Wyszukiwarka: ładne (cytaty)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: ład­ne — zgromadziliśmy 11 tekstów.

Mężczyźni wolą ko­biety ład­ne niż mądre, po­nieważ łat­wiej im przychodzi pat­rze­nie niż myślenie. 

cytat dnia z 15 października 2011 roku
zebrał 382 fiszki

Os­trożnie, Shel­don - przer­wał mu z uśmie­chem wy­soki elf. - Nie drwij z cudzej re­ligii, ani to ład­ne, ani grzeczne, ani... bezpieczne. 

cytat dnia z 28 stycznia 2014 roku
zebrał 104 fiszki

Mo­da – to co dziś ład­ne, ale za kil­ka lat będzie brzyd­kie. Sztu­ka – to co dziś brzyd­kie, ale za kil­ka lat będzie ładne. 

cytat dnia z 29 października 2017 roku
zebrał 59 fiszek

Brzyd­kie ko­biety cza­sem bar­dziej uderzają do głowy niż ład­ne, gdy się pod­chodzi do nich zbyt blisko. 

cytat
zebrał 22 fiszki

Mężczyzn można pod­su­mować w trzech pun­ktach: nie są tak zdrad­li­wi jak ko­biety, nig­dy nie zwra­cają uwa­gi na dam­ski strój - zaw­sze roz­bierają ko­bietę wzro­kiem, wys­tar­czą ład­ne pier­si, uda, poślad­ki i płas­ki brzuch, a już ich masz u swoich stóp. 

cytat
zebrał 11 fiszek

Nie ma brzyd­kich ko­biet, są tyl­ko ko­biety, które nie wiedzą, że są ładne. 

cytat
zebrał 9 fiszek

Do diabła z tym wszys­tkim! Nie ma grzechu i nie ma cno­ty. Jest tyl­ko to, co ludzie ro­bią. I wszys­tko, co ro­bią, jest ludzkie. Cza­sem to, co ro­bią, jest ład­ne, cza­sem jest brzyd­kie, ale tyl­ko ty­le ma się pra­wo o tym powiedzieć. 

cytat
zebrał 7 fiszek

Og­romnie lu­bię ko­biety, zwłaszcza kiedy są ład­ne i uległe. 

cytat
zebrał 3 fiszki

I pro­się, jak młode, to ładne. 

cytat
zebrał 3 fiszki

Każdy uczci­wy człowiek po­wie to sa­mo: po pięćdziesiątce niepot­rzeb­ni są już ludzie; nie ma się już ocho­ty mówić ko­bietom, że są ład­ne. Wszys­cy ludzie po pięćdziesiątce – jeżeli są szczerzy – po­wiedzą to samo. 

cytat
zebrał 1 fiszkę
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 21:02jesienna mgła sko­men­to­wał tek­st harmonia

dzisiaj, 20:25piórem2 sko­men­to­wał tek­st enigma

dzisiaj, 20:23piórem2 sko­men­to­wał tek­st Proste za­sady; żeby przechodzić [...]

dzisiaj, 20:23piórem2 sko­men­to­wał tek­st Jakby wlały litr Bur­bo­na [...]

dzisiaj, 20:22piórem2 sko­men­to­wał tek­st Jak poz­być się fa­ceta? - [...]

dzisiaj, 20:15rudolf88 do­dał no­wy tek­st I uśmie­cham się na [...]

dzisiaj, 18:25Adnachiel sko­men­to­wał tek­st Obłoki i zorze

dzisiaj, 18:23Aidan do­dał no­wy tek­st Czerń i biel sto­nowa­ne w [...]

dzisiaj, 18:23Aidan do­dał no­wy tek­st Jesteś tam? Otwórz te cho­ler­ne [...]