Wyszukiwarka: cisza (cytaty)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: cisza — zgromadziliśmy 29 tekstów.

Cisza przy­jacielu, roz­dziela bar­dziej niż przes­trzeń. Cisza przy­jacielu nie przy­nosi słów, cisza za­bija na­wet myśli. 

cytat dnia z 21 stycznia 2010 roku
zebrał 373 fiszki

Trzy słowa najdziwniejsze

Kiedy wy­mawiam słowo Przyszłość,
pier­wsza sy­laba od­chodzi już do przeszłości.

Kiedy wy­mawiam słowo Cisza,
niszczę ją.

Kiedy wy­mawiam słowo Nic,
stwarzam coś, co nie mieści się w żad­nym niebycie. 

cytat dnia z 3 listopada 2009 roku
zebrał 342 fiszki

Gdy­by ludzie roz­ma­wiali tyl­ko o tym, co ro­zumieją, za­padłaby nad światem wiel­ka cisza. 

cytat dnia z 28 sierpnia 2012 roku
zebrał 213 fiszek

Za głośno? Co jest za głośne? Tyl­ko cisza. Cisza, w której się człowiek roz­pa­da jak w próżni. 

cytat dnia z 14 kwietnia 2011 roku
zebrał 147 fiszek

Od mu­zyki piękniej­sza jest tyl­ko cisza. 

cytat dnia z 6 lutego 2010 roku
zebrał 116 fiszek

Naj­więcej o mu­zyce zaw­sze nam mówi cisza, która pa­nuje jak ar­tysta występuje. 

cytat
zebrał 89 fiszek

I nieraz, gdy cisza aż krzyczy, trze­ba ją zagłuszyć czymś jeszcze głośniejszym. 

cytat dnia z 28 lutego 2012 roku
zebrał 84 fiszki

Kiedy wy­powiadam słowo "cisza", niszczę ją. 

cytat
zebrał 55 fiszek

Cisza – chwała sil­nych, schro­nienie słabych. 

cytat dnia z 3 sierpnia 2012 roku
zebrał 47 fiszek
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 08:52wdech sko­men­to­wał tek­st My ko­biety wierzące jes­teśmy [...]

dzisiaj, 08:51piórem2 sko­men­to­wał tek­st No i jak to [...]

dzisiaj, 08:51Bóg - Wszys­tko wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 08:49wdech sko­men­to­wał tek­st No i jak to [...]

dzisiaj, 08:42piórem2 sko­men­to­wał tek­st My ko­biety wierzące jes­teśmy [...]

dzisiaj, 08:41piórem2 sko­men­to­wał tek­st No i jak to [...]

dzisiaj, 08:39Irysowa sko­men­to­wał tek­st Mężczyzna kończy się tam, [...]

dzisiaj, 08:34wdech sko­men­to­wał tek­st Prawdziwa sztu­ka pow­sta­je z [...]

dzisiaj, 08:32Bóg - Wszys­tko sko­men­to­wał tek­st Minimialistyczny stworzył Fi­lozo­fię, której [...]

dzisiaj, 08:30wdech sko­men­to­wał tek­st Sztuka królew­ska da­je mi [...]