Wyszukiwarka: niebie (cytaty)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: niebie — zgromadziliśmy 38 tekstów.

Blis­kim mów, gdy­by py­tali, że chwi­lowo zmieniałam ad­res, że w niebie leczę duszę z sil­ne­go prze­daw­ko­wania rzeczywistości. 

cytat dnia z 10 kwietnia 2010 roku
zebrał 467 fiszek

Pra­wie cała li­tera­tura, pra­wie cała poez­ja, pra­wie cała sztu­ka wy­rosły z ludzkiego bólu; w niebie chy­ba sztu­ki nie ma. 

cytat dnia z 5 lutego 2011 roku
zebrał 126 fiszek

Lecz choćby oczy jej były na niebie, a owe gwiaz­dy w op­ra­wie jej oczu, blask jej ob­licza zaw­stydziłby gwiazdy. 

cytat
zebrał 120 fiszek

Wiem, że kiedyś będziesz miała cu­dow­ne życie, wiem, że będziesz gwiazdą na czyimś niebie, ale dlacze­go nie będzie to mo­je niebo? 

cytat
zebrał 52 fiszki

Raz w niebie ra­dości, na smut­ku znów dnie - wie tyl­ko, kto kocha, co szczęściem się zwie. 

cytat
zebrał 34 fiszki

Są śla­dy pta­sich lotów w niebie
I nic więcej,
Coś było, coś odeszło,
Po­zos­tało coś. 

cytat
zebrał 34 fiszki

W niebie będę zno­wu słyszał. 

cytat
zebrał 25 fiszek

W niebie brak wszys­tkich in­te­resujących ludzi. 

cytat
zebrał 25 fiszek

Nie mam nic więcej do po­wie­dze­nia, z wyjątkiem te­go, że dwa plus dwa to czte­ry, że światła na niebie to gwiaz­dy i że krew to krew; do­rośli widzą ją tak sa­mo jak dzieci, a mar­twe dzieci po­zos­tają martwe. 

cytat
zebrał 23 fiszki

A po­nieważ ra­zem z każdym zacho­dem słońca gi­nie ja­kaś sta­ra praw­da, a z każdym je­go wscho­dem rodzi się no­wa, po­nieważ każda noc gwiaździs­ta roz­rzu­ca po niebie na­siona przyszłych tęsknot i marzeń, ponieważ [...] — czytaj całość

cytat
zebrał 17 fiszek
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 20:38danioł sko­men­to­wał tek­st Jeśli siebie um­niej­szasz czy­nisz [...]

dzisiaj, 20:35Jacob-Filth sko­men­to­wał tek­st Od małego uczy się [...]

dzisiaj, 20:32Cropka sko­men­to­wał tek­st Od małego uczy się [...]

dzisiaj, 20:32doremi wy­powie­dział się w wątku To czy tam­to ? 

dzisiaj, 20:27Jacob-Filth sko­men­to­wał tek­st Od małego uczy się [...]

dzisiaj, 20:27Cropka sko­men­to­wał tek­st Jeśli siebie um­niej­szasz czy­nisz [...]

dzisiaj, 20:27danioł sko­men­to­wał tek­st Bóg wie kim jes­teś, [...]

dzisiaj, 20:24doremi sko­men­to­wał tek­st Od małego uczy się [...]

dzisiaj, 20:20danioł sko­men­to­wał tek­st Jeśli siebie um­niej­szasz czy­nisz [...]

dzisiaj, 20:20Jacob-Filth sko­men­to­wał tek­st Od małego uczy się [...]