Wyszukiwarka: najpiękniejsze myśli (anegdoty)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: naj­piękniej­sze myśli — zgromadziliśmy 51 tekstów.

Pytał:
- gdzie i kiedy można cię spot­kać śliczna ?
Od­po­wie­działa z ra­dością, kiedy i gdzie.
Te­raz wie­dział gdzie i kiedy by­wać nie powinien.

Mo­rał z te­go jest ta­ki - nie ten miło o to­bie myśli, kto miło do ciebie gada. 

anegdota
zebrała 16 fiszek • 29 listopada 2014, 21:52

t: przyszłaś?
j: tak
t: lu­bię gdy jesteś.

naj­piękniej­sze usłysza­ne od taty. 

anegdota
zebrała 14 fiszek • 28 lipca 2013, 22:11

Ty piszący mój ko­lego – ar­tysto, baj­ko­pisarzu, li­ryku, wie­szczu, zbaw­co, twórco… – czy jak­kolwiek na­kazu­jesz się na­zywać. Cóż czy­nisz światu i dlacze­go piórem władasz? W imię ja­kich ideałów duszę swą odsłaniasz, ku [...] — czytaj całość

anegdota
zebrała 11 fiszek • 6 maja 2014, 18:51

Daw­no, daw­no te­mu, cho­ciaż nie przed wieka­mi, za ster­ta­mi książek is­tniał in­terne­towy swiat in­ny niż wszys­tkie blo­gi, fo­tob­lo­gi, fej­sbu­ki i in­ne cu­da. Świat myśli wiel­kich autorów, zna­nych naz­wisk i ma­luczkich poszu­kiwaczy odpowiedzi [...] — czytaj całość

anegdota
zebrała 8 fiszek • 2 października 2012, 15:31

Pe­wien człowiek na powtórnej ma­turze ot­rzy­mał 70 % pun­któw za opi­nie włas­ne­go tek­stu. Nie pot­ra­fił bo­wiem wska­zać kiedy była opi­nia, a kiedy in­formac­ja. Je­go ob­rońcy twier­dzą, iż nie da się ich oddzielić. [...] — czytaj całość

anegdota
zebrała 7 fiszek • 23 stycznia 2016, 03:41

Za­jebię Cię! Tak prag­ma­tycznie i raczej wca­le nie czu­le myślała do swo­jego męża mo­ja zna­joma, która wra­cała z pra­cy do do­mu. Przed nią był zasłużony ur­lop. Bez kil­ku­nas­tu dni mam 47 lat, [...] — czytaj całość

anegdota
zebrała 7 fiszek • 14 lipca 2015, 11:29

- chy­ba na zbyt wiele so­bie w życiu pozwalam?
- a cóż ta­kiego masz na myśli?
- myśle­nie ...
 

anegdota
zebrała 7 fiszek • 14 stycznia 2013, 22:44

De­likat­nie objął swoją dużą dłonią jej ma­leńką dłoń
Po­pat­rzył na nią z góry – uśmie­chała się przez łzy
Położyła de­likat­nie drugą dłoń na je­go ser­cu
On de­likat­nie starł kciukiem za­wieruszo­ne łzy
Sta­li tak , a słowa nie były im potrzebne
Po­nieważ kochała go, a on kochał ją 
Naj­piękniej­sze zos­ta­je niewy­powie­dziane
A tym sa­my da­je moc uk­ry­temu pięknu 

anegdota
zebrała 7 fiszek • 29 września 2012, 17:39

Była naiw­na jak mała dziew­czyn­ka. wie­rzyła, że słuchaw­ki w uszach i mu­zyka na full, zagłuszą jej myśli, wspom­nienia, prze­gapione szan­se, wyrzu­ty su­mienia i całą resztę.. 

anegdota
zebrała 7 fiszek • 25 listopada 2013, 18:46

Cza­sami zdarza się tak, że na naszej drodze spo­tyka­my ko­goś wyjątko­wego...spo­tyka­my się, spędza­my ra­zem czas...w pew­nym mo­men­cie dochodzi do nas, że zaczy­na za­leżeć nam na tym człowieku, sta­je się on nam coraz [...] — czytaj całość

anegdota
zebrała 6 fiszek • 12 stycznia 2013, 21:45
Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 14:58natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Czerwono czar­ny­dialog­wycho­waczy

dzisiaj, 14:44Polna sko­men­to­wał tek­st Starszy Pan

dzisiaj, 14:39natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st 100 pro­cen­tprzek­roczo­nej nor­my

dzisiaj, 13:59M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 13:23adamantine sko­men­to­wał tek­st różnica tem­pe­ratur przeg­rze­wanie otępienie [...]

dzisiaj, 13:22JaJo sko­men­to­wał tek­st - Fred­die, sta­ry ro­man­ty­ku ile [...]

dzisiaj, 13:20adamantine sko­men­to­wał tek­st na pop­rawę nas­tro­ju