Wyszukiwarka: nowe życie (cytaty)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: no­we życie — zgromadziliśmy 803 teksty.

Tyl­ko życie poświęco­ne in­nym war­te jest przeżycia. 

cytat dnia z 14 stycznia 2015 roku
zebrał 207 fiszek

Nikt nie może cofnąć się w cza­sie i na­pisać no­wego początku, ale każdy może zacząć od dzi­siaj i do­pisać no­we zakończenie. 

cytat dnia z 8 stycznia 2012 roku
zebrał 157 fiszek

Seks niebez­pie­czną za­bawą, na­raża ko­goś na życie. 

cytat dnia z 2 września 2010 roku
zebrał 109 fiszek

Nie bój się te­go, co no­we - cho­ciaż ci miły spokój. 

cytat dnia z 2 września 2013 roku
zebrał 60 fiszek

Dla mnie to nic. No­we mil­le­nium, no­wy wiek czy no­wy rok. Dla mnie to jeszcze ko­lej­ny dzień, ko­lej­na noc. Słońce, księżyc, gwiaz­dy po­zos­taną te same. 

cytat dnia z 31 grudnia 2015 roku
zebrał 50 fiszek

Trzeźwość by­wa ob­rzyd­li­wa. Życie złudze­niami jeszcze gorsze. 

cytat
zebrał 39 fiszek

Życie to myśl. 

cytat dnia z 30 grudnia 2011 roku
zebrał 37 fiszek

Życie to coś więcej niż nieus­tanna wojna. 

cytat
zebrał 37 fiszek

Słod­kie życie słono kosztuje. 

cytat
zebrał 36 fiszek

Nie porzu­caj sta­rego przyjaciela.

No­wy z nim nie jest na równi.

Przy­jaciel no­wy jest jak no­we wino,

gdy się zes­tarze­je, z przy­jem­nością je wypijesz. 

cytat
zebrał 33 fiszki
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 18:38wdech sko­men­to­wał tek­st Bogu Oj­cu

dzisiaj, 18:37PrestonX sko­men­to­wał tek­st Często naj­pros­tsze rzeczy można [...]

dzisiaj, 18:37krysta sko­men­to­wał tek­st Słaby uścisk Krótki po­całunek Chwi­lowe spoj­rze­nie Niewys­tar­czająca [...]

dzisiaj, 18:32A.Pech sko­men­to­wał tek­st W pra­cy oszczędzam siły [...]

dzisiaj, 18:31A.Pech sko­men­to­wał tek­st Nie ze wszys­tki­mi wspom­nieniami [...]

dzisiaj, 18:25szpulka sko­men­to­wał tek­st w us­tach

dzisiaj, 18:23A.Pech sko­men­to­wał tek­st Moralność jest wiel­kością stałą [...]

dzisiaj, 18:21A.Pech sko­men­to­wał tek­st Często naj­pros­tsze rzeczy można [...]

dzisiaj, 18:11fyrfle sko­men­to­wał tek­st dokąd zmie­rzasz Euro­po

dzisiaj, 18:08fyrfle sko­men­to­wał tek­st Moralność jest wiel­kością stałą [...]