Wyszukiwarka: nauka (cytaty)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: nauka — zgromadziliśmy 48 tekstów.

Nauka jest kłótli­wa i piękna. Jeśli chcesz mieć z nią coś do czy­nienia, mu­sisz pro­wadzić wie­cznie pro­ces sądowy. 

cytat dnia z 7 maja 2010 roku
zebrał 90 fiszek

Nauka bez re­ligii jest ka­leka, re­ligia bez nauki jest ślepa.
Die Na­tur­wissen­schaft oh­ne Re­ligion ist lahm, die Re­ligion oh­ne Na­tur­wissen­schaft ist blind. (niem.) 

cytat dnia z 23 maja 2011 roku
zebrał 74 fiszki

Nauka jest sprawą wiel­kich. Ma­luczkim dos­tają się nauczki. 

cytat dnia z 7 października 2011 roku
zebrał 50 fiszek

Nauka to po­karm dla rozumu. 

cytat dnia z 4 września 2014 roku
zebrał 35 fiszek

Po­lity­ka zmieni się w kicz, miłość w por­nogra­fię, mu­zyka w hałas, sport w pros­ty­tucję, re­ligia w naukę, nauka w wiarę. 

cytat dnia z 21 kwietnia 2015 roku
zebrał 31 fiszek

Cała nasza nauka, w porówna­niu z rzeczy­wis­tością, jest pry­mityw­na i dziecin­na - ale na­dal jest to naj­cenniej­sza rzecz, jaką posiadamy. 

cytat
zebrał 22 fiszki

Nauka, która tra­fia do uszu, lecz nie do ser­ca, jest jak obiad jedzo­ny w marzeniach. 

cytat
zebrał 22 fiszki

Cóż bo­wiem war­ta jest nauka, która pot­ra­fi zap­ro­wadzić człowieka na Księżyc, nie pot­ra­fi zaś spra­wić, by ni­komu nie zab­rakło chleba. 

cytat
zebrał 18 fiszek

Nauka zakłada, że Bo­ga nie ma, i ba­da, jak da­leko może ją to doprowadzić. 

cytat
zebrał 15 fiszek

To ba­nał (i to jak większość ba­nałów niez­godny z prawdą), że nauka od­po­wiada na py­tania jak, tyl­ko teolo­gia zaś dys­po­nuje narzędziami umożli­wiający­mi od­po­wiedź na py­tania dlacze­go. Cóż to ni­by jest «py­tanie dlaczego»? [...] — czytaj całość

cytat
zebrał 12 fiszek
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 07:56Reynold sko­men­to­wał tek­st Choć wygląd człowieka może [...]

dzisiaj, 07:54Irracja sko­men­to­wał tek­st najwięcej zła czy­nimy z [...]

dzisiaj, 07:27fyrfle sko­men­to­wał tek­st najwięcej bo­ga jest tam [...]

dzisiaj, 07:23fyrfle sko­men­to­wał tek­st ... „mul­ti­kul­ti - wy­raz [...]

dzisiaj, 07:17fyrfle sko­men­to­wał tek­st ... „mul­ti­kul­ti - wy­raz [...]

dzisiaj, 07:11fyrfle sko­men­to­wał tek­st ... „mul­ti­kul­ti - wy­raz [...]

dzisiaj, 01:28Rikitikitawi sko­men­to­wał tek­st Patrzysz przed siebie a [...]

dzisiaj, 01:18Rikitikitawi sko­men­to­wał tek­st Powiedz mi jaką książkę [...]

dzisiaj, 01:13Rikitikitawi sko­men­to­wał tek­st Nie pod­damsię sa­ma a [...]

dzisiaj, 01:11Rikitikitawi sko­men­to­wał tek­st Nie sztuką jest coś [...]