Wyszukiwarka: dla niego (cytaty)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: dla niego — zgromadziliśmy 920 tekstów.

Nie ma dru­giego człowieka ta­kiego jak ty. Jes­teś je­dyny w swoim rodza­ju i wyjątko­wy, całko­wicie ory­ginal­ny i niepow­tarzal­ny. Nie wie­rzysz w to, ale nap­rawdę nie ma
żad­ne­go dru­giego ta­kiego jak ty. I żaden [...] — czytaj całość

cytat dnia z 7 listopada 2011 roku
zebrał 353 fiszki

Dla ciebie jes­tem ateistą, dla Bo­ga - kon­struk­tywną opozycją. 

cytat dnia z 26 października 2010 roku
zebrał 220 fiszek

– To dziw­ny świat – po­wie­działam cicho, bar­dziej do siebie niż do niego.
– Jak żaden in­ny – przytaknął. 

cytat dnia z 14 sierpnia 2011 roku
zebrał 133 fiszki

Śpiączka to miły stan. Dob­rze w niego za­paść, kiedy nie można się zde­cydo­wać: żyć czy umierać. 

cytat dnia z 11 sierpnia 2012 roku
zebrał 108 fiszek

Bóg nig­dy nie re­zyg­nu­je ze swoich dzieci, na­wet z ta­kich, które stoją ple­cami do Niego. 

cytat dnia z 5 sierpnia 2010 roku
zebrał 105 fiszek

Jeszcze nig­dy nie czy­tała cze­goś ta­kiego. I nig­dy już pew­nie nie przeczy­ta. Roz­mo­wa z ko­bietą, która odeszła. Zos­ta­wiła go. Pop­ro­siła o prze­bacze­nie. Prze­baczył, ale nie mógł jej za­pom­nieć. Więc pi­sał do niej [...] — czytaj całość

cytat
zebrał 72 fiszki

Cel jest wiel­ki, kiedy mu się poświęcisz. Lecz cel sta­je się nis­ki, kiedy ro­bisz so­bie z niego ty­tuł do chwały. 

cytat dnia z 7 lipca 2011 roku
zebrał 68 fiszek

Mężczyz­na nie lu­bi, aby w do­mu był ktoś nud­niej­szy od niego. Trze­ba na to bar­dzo uważać. 

cytat dnia z 14 grudnia 2010 roku
zebrał 67 fiszek

Człowiek w młodości zacho­wuje się tak, jak od niego ocze­kują, a po­tem nag­le zmieniają zasady. 

cytat dnia z 20 kwietnia 2013 roku
zebrał 60 fiszek

[...] wiel­kie dzieła pow­stają nie dzięki obłędo­wi, lecz mi­mo niego. 

cytat dnia z 27 maja 2014 roku
zebrał 52 fiszki
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 14:11wdech sko­men­to­wał tek­st kobieta dob­rze zbu­dowa­na to [...]

dzisiaj, 14:06Cris sko­men­to­wał tek­st kobieta dob­rze zbu­dowa­na to [...]

dzisiaj, 14:06wdech sko­men­to­wał tek­st Gorsze od po­siada­nia wszys­tkiego [...]

dzisiaj, 14:04fyrfle sko­men­to­wał tek­st Dlaczego ulu­bionym spor­tem ter­ro­rystów [...]

dzisiaj, 13:56fyrfle sko­men­to­wał tek­st Kocham nie zaw­sze znaczy [...]

dzisiaj, 13:55eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st chciałabym.  

dzisiaj, 13:53karaczan19 sko­men­to­wał tek­st Milczą przy­jaciele, którym wstyd [...]

dzisiaj, 13:52fyrfle sko­men­to­wał tek­st chciałabym.  

dzisiaj, 13:43Mateusz Piec­ki Schi­zoidal­ny sko­men­to­wał tek­st Gorsze od po­siada­nia wszys­tkiego [...]

dzisiaj, 13:38wdech sko­men­to­wał tek­st Gorsze od po­siada­nia wszys­tkiego [...]