Wyszukiwarka: dom (cytaty)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: dom — zgromadziliśmy 35 tekstów.

Nie mu­simy się rozmnażać,
możemy po­sadzić dom,
możemy wy­budo­wać drzewo.
W su­mie jest mi to obojętne. 

cytat dnia z 29 kwietnia 2011 roku
zebrał 112 fiszek

Naj­ważniej­sze jest, by gdzieś is­tniało to, czym się żyło: i zwycza­je, i święta rodzin­ne. I dom pełen wspom­nień. Naj­ważniej­sze jest, by żyć dla powrotu. 

cytat dnia z 30 maja 2013 roku
zebrał 95 fiszek

Żeby tak os­tro, tak os­ta­tecznie, tak już, tak na­tychmiast, tak bez wy­boru pra­wie, tak al­bo – al­bo. A my na lu­zie, na „może”, „ewen­tual­nie”, „jak mi będzie od­po­wiadało”, „za­leży, jak się ułoży”. [...] — czytaj całość

cytat dnia z 28 września 2010 roku
zebrał 79 fiszek

Leżąc w łóżku, które kiedyś mieściło dwa ciała, Li­sey myślała, że sa­mot­ność nig­dy nie jest bar­dziej sa­mot­na niż wte­dy, kiedy człowiek się budzi i uświada­mia so­bie, że ma cały dom dla siebie. 

cytat dnia z 11 marca 2012 roku
zebrał 77 fiszek

Szu­kający szczęścia jest jak pi­jak, który nie może tra­fić do do­mu, ale wie, że ma dom. 

cytat dnia z 24 sierpnia 2011 roku
zebrał 76 fiszek

Dom wa­riatów zaw­sze był wy­ciągiem ducho­wym epo­ki. Wszys­tkie skrzy­wienia, gar­by psychiczne i dzi­wac­twa tak są roz­puszczo­ne w nor­malnym społeczeństwie, że trud­no je uchwy­cić. Do­piero tu, w kon­cen­tra­cie, uka­zują jas­no ob­licze swoich czasów. 

cytat dnia z 6 listopada 2016 roku
zebrał 31 fiszek

Dom jest ta­kim miej­scem, do które­go zaw­sze zos­ta­niesz wpuszczo­ny, kiedy za­pukasz do drzwi. 

cytat dnia z 30 lipca 2017 roku
zebrał 30 fiszek

Ko­biety to ka­mienie, których używa się do bu­dowy do­mu, mężczyźni to pa­tyki, który­mi roz­nieca się ogień i opa­la dom. 

cytat
zebrał 25 fiszek

Kiedyś może skończy się ten hałas i ter­ror, ale two­ja miłość i two­je ser­ce zos­ta­nie.I te parę dni, które spędzi­liśmy ze sobą.To tak kiedy cza­sami bu­dują dom i przyj­dzie dziec­ko. I dot­knie wil­gotne­go be­tonu ręką.Po­tem w do­mu mie­szkają ludzie, rodzą się i umierają i przychodzą no­wi,ale ten mały ślad ręki zos­ta­je na zaw­sze.To chy­ba ja­koś tak...nie umiem pi­sać o miłości. 

cytat
zebrał 21 fiszek

To, kim i gdzie byłeś, zaw­sze zos­ta­je blis­ko. Już nie w tym sa­mym po­koju, ale jed­nak. Nie ten pokój, ale ten sam dom. 

cytat
zebrał 19 fiszek
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 10:49fyrfle do­dał no­wy tek­st mikroopowiadanie sto osiem­naste

dzisiaj, 09:54carolyna sko­men­to­wał tek­st mikroopowiadanie sto siedem­naste

dzisiaj, 09:50cyt.adela sko­men­to­wał tek­st Cudołożenie

dzisiaj, 09:47Loisentaz do­dał no­wy tek­st Atrakcja wa­liera­nacyj­na.  

dzisiaj, 09:41Loisentaz do­dał no­wy tek­st To zais­tniałe fak­ty zmieniają [...]

dzisiaj, 09:38Loisentaz do­dał no­wy tek­st Zaistniałe fak­ty

dzisiaj, 08:55fyrfle do­dał no­wy tek­st mikroopowiadanie sto siedem­naste

dzisiaj, 08:51carolyna sko­men­to­wał tek­st Wojna

dzisiaj, 08:48carolyna do­dał no­wy tek­st Obietnica

dzisiaj, 08:09Trzykropek do­dał no­wy tek­st Cudołożenie