Wyszukiwarka: domu (cytaty)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: do­mu — zgromadziliśmy 87 tekstów.

Na sce­nie kocham się z ty­siąca­mi ludzi, ale do do­mu wra­cam sama. 

cytat
zebrał 15 fiszek

Nie jes­tem ty­pem, który pot­ra­fi zastąpić miłość wy­godą, a na­miętność przy­god­ny­mi zna­jomościami. Nie chcę no­sić kap­ci w do­mu, a pan­tofle do tańca wkładać w małej gar­so­nie­rze za ro­giem. Tak właśnie się ro­bi, praw­da? Po­pakuj swe życie spraw­nie jak w su­per­marke­cie, nie mie­szaj ser­ca z wątrobą. 

cytat
zebrał 13 fiszek

Wy­syłam maila, ek­ran wciąż mru­ga do mnie zachęcająco. Myślę so­bie, ilu ta­kich jak ja na całym świecie sie­dzi w tej chwi­li przed mi­gający­mi ek­ra­nami i dlacze­go. Ilu z nich mie­szka w domu [...] — czytaj całość

cytat
zebrał 13 fiszek

W do­mu na­wet ściany leczą duszę. 

cytat
zebrał 12 fiszek

Na­wet naj­większy suk­ces w życiu pub­licznym nie wy­nag­rodzi po­rażki w domu. 

cytat
zebrał 12 fiszek

Mie­szka­liśmy w tym sa­mym do­mu, ale w zu­pełnie in­nych kręgach istnienia. 

cytat
zebrał 12 fiszek

Miłość... Miłość to rap­tem słowo. Słowo z ki­na, z książki, z ko­loro­wego pis­ma. Tak wielu ludzi wie­rzy, że wys­tar­czy je wy­powie­dzieć i już będzie dob­rze, bo ono uleczy, ura­tuje, oczyści. A to [...] — czytaj całość

cytat
zebrał 12 fiszek

Dzieci są te­raz w do­mu ty­rana­mi, a nie pomocą. 

cytat
zebrał 11 fiszek

Zwy­cięży po dwak­roć, kto przyp­ro­wadzi wszys­tkich do domu. 

cytat
zebrał 11 fiszek

Mając ty­le lat, ile mam dzi­siaj, trak­to­wałbym Je­zusa, na­wet u schyłku je­go trzydzies­tot­rzy­let­niego życia, jak smar­kacza, jak rozhis­te­ryzo­wane­go nar­wańca.

[...] I co się stało z Józe­fem? Os­tatni raz słyszy­my o nim, [...] — czytaj całość

cytat
zebrał 11 fiszek
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 18:25Adnachiel sko­men­to­wał tek­st Obłoki i zorze

dzisiaj, 18:23Aidan do­dał no­wy tek­st Czerń i biel sto­nowa­ne w [...]

dzisiaj, 18:23Aidan do­dał no­wy tek­st Jesteś tam? Otwórz te cho­ler­ne [...]

dzisiaj, 18:22Aidan do­dał no­wy tek­st Znajdzie się miej­sce do od­poczyn­ku [...]

dzisiaj, 18:16Sierjoża sko­men­to­wał tek­st Jakby wlały litr Bur­bo­na [...]

dzisiaj, 18:15Sierjoża sko­men­to­wał tek­st Proste za­sady; żeby przechodzić [...]

dzisiaj, 18:15Jakuss do­dał no­wy tek­st Głębia

dzisiaj, 18:08Sasori do­dał no­wy tek­st Senny