Wyszukiwarka: kultura (cytaty)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: kul­tu­ra — zgromadziliśmy 10 tekstów.

Im kul­tu­ra niższa, tym naśla­dow­nic­two bar­dziej rozwinięte. 

cytat dnia z 14 czerwca 2013 roku
zebrał 35 fiszek

Zos­tałem po­lity­kiem wbrew swo­jej wo­li. Po­lity­ka jest dla mnie tyl­ko środ­kiem do ce­lu. [...] Gdy­by zna­lazł się ktoś in­ny, nig­dy nie pa­kowałbym się w po­litykę, lecz zos­tał ar­tystą lub fi­lozo­fem. Tros­ka o is­tnienie na­rodu zmusza mnie do tej działal­ności - kul­tu­ra jest tyl­ko tam, gdzie jest bez­pie­czeństwo życia. 

cytat
zebrał 17 fiszek

Do cy­wili­zac­ji wiodą dwie dro­gi: kul­tu­ra i zepsucie. 

cytat
zebrał 5 fiszek

Praw­dzi­wa wie­dza, praw­dzi­wa mądrość, praw­dzi­wa kul­tu­ra nie zno­si łańcuchów. Umysłu ludzkiego nie da się skrępować. 

cytat
zebrał 4 fiszki

Kul­tu­ra - to co zos­ta­je, gdy już za­pom­nisz wszys­tko, cze­go się uczyłeś. 

cytat
zebrał 4 fiszki

Nie ma nic bar­dziej nieok­reślo­nego niż słowo kultura. 

cytat
zebrał 2 fiszki

Szczy­tem ludzkiej aro­gan­cji jest twier­dze­nie, że nasza pla­neta jest je­dynym za­mie­szkałym światem. Kul­tu­ra świata w którym żyje­my jest jak­by no­wym przy­byszem w naszym układzie pla­netar­nym. Po za­led­wie pa­ru ty­siącach lat swo­jego istnienia [...] — czytaj całość

cytat
zebrał 2 fiszki

Zbiera pieniądze i od­puszcza grzechy
Oni mu więc płacą i już są bez winy
Chla­pie wodą z kra­nu kościel­ne obrazy
mor­derca ich do­tyka i już jest bez skazy
Bo kul­tu­ra Kościoła to być niekulturalnym
Spa­lić wszys­tko praw­dzi­we – to je­go kultura 

kulisy
zebrał 1 fiszkę

Kul­tu­ra przy­nosi także zwy­cięstwo, choć zwy­cięstwo cza­sem ob­niża kulturę. 

cytat

Kul­tu­ra jest próbą zmusze­nia dziejów, żeby służyły wartości. 

cytat
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 03:49Moon G do­dał no­wy tek­st - JA - 

dzisiaj, 02:16Moon G sko­men­to­wał tek­st Cokolwiek mogę zab­rać z [...]

wczoraj, 22:35oszi3 sko­men­to­wał tek­st Cokolwiek mogę zab­rać z [...]

wczoraj, 20:19scorpion wy­powie­dział się w wątku Zapytam, od­po­wiem szczerze

wczoraj, 20:15scorpion wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

wczoraj, 19:45finezja do­dał no­wy tek­st Niepewność jest fas­cy­nująca :) 

wczoraj, 18:51zofija wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

wczoraj, 18:43zofija sko­men­to­wał tek­st Najlepiej w życiu wychodzi [...]

wczoraj, 18:19Moon G do­dał no­wy tek­st MAGICZNE ŁYŻWY SZA­TANA

wczoraj, 18:00M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2