Wyszukiwarka: życie jest jak (cytaty)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: życie jest jak — zgromadziliśmy 6348 tekstów.

Miłość jest jak narkotyk. 

cytat dnia z 13 września 2009 roku
zebrał 697 fiszek

Miłość, która jest go­towa na­wet od­dać życie, nie zginie. 

cytat
zebrał 372 fiszki

Zaw­sze trze­ba po­dej­mo­wać ry­zyko. Tyl­ko wte­dy uda nam się pojąć, jak wiel­kim cu­dem jest życie [...]. 

cytat dnia z 30 grudnia 2009 roku
zebrał 340 fiszek

Tyl­ko życie poświęco­ne in­nym war­te jest przeżycia. 

cytat dnia z 14 stycznia 2015 roku
zebrał 208 fiszek

Smu­tek jest jak pochód – przechodzi. 

cytat dnia z 21 marca 2010 roku
zebrał 170 fiszek

Za­pomi­namy, że życie jest kruche, de­likat­ne, że nie trwa wie­cznie. Zacho­wuje­my się wszys­cy, jak byśmy by­li nieśmiertelni. 

cytat dnia z 24 marca 2013 roku
zebrał 163 fiszki

Życie jest jak pu­dełko cze­kola­dek, nig­dy nie wiesz, co się trafi. 

cytat dnia z 27 listopada 2009 roku
zebrał 106 fiszek

Życie jest jak most, który łączy to, co było, z tym, co będzie. 

cytat dnia z 17 października 2013 roku
zebrał 79 fiszek

Da­no ci życie, które jest tyl­ko opo­wieścią; ale to już two­ja spra­wa, jak ty ją opo­wiesz i czy um­rzesz pełen dni. 

cytat dnia z 26 września 2013 roku
zebrał 53 fiszki
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 16:09Déchirer sko­men­to­wał tek­st Słowa jak na­boje, spoj­rze­nia [...]

dzisiaj, 16:04M44G wy­powie­dział się w wątku wygarnijmy so­bie...ღ

dzisiaj, 16:03fyrfle sko­men­to­wał tek­st Słowa jak na­boje, spoj­rze­nia [...]

dzisiaj, 16:03Déchirer sko­men­to­wał tek­st Nikt nie ro­zumie mnie [...]

dzisiaj, 16:02fyrfle sko­men­to­wał tek­st Nikt nie ro­zumie mnie [...]

dzisiaj, 16:00fyrfle sko­men­to­wał tek­st gdy wyob­raźnia zmienia się [...]

dzisiaj, 15:52Logos sko­men­to­wał tek­st Nikt nie ro­zumie mnie [...]

dzisiaj, 15:49życie1 sko­men­to­wał tek­st Może to więcej od­rzu­cenia [...]

dzisiaj, 15:46życie1 sko­men­to­wał tek­st zwyczajność