Wyszukiwarka: daleko (cytaty)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: da­leko — zgromadziliśmy 62 teksty.

Życie uchodzi tak lek­ko, że nie może um­knąć daleko. 

cytat
zebrał 11 fiszek

Widzisz tyl­ko to, co jest w za­sięgu ref­lektorów. Ale możesz w ten sposób za­jechać bar­dzo daleko. 

cytat
zebrał 11 fiszek

Jak da­leko od­szedłeś
od pros­te­go kub­ka z jed­nym uchem
od sta­rego stołu ze zwykłą ceratą
od wzrusze­nia nie na niby
od sensu
od podzi­wu nad światem
od te­go co na­gie a nie rozebrane
od te­go co wiel­kie nie tyl­ko z da­leka ale i z bliska
od ta­jem­ni­cy nie wykłada­nej na talerz
od mat­ki która pat­rzyła w oczy żebyś nie kłamał
od pacierza
od Pol­ski z raną

ty sta­ry koniu 

cytat
zebrał 9 fiszek

Każdy wpro­wadza swój sys­tem tak da­leko, jak sięga je­go armia. 

cytat
zebrał 9 fiszek

Większość ludzi nie chce pływać, dopóki nie nau­czy się pływa­nia. Czy to nie dow­cipne? Oczy­wiście, że nie chcą pływać! Urodzi­li się prze­cież dla ziemi, nie dla wo­dy. I oczy­wiście nie chcą myśleć, [...] — czytaj całość

cytat
zebrał 9 fiszek

Miłość to je­dyny skarb, który roz­mnaża się przez dziele­nie: to je­dyny dar rosnący tym bar­dziej, im więcej się z niego czer­pie. To je­dyne przed­sięwzięcie, w którym tym więcej się za­rabia, im więcej się wy­daje; po­daruj ją, rzuć da­leko od siebie, roz­prosz ją na czte­ry wiat­ry, opróżnij z niej kie­sze­nie, wy­syp ją z koszy­ka, a na­zajut­rz będziesz mieć jej więcej niż dotychczas. 

cytat
zebrał 7 fiszek

Sta­ram się za­pew­nić swoim dzieciom nor­malne życie, ale cza­sem po­suwam się w tym za da­leko. Mo­ja córka ja­ko je­dyna w kla­sie nie wie­działa, co to jest limuzyna. 

cytat
zebrał 7 fiszek

Po­kora i wstyd po uczy­nionym grzechu da­leko są mil­sze Bo­gu, niż pycha po spełnieniu dob­re­go uczynku. 

cytat
zebrał 7 fiszek

Cza­sem, aby zajść da­leko, wys­tar­czy umiejętnie i w porę schodzić in­nym z drogi. 

cytat
zebrał 7 fiszek

Do Mar­ka Twaina przyszedł dzien­ni­karz i po­wie­dział, że słyszał, ja­koby pi­sarz pra­cował nad wiel­kim dziełem dra­matycznym. Chciał wie­dzieć, jak da­leko po­sunęła się pra­ca. Twain odpowiedział:

- Może pan na­pisać w swo­jej ga­zecie, że piszę dra­mat składający się z czte­rech aktów i trzech an­traktów, oraz że już ukończyłem wszys­tkie antrakty. 

cytat
zebrał 7 fiszek
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 18:25Adnachiel sko­men­to­wał tek­st Obłoki i zorze

dzisiaj, 18:23Aidan do­dał no­wy tek­st Czerń i biel sto­nowa­ne w [...]

dzisiaj, 18:23Aidan do­dał no­wy tek­st Jesteś tam? Otwórz te cho­ler­ne [...]

dzisiaj, 18:22Aidan do­dał no­wy tek­st Znajdzie się miej­sce do od­poczyn­ku [...]

dzisiaj, 18:16Sierjoża sko­men­to­wał tek­st Jakby wlały litr Bur­bo­na [...]

dzisiaj, 18:15Sierjoża sko­men­to­wał tek­st Proste za­sady; żeby przechodzić [...]

dzisiaj, 18:15Jakuss do­dał no­wy tek­st Głębia

dzisiaj, 18:08Sasori do­dał no­wy tek­st Senny