Wyszukiwarka: pi������kne prawdziwe s������owa (anegdoty)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: pi������kne praw­dzi­we s������owa — zgromadziliśmy 20 tekstów.

Chłopak spoj­rzał w jej głębo­kie brązo­we oczy. Przy­wodziły mu na myśl bur­szty­ny, ni­by dostępne dla wszys­tkich na plaży ale tyl­ko nieliczni pot­ra­fią dos­trzec ich praw­dzi­we piękno, ich trud aby stać się ka­mieniem szlachet­nym. Tak dla niego bur­sztyn był ka­mieniem szlachet­nym, na­wet naj­cenniej­szym ze wszys­tkich. W szczególności te dwa ja­kie miał przed sobą. 

anegdota
zebrała 3 fiszki • 9 kwietnia 2013, 17:07

"(...) i jak­bym Cię miał do cze­goś porównać, to chy­ba do ra­fy ko­ralo­wej... ta­kiej, której jeszcze nikt nie od­krył całko­wicie, cho­ciaż widział jak jest piękna z zewnątrz, tak na pier­wszy rzut oka, [...] — czytaj całość

anegdota
zebrała 2 fiszki • 30 czerwca 2013, 10:09

Śniło mi się, że Pa­pież zno­wu był Po­lakiem, tyl­ko ja­koś ta­ki był, że...miał twarz Pa­pieża Fran­ciszka, no i ten Pa­pież Po­lak z twarzą Pa­pieża Fran­ciszka zaczy­tywał się w moich wier­szach, aż w [...] — czytaj całość

anegdota
zebrała 2 fiszki • 13 sierpnia 2017, 16:10

Jak po­winien wyglądać związek idealny?
Czy to ko­bieta z mężczyzną, którzy tworzą jed­ność i są dla siebie prze­mili, nieważne w ja­kiej sy­tuac­ji? Czy to oni, kryjący swo­je praw­dzi­we zda­nie, dla dob­ra dru­giego, byle [...] — czytaj całość

anegdota
zebrała 2 fiszki • 12 lipca 2015, 12:02

NOT­KA W BLO­KU NA BO­KU 48

Jeśli chodzi o występ pol­skich pływaków Rio i pol­skich pływaczek w tymże sa­mym Rio, to po­ra przes­tać narze­kać i czas spoj­rzeć na to [...] — czytaj całość

anegdota
zebrała 2 fiszki • 17 sierpnia 2016, 13:50

A pro­pos wpi­su Mo­tylek 96, to wczo­raj na końcu cier­pli­wości pew­ne­mu człowieko­wi wyr­wał się krzyk i brzmiał dosłow­nie - ku*wa pi*da pie*do­lona za­je*ana i po­wiem szczerze, że byłem i jes­tem pod wrażeniem tej wiązan­ki - ja tak kom­po­nować nie umiem. To praw­dzi­wie wyższa szkoła flo­rys­ty­ki słownej. 

anegdota
zebrała 2 fiszki • 15 stycznia 2017, 11:10

TANCERKA
Roz­tańczo­na przy dźwiękach szklan­ki, roz­we­selo­na, drgająca całą sobą, uderzając nóżką, jak bu­cikiem w par­kiet, ro­ześmiana, w dos­ko­nałym nas­tro­ju kołysała się na boki.
Dźwięczny jej głosik roz­brzmiewał do wtóru, wi­rowała we wszys­tkie stro­ny, wybijając [...] — czytaj całość

anegdota
zebrała 2 fiszki • 17 września 2013, 13:29

Każdy mówi spójrz w lus­tro
Zaj­rzyj praw­dzi­we w oczy
Kłam­stwo zos­taw to
I otwórz sze­roko oczy
Orzekłam prawdę
Światu a on na to 
Nie kłam mi w oczy /oko 

anegdota
zebrała 1 fiszkę • 4 kwietnia 2018, 16:15

Ciężko jest żyć lek­ko. Ta­kie ba­nal­ne a tak praw­dzi­we,
każdy ma te kil­ka słów za nic, lecz każdy je pow­tarza,
gdy tyl­ko raz je usłyszy. 

anegdota
zebrała 1 fiszkę • 5 września 2016, 00:11
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

wczoraj, 23:57yestem sko­men­to­wał tek­st Norma to tyl­ko sze­roko [...]

wczoraj, 23:21szpiek sko­men­to­wał tek­st Przerośnięte, sztyw­ne języ­ki: na­dużywają, [...]

wczoraj, 23:13cyt.adela do­dał no­wy tek­st Kukanie na ze­garek

wczoraj, 22:03oszi3 do­dał no­wy tek­st Daj człowieko­wi trochę władzy, [...]

wczoraj, 21:25CiepłaWoda sko­men­to­wał tek­st Przerośnięte, sztyw­ne języ­ki: na­dużywają, [...]

wczoraj, 21:22CiepłaWoda sko­men­to­wał tek­st Przerośnięte, sztyw­ne języ­ki: na­dużywają, [...]

wczoraj, 21:13cyt.adela do­dał no­wy tek­st Norma to tyl­ko sze­roko [...]

wczoraj, 21:12silvershadow sko­men­to­wał tek­st drzazgą w oku jes­teś naj­gorętszym [...]

wczoraj, 21:08silvershadow sko­men­to­wał tek­st W moim mieście