Wyszukiwarka: święta wielkanocne (cytaty)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: święta wiel­ka­noc­ne — zgromadziliśmy 16 tekstów.

Naj­ważniej­sze jest, by gdzieś is­tniało to, czym się żyło: i zwycza­je, i święta rodzin­ne. I dom pełen wspom­nień. Naj­ważniej­sze jest, by żyć dla powrotu. 

cytat dnia z 30 maja 2013 roku
zebrał 94 fiszki

Diament ma war­tość, kiedy go wy­doby­wasz, kiedy go sprze­dajesz, kiedy go ofiaro­wujesz, kiedy go tra­cisz, kiedy go odzys­ku­jesz, kiedy zdo­bi czoło w dniu święta. Nie znam war­tości zwykłego diamen­tu. Bo­wiem diament dnia pow­szed­niego jest zwyczaj­nym kamieniem. 

cytat dnia z 7 października 2012 roku
zebrał 67 fiszek

Gdy będziesz pożyczał ludziom z ciężkim tru­dem przez ciebie zap­ra­cowa­ne pieniądze, al­bo gdy je na­wet dasz, po­wiedzą o to­bie - skąd ona ma taką forsę, ja­ki skne­ra, zbiera i zbiera a z [...] — czytaj całość

cytat
zebrał 35 fiszek

Ja byłem zwierzę. Ona święta. Ale szep­tała: - Lu­bię zwierzęta! 

cytat
zebrał 26 fiszek

Zas­ta­nawiałem się nad tym, że by­liśmy święci wte­dy, gdy wszys­cy sta­nowi­liśmy jed­ność, i że ludzkość była święta, póki nic jej nie dzieliło. I do­piero wówczas ut­ra­ciła tę świętość, gdy ja­kiś nędzny człeczy­na pochwy­cił kęs w zęby i uciekł z nim nie dając go so­bie wyd­rzeć, wie­rzgając i wal­cząc o niego. 

cytat dnia z 4 stycznia 2014 roku
zebrał 21 fiszek

Była piękna, dob­ra, święta, do dziś płacę alimenta. 

cytat
zebrał 17 fiszek

Cza­sem człowiek ma dzień pow­szed­ni od święta. 

cytat dnia z 26 grudnia 2016 roku
zebrał 12 fiszek

Jest je­sień, niedługo Święta już. Nie znoszę tych ka­tolic­kich póz –
co z Bo­giem może mieć wspólne­go, że ludzie żrą jak świnie?
To szyb­ko minie... 

cytat
zebrał 10 fiszek

Wszys­cy mężczyźni są kłam­ca­mi, zmien­ni­cy, fałszy­wi, pap­le, obłud­ni­cy, pyszałki lub tchórze, nędzni i zmysłowi; wszys­tkie ko­biety są przew­rotne, wy­racho­wane, próżne, cieka­we i zep­su­te. Świat jak kałuża bez dna, gdzie czołgają się najpotworniejsze [...] — czytaj całość

cytat
zebrał 10 fiszek

Człowiek - jest to święta rzecz, której krzyw­dzić ni­komu nie wolno. 

cytat
zebrał 9 fiszek
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 03:05one drop for all sko­men­to­wał tek­st Jeżeli cho­rujesz na wczo­raj [...]

dzisiaj, 03:04one drop for all sko­men­to­wał tek­st poziom kłam­stwa i po­ziom [...]

dzisiaj, 03:01one drop for all sko­men­to­wał tek­st To nie jest śmie­szne, [...]

dzisiaj, 01:37Grafit sko­men­to­wał tek­st Pani Wios­na niedługo przybędzie, będą [...]

dzisiaj, 01:29nicola-57 wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz?

dzisiaj, 01:09MyArczi sko­men­to­wał tek­st Czasem mi­jając ko­goś, żałuję, [...]

dzisiaj, 01:02nicola-57 wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

dzisiaj, 00:44nicola-57 wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 00:43RozaR sko­men­to­wał tek­st Nadzieja ma gest Two­jego [...]

dzisiaj, 00:30nicola-57 sko­men­to­wał tek­st o ile fi­gura u [...]