Wyszukiwarka: kamienie szaniec (cytaty)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: ka­mienie sza­niec — zgromadziliśmy 15 tekstów.

Nie wiem ja­ka broń będzie użyta w trze­ciej woj­nie świato­wej, ale czwar­ta będzie na ki­je i kamienie.

Ich weiß nicht mit wel­chen Waf­fen sich die Men­schen im 3. Wel­tkrieg bekämpfen, aber im 4. wer­den es Keulen sein. (niem.) 

cytat dnia z 3 grudnia 2010 roku
zebrał 276 fiszek

Ten, kto za­mie­rza czy­nić dob­ro, nie może ocze­kiwać, iż ludzie będą mu usu­wać ka­mienie z dro­gi, ale mu­si być przy­goto­wany na to, że mu je będą rzu­cać na drogę. 

cytat dnia z 7 czerwca 2011 roku
zebrał 101 fiszek

Niech pan pa­mięta [...], że wszys­tko jest we wszys­tkim. Naj­dal­sze gwiaz­dy wpływają na ob­wo­lutę kielicha kwiato­wego. W ro­sie dzi­siej­sze­go po­ran­ka jest wczo­raj­szy obłok. Wszys­tko spla­ta wszecho­bec­na za­leżność. Żad­na rzecz nie może wyjść spod władzy in­nych. A tym bar­dziej rzecz myśląca, człowiek. Ka­mienie i twarze od­bi­jają się w pańskim śnie. Za­pachy kwiatów zak­rzy­wiają drogę naszych myśli. Dlacze­go więc nie mo­delo­wać do­wol­nie te­go, co kształto­wane jest przypadkowo? 

cytat
zebrał 40 fiszek

Ludzki umysł trak­tu­je rzeczy am­bicjo­nal­nie [...]. Cały zak­res wszechświata wy­raża się dla nich [zwierząt] ja­ko rzeczy, które:
a) na­dają się do kopulacji,
b) na­dają się do jedzenia,
c) na­leży przed ni­mi uciekać,
d) kamienie.
To uwal­nia umysł od zbędnych myśli i da­je ko­nie­czną bys­trość wte­dy, kiedy jest niezbędna. 

cytat
zebrał 38 fiszek

Lecz zak­li­nam - niech żywi nie tracą nadziei

i przed na­rodem niosą oświaty ka­ganiec;

A kiedy trze­ba, na śmierć idą po kolei,

jak ka­mienie przez Bo­ga rzu­cane na szaniec. 

cytat
zebrał 28 fiszek

Ko­biety to ka­mienie, których używa się do bu­dowy do­mu, mężczyźni to pa­tyki, który­mi roz­nieca się ogień i opa­la dom. 

cytat
zebrał 25 fiszek

Nie mam cza­su na walkę. Jeśli biję się, wyrządzam so­bie krzywdę. Zos­ta­wiam Bo­gu sądze­nie. Ka­mienie nig­dy nie zat­rzy­mają biegu rzeki. 

cytat
zebrał 17 fiszek

Pa­miętasz, jak lu­biłem Pla­tona. Dziś wiem, że kłamał. Bo w rzeczach ziem­skich nie od­bi­ja się ideał, ale leży ciężka, krwa­wa pra­ca człowieka. To myśmy bu­dowa­li pi­rami­dy, rwa­li mar­mur na świąty­nie i kamienie [...] — czytaj całość

cytat
zebrał 9 fiszek

Cza­sem na­wet ka­mienie płaczą w og­ro­dach nies­pełnionych obietnic. 

cytat
zebrał 7 fiszek

Gdy gaśnie pa­mięć ludzka, da­lej mówią kamienie. 

cytat
zebrał 4 fiszki
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 21:02jesienna mgła sko­men­to­wał tek­st harmonia

dzisiaj, 20:25piórem2 sko­men­to­wał tek­st enigma

dzisiaj, 20:23piórem2 sko­men­to­wał tek­st Proste za­sady; żeby przechodzić [...]

dzisiaj, 20:23piórem2 sko­men­to­wał tek­st Jakby wlały litr Bur­bo­na [...]

dzisiaj, 20:22piórem2 sko­men­to­wał tek­st Jak poz­być się fa­ceta? - [...]

dzisiaj, 20:15rudolf88 do­dał no­wy tek­st I uśmie­cham się na [...]

dzisiaj, 18:25Adnachiel sko­men­to­wał tek­st Obłoki i zorze

dzisiaj, 18:23Aidan do­dał no­wy tek­st Czerń i biel sto­nowa­ne w [...]

dzisiaj, 18:23Aidan do­dał no­wy tek­st Jesteś tam? Otwórz te cho­ler­ne [...]