Wyszukiwarka: losy ludzkie (cytaty)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: lo­sy ludzkie — zgromadziliśmy 85 tekstów.

Początek miłości to czas uda­wania, że wszys­tko, co ludzkie, jest nam obce. 

cytat dnia z 8 listopada 2011 roku
zebrał 265 fiszek

Ba­wisz się słowa­mi. Upa­jasz się ni­mi. Słowa­mi chcesz zastąpić nor­malne, ludzkie uczu­cia, których w to­bie nie ma. 

cytat dnia z 12 sierpnia 2011 roku
zebrał 197 fiszek

Ludzkie łzy to z jed­nej stro­ny wy­raz og­ro­mu cier­pienia, lecz z dru­giej także ul­ga. Ra­zem z łza­mi wypływa cier­pienie, by zro­bić miej­sce na nową, ko­lejną falę bólu. Inaczej ból przes­tałby się w nim mieścić. 

cytat dnia z 8 sierpnia 2015 roku
zebrał 131 fiszek

Fakt, że ludzkie prob­le­my by­wają śmie­szne, a ludzie mi­mo to są często smut­ni, sta­nowi dla mnie je­dynie rzeczy­wistą sprzeczność. 

cytat dnia z 29 grudnia 2010 roku
zebrał 94 fiszki

[...] ile znaczeń ludzie są w sta­nie na­dać słowu „ludzkie”. 

cytat dnia z 12 kwietnia 2013 roku
zebrał 83 fiszki

Ludzkie oczy mówią cza­sem gor­sze rzeczy niż usta. 

cytat dnia z 21 września 2014 roku
zebrał 67 fiszek

Is­to­ty ludzkie to je­dyny ga­tunek zwierząt, których szczerze się obawiam. 

cytat dnia z 15 listopada 2013 roku
zebrał 62 fiszki

Prob­le­mem nasze­go wieku nie jest bom­ba ato­mowa, lecz ser­ce ludzkie. 

cytat
zebrał 60 fiszek

Życie ludzkie jest jak bieg po okręgu, człowiek uciekając przed sa­mot­nością, chro­ni się w ra­miona ludzi, po czym poz­nając ich obłudę i zło, ucieka w samotność. 

cytat
zebrał 51 fiszek

Is­to­ty ludzkie nie rodzą się raz na zaw­sze w dniu, w którym mat­ki wy­dają je na świat, ale życie zmusza je do po­now­ne­go i wielok­rotne­go rodze­nia sa­mych siebie. 

cytat dnia z 26 maja 2016 roku
zebrał 51 fiszek
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 06:20Cris sko­men­to­wał tek­st Jad niena­wiści

dzisiaj, 06:05Cris sko­men­to­wał tek­st Między na­rodzi­nami a śmier­cią [...]

dzisiaj, 06:01Cris sko­men­to­wał tek­st Przy­mus męczy or­ga­nizm, ale [...]

dzisiaj, 05:35one drop for all wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz?

dzisiaj, 05:24one drop for all sko­men­to­wał tek­st sięgasz po książkę, a [...]

dzisiaj, 05:21one drop for all sko­men­to­wał tek­st niektórym wstyd za­myka us­ta [...]

dzisiaj, 05:19one drop for all sko­men­to­wał tek­st Najpopularniejsze wyszu­kiwa­nia z dzi­siaj: Peop­le [...]

dzisiaj, 05:18one drop for all sko­men­to­wał tek­st zobacz za­nim się wy­darzy

dzisiaj, 05:17one drop for all wy­powie­dział się w wątku Co os­tatnio ogląda­liście?

dzisiaj, 02:06Naja sko­men­to­wał tek­st Bardzo lu­bię in­ternet. Buszo­wanie [...]