Wyszukiwarka: nauka (cytaty)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: nauka — zgromadziliśmy 48 tekstów.

Nauka jest kłótli­wa i piękna. Jeśli chcesz mieć z nią coś do czy­nienia, mu­sisz pro­wadzić wie­cznie pro­ces sądowy. 

cytat dnia z 7 maja 2010 roku
zebrał 90 fiszek

Nauka bez re­ligii jest ka­leka, re­ligia bez nauki jest ślepa.
Die Na­tur­wissen­schaft oh­ne Re­ligion ist lahm, die Re­ligion oh­ne Na­tur­wissen­schaft ist blind. (niem.) 

cytat dnia z 23 maja 2011 roku
zebrał 76 fiszek

Nauka jest sprawą wiel­kich. Ma­luczkim dos­tają się nauczki. 

cytat dnia z 7 października 2011 roku
zebrał 50 fiszek

Nauka to po­karm dla rozumu. 

cytat dnia z 4 września 2014 roku
zebrał 35 fiszek

Po­lity­ka zmieni się w kicz, miłość w por­nogra­fię, mu­zyka w hałas, sport w pros­ty­tucję, re­ligia w naukę, nauka w wiarę. 

cytat dnia z 21 kwietnia 2015 roku
zebrał 32 fiszki

Cała nasza nauka, w porówna­niu z rzeczy­wis­tością, jest pry­mityw­na i dziecin­na - ale na­dal jest to naj­cenniej­sza rzecz, jaką posiadamy. 

cytat
zebrał 22 fiszki

Nauka, która tra­fia do uszu, lecz nie do ser­ca, jest jak obiad jedzo­ny w marzeniach. 

cytat
zebrał 22 fiszki

Cóż bo­wiem war­ta jest nauka, która pot­ra­fi zap­ro­wadzić człowieka na Księżyc, nie pot­ra­fi zaś spra­wić, by ni­komu nie zab­rakło chleba. 

cytat
zebrał 18 fiszek

Nauka zakłada, że Bo­ga nie ma, i ba­da, jak da­leko może ją to doprowadzić. 

cytat
zebrał 15 fiszek

To ba­nał (i to jak większość ba­nałów niez­godny z prawdą), że nauka od­po­wiada na py­tania jak, tyl­ko teolo­gia zaś dys­po­nuje narzędziami umożli­wiający­mi od­po­wiedź na py­tania dlacze­go. Cóż to ni­by jest «py­tanie dlaczego»? [...] — czytaj całość

cytat
zebrał 12 fiszek
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 13:12Cris sko­men­to­wał tek­st Stare, dob­re cza­sy stają [...]

dzisiaj, 12:25wdech sko­men­to­wał tek­st prawdziwa od­po­wiedź nie ma [...]

dzisiaj, 12:21wdech sko­men­to­wał tek­st Jak być tu dob­rym [...]

dzisiaj, 12:18wdech sko­men­to­wał tek­st Idę se pyknąć w [...]

dzisiaj, 12:17wdech sko­men­to­wał tek­st proste drze­wo szyb­ciej sta­je [...]

dzisiaj, 12:11wdech sko­men­to­wał tek­st Depresja jest wredną suką.  

dzisiaj, 12:09wdech sko­men­to­wał tek­st BLONDYNKA jak pa­cyn­ka Nie ma [...]

dzisiaj, 12:07Evulka wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

dzisiaj, 11:57AniaaNiuniaa sko­men­to­wał tek­st Jesteś...  

dzisiaj, 11:34Cris sko­men­to­wał tek­st spacer pod słońce