Wyszukiwarka: idiota (cytaty)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: idiota — zgromadziliśmy 7 tekstów.

Chcę po­wie­dzieć, że lu­bię być na­miętnym i szcze­rym, ale również lu­bię dob­rze się ba­wić i działam jak idiota. 

cytat dnia z 15 kwietnia 2011 roku
zebrał 112 fiszek

Po­wie­dzieć ko­muś: idiota! – to nie obel­ga, lecz diagnoza. 

cytat dnia z 13 grudnia 2015 roku
zebrał 38 fiszek

Idiota z dyp­lo­mem to ta­ki sam idiota, jak przed­tem — tyl­ko z pretensjami. 

cytat dnia z 23 czerwca 2014 roku
zebrał 36 fiszek

Kur­de ba­las, myślę so­bie, jes­tem tyl­ko bied­ny idiota, dlacze­go chcą, żebym to ja od­po­wiadał za przyszłość ludzkości? 

cytat
zebrał 9 fiszek

I w końcu ge­niusz może się wpa­kować w gor­sze szam­bo niż idiota. 

cytat
zebrał 7 fiszek

Właści­wie idzie o dro­biazg i zro­zumienie, że by­le idiota pot­ra­fi żyć, mając pieniądze, a sztuką wspa­niałą i bo­hater­ską jest żywot bez pieniędzy. 

cytat
zebrał 5 fiszek

A po­lic­ja mu­si prze­cież ja­koś żyć
Gdy pra­ca nis­ko płat­na, ktoś in­ny mu­si płacić
Za ta­kie mar­ne grosze, to jest typowe
Tyl­ko idiota by nad­sta­wiał swoją głowę 

kulisy
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 20:44CiepłaWoda sko­men­to­wał tek­st Wina nie stoi po [...]

dzisiaj, 20:37M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 20:34Naja wy­powie­dział się w wątku wygarnijmy so­bie...ღ

dzisiaj, 20:29M44G wy­powie­dział się w wątku wygarnijmy so­bie...ღ

dzisiaj, 20:27Naja wy­powie­dział się w wątku wygarnijmy so­bie...ღ

dzisiaj, 20:26Naja wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

dzisiaj, 20:25Naja sko­men­to­wał tek­st Wina nie stoi po [...]

dzisiaj, 20:24RozaR sko­men­to­wał tek­st Naiwny

dzisiaj, 20:09M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 20:03życie1 sko­men­to­wał tek­st jest ta­ki ból rzeczy­wis­tości, [...]