Wyszukiwarka: kłamstwo (cytaty)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: kłam­stwo — zgromadziliśmy 55 tekstów.

Nie mogłam da­lej cię okłamy­wać. Kłam­stwo um­niej­szyłoby war­tość naszych przeżyć, a ja te­go nie chcę. 

cytat
zebrał 43 fiszki

Od­bierz prze­ciętne­mu człowieko­wi je­go kłam­stwo życia, a wziąłeś mu za­razem całe szczęście. 

cytat dnia z 21 stycznia 2015 roku
zebrał 36 fiszek

Mówi się, że miłość jest śle­pa. Wie­rzcie mi, to zu­pełne kłam­stwo – nie ma nicze­go bar­dziej widzące­go niż praw­dzi­wa miłość. Nicze­go. Jest ona czymś naj­wy­raźniej widzącym pod słońcem. Poświęce­nie jest śle­pe, przy­wiąza­nie jest śle­pe, pożąda­nie jest śle­pe – ale nie praw­dzi­wa miłość. Nie po­pełnij błędu i nie na­zywaj tych uczuć miłością. 

cytat dnia z 29 października 2016 roku
zebrał 35 fiszek

Kłam­stwo by­wa wszak marze­niem złapa­nym na gorącym uczynku. 

cytat
zebrał 34 fiszki

Rdza niszczy żela­zo, a kłam­stwo duszę. 

cytat dnia z 27 lipca 2015 roku
zebrał 34 fiszki

Tyl­ko ko­biety i le­karze wiedzą, jak bar­dzo pot­rzeb­ne i dob­roczyn­ne jest kłamstwo. 

cytat dnia z 27 września 2014 roku
zebrał 33 fiszki

Gdy uszkodze­niu ule­ga coś, na czym nam za­leży, nie możemy oder­wać oczu – ani myśli – od szcze­liny, pęknięcia, ra­ny. Pier­wsza głębo­ka ry­sa na no­wym sa­mochodzie, pier­wsze kłam­stwo, na którym łapiemy no­wego kochan­ka [...]. Wie­dzieliśmy, że to się kiedyś sta­nie, ale łudzi­liśmy się nadzieją, że może jed­nak nie. Cza­sem te uszkodze­nia można nap­ra­wić. Ale na­wet wte­dy rzeczy nie odzys­kają daw­ne­go blas­ku czy pro­por­cji. Nigdy. 

cytat dnia z 17 lutego 2016 roku
zebrał 31 fiszek

Wiecie, że niena­widzę, nie cier­pię, nie znoszę kłam­stwa, nie dla­tego, abym był bar­dziej pra­wy od reszty ludzi, ale po pros­tu dla­tego, że kłam­stwo mnie prze­raża. Ma w so­bie skazę śmier­ci, wydziela za­paszek śmier­telności - te­go właśnie, cze­go niena­widzę i nie cier­pię - o czym chcę za­pom­nieć. Spra­wia, że czuję się fa­tal­nie i ro­bi mi się mdło, zu­pełnie jak­bym wziął do ust coś zgniłego. 

cytat
zebrał 27 fiszek

Są ludzie, którzy wolą raczej nic nie uk­ry­wać niż mu­sieć kłamać; ludzie którzy wolą raczej kłamać, niż nie mieć nic do uk­ry­cia. I ludzie, którzy lu­bią i kłam­stwo i tajemnice. 

cytat
zebrał 22 fiszki

Lu­bimy kłam­stwo we dnie, a sen w no­cy. Ta­ki jest człowiek. 

cytat
zebrał 21 fiszek
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 09:51yestem sko­men­to­wał tek­st Przysięga jest cieniem ho­noru...  

dzisiaj, 09:48piórem2 sko­men­to­wał tek­st To że ci nie [...]

dzisiaj, 09:46yestem sko­men­to­wał tek­st Nigdy nie zniżaj się [...]

dzisiaj, 09:19silvershadow sko­men­to­wał tek­st To że ci nie [...]

dzisiaj, 09:11cyt.adela do­dał no­wy tek­st Poezja to raczej po­całuj [...]

dzisiaj, 09:07cyt.adela sko­men­to­wał tek­st Czasem myślę

dzisiaj, 09:01piórem2 sko­men­to­wał tek­st Czasem myślę

dzisiaj, 08:59piórem2 sko­men­to­wał tek­st Jutro zrzu­cam wianek. Jest [...]

dzisiaj, 08:47cyt.adela sko­men­to­wał tek­st Czasem myślę

dzisiaj, 08:40piórem2 sko­men­to­wał tek­st O mun­dialu! Za­ra bedziemy [...]