Wyszukiwarka: drugiej osoby (cytaty)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: dru­giej oso­by — zgromadziliśmy 102 teksty.

Kochać to także umieć się roz­stać. Umieć poz­wo­lić ko­muś odejść, na­wet jeśli darzy się go wiel­kim uczu­ciem. Miłość jest zap­rzecze­niem egoiz­mu, za­bor­czości, jest skiero­waniem się ku dru­giej oso­bie, jest prag­nieniem prze­de wszys­tkim jej szczęścia, cza­sem wbrew własnemu. 

cytat dnia z 4 grudnia 2009 roku
zebrał 602 fiszki

Są oso­by, które się pa­mięta, i oso­by, o których się śni. 

cytat dnia z 18 grudnia 2009 roku
zebrał 431 fiszek

Nig­dy nie ma się dru­giej okaz­ji, żeby zro­bić pier­wsze wrażenie. 

cytat dnia z 2 stycznia 2010 roku
zebrał 414 fiszek

Pa­pieros to śmier­dzące ziele, z og­niem po jed­nej i głup­cem po dru­giej stronie. 

cytat dnia z 3 września 2010 roku
zebrał 316 fiszek

Śmierć jest mi­nimum. Mi­nimum wszys­tkiego. Pod­czas tych godzin, gdy jes­teś tak blis­ko dru­giej oso­by, z dwoj­ga niemal sta­jecie się jed­nym... Mi­nimum... Miłość jest śmier­cią: śmier­cią odrębności, śmier­cią dys­tansu, śmier­cią cza­su. W trzy­maniu się z dziew­czyną za ręce naj­piękniej­sze jest to, że po chwi­li za­pomi­nasz, która ręka jest Two­ja. Za­pomi­nasz, że są dwie, nie jedna. 

cytat dnia z 12 marca 2009 roku
zebrał 288 fiszek

Prag­nienie by­cia kimś in­nym to mar­no­wanie oso­by, którą się jest. 

cytat dnia z 9 maja 2013 roku
zebrał 260 fiszek

Miłość zaczy­na się wte­dy, kiedy szczęście dru­giej oso­by sta­je się ważniej­sze niż twoje. 

cytat dnia z 21 listopada 2013 roku
zebrał 257 fiszek

Do cze­go może się przy­dać je­den ka­wałek puzzli? A z dru­giej stro­ny – czy ktoś od­ważyłby się go wyrzucić? 

cytat dnia z 9 maja 2010 roku
zebrał 185 fiszek

Nie wierzę w cza­ry. Nie wierzę również w miłość od pier­wsze­go wej­rze­nia, ale to nie to sa­mo. Niektórym jed­nak przy­darza się: spoj­rzą w le­wo i w gar­dle ich za­tyka, ser­ce wa­li, krew [...] — czytaj całość

cytat dnia z 4 sierpnia 2010 roku
zebrał 179 fiszek

Człowiek kocha al­bo nie kocha, i żad­na siła na świecie nie ma na to wpływu. Możemy uda­wać, że nie kocha­my. Możemy przy­wyknąć do dru­giej oso­by. Możemy przeżyć całe życie w przy­jaźni i wza­jem­nym zro­zumieniu, założyć rodzinę, kochać się każdej no­cy i każdej no­cy mieć or­gazm, a mi­mo to czuć wokół żałosną pus­tkę, wie­dzieć, że cze­goś ważne­go brakuje. 

cytat
zebrał 151 fiszek
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

wczoraj, 23:09cyt.adela do­dał no­wy tek­st Przy(roda)

wczoraj, 22:28RozaR do­dał no­wy tek­st Wysłałeś mnie Boże Na [...]

wczoraj, 22:27RozaR sko­men­to­wał tek­st Dom (na fak­tach)

wczoraj, 22:22cyt.adela do­dał no­wy tek­st Drzeworym

wczoraj, 22:13.Rodia sko­men­to­wał tek­st Zapragnęło ser­ce cu­du, a [...]

wczoraj, 22:13.Rodia sko­men­to­wał tek­st Cudobójstwo

wczoraj, 22:12.Rodia wy­powie­dział się w wątku offtop.