 23:15M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

wczoraj, 22:48marka sko­men­to­wał tek­st ***

wczoraj, 22:43marka do­dał no­wy tek­st Zdjęcie

wczoraj, 22:41PearlSoul25 do­dał no­wy tek­st nim się scho­wam daj pew­ność [...]

wczoraj, 21:49AMA do­dał no­wy tek­st ***

wczoraj, 21:46Papużka wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

wczoraj, 21:44Papużka wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2