Wyszukiwarka: noc (cytaty)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: noc — zgromadziliśmy 56 tekstów.

A kiedy ona cię kochać przes­ta­nie, zo­baczysz noc w środ­ku dnia, czar­ne niebo za­miast gwiazd, zo­baczysz wszys­tko to sa­mo, co ja. 

cytat dnia z 29 stycznia 2010 roku
zebrał 532 fiszki

Kto miłości nie zna, ten żyje szczęśli­wy, i noc ma spo­kojną, i dzień nietęskliwy. 

cytat dnia z 28 kwietnia 2010 roku
zebrał 460 fiszek

Ka­riera to piękna rzecz, ale nie możesz się do niej przy­tulić w zimną noc. 

cytat dnia z 7 września 2010 roku
zebrał 310 fiszek

Żad­na noc nie może być aż tak czar­na, żeby nig­dzie nie można było od­szu­kać choć jed­nej gwiaz­dy. Pus­ty­nia też nie może być aż tak bez­nadziej­na, żeby nie można było od­kryć oazy. Pogódź się z życiem, ta­kim ja­kie ono jest. Zaw­sze gdzieś cze­ka ja­kaś mała ra­dość. Is­tnieją kwiaty, które kwitną na­wet w zimie. 

cytat
zebrał 281 fiszek

Lu­bię tę aurę ciem­ności, która go otacza. Lu­bię je­go twarz, smut­ne oczy. Jest dziw­nie piękny, niczym noc bez gwiazd. 

cytat
zebrał 265 fiszek

Po­tem, przez następne miesiące wy­dawało mi się, że żyję za karę. Niena­widziłam po­ranków. Przy­pomi­nały mi, że noc ma swój ko­niec i trze­ba zno­wu radzić so­bie z myślami. 

cytat
zebrał 211 fiszek

- Kiedy możemy zauważyć mo­ment, gdy kończy się noc a zaczy­na dzień? [...]

- Kiedy pod­chodzi do nas ob­cy człowiek, a my bie­rze­my go za nasze­go przy­jaciela i zni­kają spo­ry - to jest chwi­la, gdy kończy się noc, a zaczy­na dzień. 

cytat
zebrał 97 fiszek

Niekiedy budziłem się o dru­giej, trze­ciej w no­cy i nie mogłem zasnąć. Wsta­wałem z łóżka, szedłem do kuchni i na­lewałem so­bie whis­ky. Ze szkla­neczką w ręku wpat­ry­wałem się w ciem­ny cmen­tarz po [...] — czytaj całość

cytat dnia z 17 stycznia 2012 roku
zebrał 67 fiszek

Ra­nek nieraz przy­nosi radę, a noc często od­mienia myśli. 

cytat dnia z 24 maja 2017 roku
zebrał 65 fiszek

A o co­kol­wiek chodzi, nie bierz te­go tak po­ważnie. Bar­dzo rzad­ko ja­kaś rzecz jest długo po­ważna. Nap­rawdę. Szczególnie nocą. Noc przesadza. 

cytat dnia z 23 września 2014 roku
zebrał 53 fiszki
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

wczoraj, 23:09cyt.adela do­dał no­wy tek­st Przy(roda)

wczoraj, 22:28RozaR do­dał no­wy tek­st Wysłałeś mnie Boże Na [...]

wczoraj, 22:27RozaR sko­men­to­wał tek­st Dom (na fak­tach)

wczoraj, 22:22cyt.adela do­dał no­wy tek­st Drzeworym

wczoraj, 22:13.Rodia sko­men­to­wał tek­st Zapragnęło ser­ce cu­du, a [...]

wczoraj, 22:13.Rodia sko­men­to­wał tek­st Cudobójstwo

wczoraj, 22:12.Rodia wy­powie­dział się w wątku offtop.