Wyszukiwarka: najpiękniejsze myśli (anegdoty)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: naj­piękniej­sze myśli — zgromadziliśmy 63 teksty.

Pytał:
- gdzie i kiedy można cię spot­kać śliczna ?
Od­po­wie­działa z ra­dością, kiedy i gdzie.
Te­raz wie­dział gdzie i kiedy by­wać nie powinien.

Mo­rał z te­go jest ta­ki - nie ten miło o to­bie myśli, kto miło do ciebie gada. 

anegdota
zebrała 16 fiszek • 29 listopada 2014, 21:52

z cyk­lu: MYŚLI DOŚĆ PRZYZWOITE

- Masz piękne ciało.
- Two­je piękniej­sze. Założymy się?
- Nie. Rozbierzemy. 

anegdota
zebrała 16 fiszek • 13 lutego 2015, 08:54

t: przyszłaś?
j: tak
t: lu­bię gdy jesteś.

naj­piękniej­sze usłysza­ne od taty. 

anegdota
zebrała 14 fiszek • 28 lipca 2013, 22:11

paździerz zu­pełnie się nie orien­tu­je, co bar­dziej go motywuje
wio­cha? Czy or­gran­ki. Dla­tego POszu­kując, wciąż ka­leczy myśli.

/ z cyk­lu - bruk­sizm meb­li z odzys­ku / 

anegdota
zebrała 12 fiszek • 18 stycznia 2017, 00:03

Ty piszący mój ko­lego – ar­tysto, baj­ko­pisarzu, li­ryku, wie­szczu, zbaw­co, twórco… – czy jak­kolwiek na­kazu­jesz się na­zywać. Cóż czy­nisz światu i dlacze­go piórem władasz? W imię ja­kich ideałów duszę swą odsłaniasz, ku [...] — czytaj całość

anegdota
zebrała 11 fiszek • 6 maja 2014, 18:51

prak­tycznie to paździerz nie myśli

kot* z nim
/ z cyk­lu - bruk­sizm meb­li z odzys­ku / 

anegdota
zebrała 11 fiszek • 21 lutego 2017, 23:32

Daw­no, daw­no te­mu, cho­ciaż nie przed wieka­mi, za ster­ta­mi książek is­tniał in­terne­towy swiat in­ny niż wszys­tkie blo­gi, fo­tob­lo­gi, fej­sbu­ki i in­ne cu­da. Świat myśli wiel­kich autorów, zna­nych naz­wisk i ma­luczkich poszu­kiwaczy odpowiedzi [...] — czytaj całość

anegdota
zebrała 9 fiszek • 2 października 2012, 15:31

naczelną jed­nos­tką kon­tem­plac­ji paździerza
jest sto­pień - skos­ma­cenia myśli

kot* z nim
/ z cyk­lu - bruk­sizm meb­li z odzys­ku / 

anegdota
zebrała 8 fiszek • 29 stycznia 2017, 17:55

Pe­wien człowiek na powtórnej ma­turze ot­rzy­mał 70 % pun­któw za opi­nie włas­ne­go tek­stu. Nie pot­ra­fił bo­wiem wska­zać kiedy była opi­nia, a kiedy in­formac­ja. Je­go ob­rońcy twier­dzą, iż nie da się ich oddzielić. [...] — czytaj całość

anegdota
zebrała 7 fiszek • 23 stycznia 2016, 03:41

Za­jebię Cię! Tak prag­ma­tycznie i raczej wca­le nie czu­le myślała do swo­jego męża mo­ja zna­joma, która wra­cała z pra­cy do do­mu. Przed nią był zasłużony ur­lop. Bez kil­ku­nas­tu dni mam 47 lat, [...] — czytaj całość

anegdota
zebrała 7 fiszek • 14 lipca 2015, 11:29
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

wczoraj, 23:09cyt.adela do­dał no­wy tek­st Przy(roda)

wczoraj, 22:28RozaR do­dał no­wy tek­st Wysłałeś mnie Boże Na [...]

wczoraj, 22:27RozaR sko­men­to­wał tek­st Dom (na fak­tach)

wczoraj, 22:22cyt.adela do­dał no­wy tek­st Drzeworym

wczoraj, 22:13.Rodia sko­men­to­wał tek­st Zapragnęło ser­ce cu­du, a [...]

wczoraj, 22:13.Rodia sko­men­to­wał tek­st Cudobójstwo

wczoraj, 22:12.Rodia wy­powie­dział się w wątku offtop.