Wyszukiwarka: losy ludzkie (cytaty)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: lo­sy ludzkie — zgromadziliśmy 85 tekstów.

Początek miłości to czas uda­wania, że wszys­tko, co ludzkie, jest nam obce. 

cytat dnia z 8 listopada 2011 roku
zebrał 266 fiszek

Ba­wisz się słowa­mi. Upa­jasz się ni­mi. Słowa­mi chcesz zastąpić nor­malne, ludzkie uczu­cia, których w to­bie nie ma. 

cytat dnia z 12 sierpnia 2011 roku
zebrał 198 fiszek

Ludzkie łzy to z jed­nej stro­ny wy­raz og­ro­mu cier­pienia, lecz z dru­giej także ul­ga. Ra­zem z łza­mi wypływa cier­pienie, by zro­bić miej­sce na nową, ko­lejną falę bólu. Inaczej ból przes­tałby się w nim mieścić. 

cytat dnia z 8 sierpnia 2015 roku
zebrał 133 fiszki

Fakt, że ludzkie prob­le­my by­wają śmie­szne, a ludzie mi­mo to są często smut­ni, sta­nowi dla mnie je­dynie rzeczy­wistą sprzeczność. 

cytat dnia z 29 grudnia 2010 roku
zebrał 94 fiszki

[...] ile znaczeń ludzie są w sta­nie na­dać słowu „ludzkie”. 

cytat dnia z 12 kwietnia 2013 roku
zebrał 83 fiszki

Ludzkie oczy mówią cza­sem gor­sze rzeczy niż usta. 

cytat dnia z 21 września 2014 roku
zebrał 67 fiszek

Is­to­ty ludzkie to je­dyny ga­tunek zwierząt, których szczerze się obawiam. 

cytat dnia z 15 listopada 2013 roku
zebrał 62 fiszki

Prob­le­mem nasze­go wieku nie jest bom­ba ato­mowa, lecz ser­ce ludzkie. 

cytat
zebrał 61 fiszek

Is­to­ty ludzkie nie rodzą się raz na zaw­sze w dniu, w którym mat­ki wy­dają je na świat, ale życie zmusza je do po­now­ne­go i wielok­rotne­go rodze­nia sa­mych siebie. 

cytat dnia z 26 maja 2016 roku
zebrał 52 fiszki

Życie ludzkie jest jak bieg po okręgu, człowiek uciekając przed sa­mot­nością, chro­ni się w ra­miona ludzi, po czym poz­nając ich obłudę i zło, ucieka w samotność. 

cytat
zebrał 51 fiszek
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 11:51JaiTy sko­men­to­wał tek­st Nie ważne cze­go szu­kasz, [...]

dzisiaj, 11:45JaiTy sko­men­to­wał tek­st mikroopowiadanie sto siedem­naste

dzisiaj, 10:49fyrfle do­dał no­wy tek­st mikroopowiadanie sto osiem­naste

dzisiaj, 09:54carolyna sko­men­to­wał tek­st mikroopowiadanie sto siedem­naste

dzisiaj, 09:50cyt.adela sko­men­to­wał tek­st Cudołożenie

dzisiaj, 09:47Loisentaz do­dał no­wy tek­st Atrakcja wa­liera­nacyj­na.  

dzisiaj, 09:41Loisentaz do­dał no­wy tek­st To zais­tniałe fak­ty zmieniają [...]

dzisiaj, 09:38Loisentaz do­dał no­wy tek­st Zaistniałe fak­ty

dzisiaj, 08:55fyrfle do­dał no­wy tek­st mikroopowiadanie sto siedem­naste

dzisiaj, 08:51carolyna sko­men­to­wał tek­st Wojna