Wyszukiwarka: krótkie (cytaty)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: krótkie — zgromadziliśmy 25 tekstów.

Nie ma zbyt wiele cza­su, by być szczęśli­wym. Dni prze­mijają szyb­ko. Życie jest krótkie. W księdze naszej przyszłości wpi­suje­my marze­nia, a ja­kaś niewidzial­na ręka nam je przek­reśla. Nie ma­my wte­dy żad­ne­go wy­boru. Jeżeli nie jes­teśmy szczęśli­wi dziś, jak pot­ra­fimy być ni­mi jutro? 

cytat dnia z 26 maja 2009 roku
zebrał 405 fiszek

Życie, choćby i długie, zaw­sze będzie krótkie. 

cytat dnia z 12 kwietnia 2012 roku
zebrał 98 fiszek

[...] próbo­wałem tłumaczyć rodzi­com, że życie to ta­ki dziw­ny pre­zent. Na początku się je prze­cenia: sądzi się, że dos­tało się życie wie­czne. Po­tem się go nie do­cenia, uważa się, że jest do chrza­nu, za krótkie, chciałoby się niemal je od­rzu­cić. W końcu ko­jarzy się, że to nie był pre­zent, ale je­dynie pożyczka. I próbu­je się na nie zasłużyć. 

cytat dnia z 6 grudnia 2012 roku
zebrał 97 fiszek

Życie jest zbyt krótkie, aby tra­cić czas na roz­mo­wy o niczym. 

cytat dnia z 27 maja 2013 roku
zebrał 87 fiszek

Życie jest krótkie i okaz­je, które prze­puści­my, nie powrócą. 

cytat
zebrał 50 fiszek

Ma­my młode ser­ce, tak długo jak długo umiemy kochać życie, ta­kim ja­kie ono jest.

Życie ze swoimi dob­ry­mi ale także złymi stronami.

Ma­my młode ser­ce, tak długo jak długo pot­ra­fimy kochać ludzi [...] — czytaj całość

cytat
zebrał 44 fiszki

Życie jest za krótkie, żeby tra­cić je na dys­kusje o życiu. Le­piej je przeżyć. 

cytat
zebrał 38 fiszek

życie jest za krótkie żeby je mar­no­wać, chcąc cze­goś co mają inni 

cytat
zebrał 35 fiszek

Wszys­cy chcieli pełne­go od­da­nia, całego człowieka, pra­ca, chorzy, rodzi­na. A życie było krótkie. Cza­sem, w godzi­nach zmęcze­nia, ze zdzi­wieniem ob­serwo­wał, jak bar­dzo się już roz­trwo­niło, jak bar­dzo prze­leciało życie. 

cytat dnia z 24 lipca 2012 roku
zebrał 22 fiszki

Kłam­stwo ma krótkie no­gi, ale często zgrabne. 

cytat
zebrał 15 fiszek
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 16:51AMA sko­men­to­wał tek­st Noś siebie za­nim in­ni [...]

dzisiaj, 16:49AMA sko­men­to­wał tek­st majowy

dzisiaj, 16:04LiaMort do­dał no­wy tek­st Noś siebie za­nim in­ni [...]

dzisiaj, 15:57danioł sko­men­to­wał tek­st Współczesny człowiek jest mie­szkańcem [...]

dzisiaj, 15:55danioł sko­men­to­wał tek­st Gdy psychiat­ra spo­tyka w [...]

dzisiaj, 15:52danioł sko­men­to­wał tek­st Prawdziwe suk­ce­sy to suk­ce­sy [...]

dzisiaj, 15:51danioł sko­men­to­wał tek­st Historia miłości pokrótce tak [...]

dzisiaj, 15:48danioł do­dał no­wy tek­st okłamujemy się, że kieru­je [...]