Wyszukiwarka: biblii (cytaty)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: bib­lii — zgromadziliśmy 5 tekstów.

Żad­na in­na książka nie była chętniej czy­tana i żad­na nie wyrządziła więcej zła.

(o Biblii) 

cytat dnia z 15 stycznia 2009 roku
zebrał 134 fiszki

Pow­sta­nie Bib­lii ja­ko księgi dla lu­du jest naj­większym dob­rodziej­stwem w dziejach ro­du ludzkiego. Wszel­kie próby jej zdys­kre­dyto­wania [...] są zbrod­nią prze­ciw­ko ludzkości. 

cytat
zebrał 15 fiszek

Wraz ze wzros­tem różno­rod­ności ame­rykańskiego społeczeństwa, niebez­pie­czeństwo podziałów jest wyższe niż kiedy­kol­wiek. A nie jes­teśmy już chrześci­jańskim na­rodem, przy­naj­mniej nie tyl­ko. Jes­teśmy też na­rodem żydow­skim, is­lam­skim, bud­dyj­skim, hin­duis­tycznym i na­rodem niewierzących. I [...] — czytaj całość

cytat
zebrał 9 fiszek

Cza­sem wzdry­gam się na myśl, że mogę w sar­dynce ukąsić ja­kiegoś Jo­nasza z bib­lii dla krasnoludków. 

cytat
zebrał 7 fiszek

„Życie jest zbyt niep­rawdo­podob­ne, by mogło pow­stać przy­pad­kiem”, to sta­ra śpiew­ka, wyświe­chta­ny fra­zes kreac­jo­nistów, od naiw­nych czy­tel­ników Bib­lii, którzy nie mieli okaz­ji poz­nać nicze­go in­ne­go, po sto­sun­ko­wo dob­rze wyk­ształco­nych „teore­tyków” In­te­ligen­tne­go Pro­jek­tu, od których można wy­magać więcej. Nie is­tnieje żaden in­ny ar­gu­ment kreac­jo­nis­tyczny (jeśli po­miniemy ta­kie ab­surdy jak: „Ewo­luc­ja na­rusza dru­gie pra­wo ter­mo­dyna­miki” oraz kłam­stwa ta­kie jak: „Nie ma żad­nych ska­mielin sta­diów pośrednich”). 

cytat
Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 01:16Persiasty sko­men­to­wał tek­st Za każdym ra­zem, kiedy [...]

dzisiaj, 00:37Salomon sko­men­to­wał tek­st Jestem tak le­niwy, że [...]

dzisiaj, 00:34Salomon wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

dzisiaj, 00:33Salomon wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

26 marca 2017, 23:53Naja wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

26 marca 2017, 23:52Naja wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

26 marca 2017, 23:51Clyde wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

26 marca 2017, 23:51Clyde wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

26 marca 2017, 23:49Znajdź.mnie sko­men­to­wał tek­st Szukam Cię

26 marca 2017, 23:48Znajdź.mnie sko­men­to­wał tek­st je suis fou