Wyszukiwarka: mgła (cytaty)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: mgła — zgromadziliśmy 7 tekstów.

Lon­dyn jest pełen mgły i po­ważnych ludzi. Czy mgła wyt­warza po­ważnych ludzi, czy też oni mgłę, nie wiem, ale wszys­tko to ra­zem działa mi na nerwy. 

cytat dnia z 12 czerwca 2014 roku
zebrał 53 fiszki

Smu­tek roz­proszy się jak słońce wsta­nie. On jest jak mgła. 

cytat
zebrał 53 fiszki

Miłość jest mgłą, która wyt­warza się w głowie. Jeśli owa mgła opa­da na dół - na ser­ce - następu­je po­goda życia; jeśli po­zos­ta­je w głowie - pa­da deszcz łez. 

cytat dnia z 29 maja 2009 roku
zebrał 45 fiszek

Może już nie py­tasz sze­roko ot­warty­mi ocza­mi dziec­ka, które dos­tało nies­podziewa­nie w twarz: dlacze­go? Te­raz, gdy spo­tyka cię ja­kaś ra­dość, już wiesz, że przyj­dzie wyrówna­nie - cier­pienie. Zaob­serwo­wałeś może jeszcze coś więcej. [...] — czytaj całość

cytat
zebrał 41 fiszek

Miłość jest mgłą, która wyt­warza się w głowie.

Jeśli owa mgła opa­da na dół - na ser­ce - następu­je po­goda życia; jeśli po­zos­ta­je w głowie - pa­da deszcz łez. 

cytat
zebrał 7 fiszek

Ludzie lu­bią pow­tarzać ofiarom, że czas leczy ra­ny, tak jak­by czas był wiel­kim le­karzem. Po sześciu la­tach roz­myślań mam na ten te­mat in­ne zda­nie. Czas to ta­ki fa­cet w we­sołym mias­teczku, który [...] — czytaj całość

cytat
zebrał 4 fiszki

[...] pod­czas gdy sława og­ra­nicza oraz sta­wia przeszko­dy, za­pom­nienie spo­wija człowieka jak mgła. Za­pom­nienie jest mroczne, szczod­re i swo­bod­ne, za­pom­nienie poz­wa­la umysłowi bez przeszkód podążać swą drogą. 

cytat
zebrał 1 fiszkę
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 12:32życie1 sko­men­to­wał tek­st Współodczuwanie to for­ma ce­leb­ryckiej [...]

dzisiaj, 12:25Reynold sko­men­to­wał tek­st Dialog Władzy z na­rodem [...]

dzisiaj, 12:22Walenty sko­men­to­wał tek­st Współodczuwanie to for­ma ce­leb­ryckiej [...]

dzisiaj, 11:58życie1 sko­men­to­wał tek­st Pisać nie wol­no

dzisiaj, 11:55onejka sko­men­to­wał tek­st w przypływie uczuć dzieli [...]

dzisiaj, 11:54onejka wy­powie­dział się w wątku wygarnijmy so­bie...ღ

dzisiaj, 11:46wdech sko­men­to­wał tek­st Pisać nie wol­no

dzisiaj, 11:44życie1 sko­men­to­wał tek­st Podaruj so­bie luz

dzisiaj, 11:42MyArczi sko­men­to­wał tek­st w przypływie uczuć dzieli [...]

dzisiaj, 11:42MyArczi sko­men­to­wał tek­st uległość ku­kiełki służy ma­nipu­lan­tom