Wyszukiwarka: pewno���� siebie (aforyzmy)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: pew­no���� siebie — zgromadziliśmy 535 tekstów.

Praw­da cer­ty­fikat wte­dy dos­ta­je, gdy wiemy coś na pewno…
a nie jak nam się zdaje.
 

aforyzm
zebrał 312 fiszek • 8 stycznia 2011, 07:20

Nieważne kim jes­tem, pion­kiem, czy królem, na pew­no nie od­dam tej par­tii bez żad­ne­go posunięcia. 

aforyzm dnia z 1 sierpnia 2010 roku
zebrał 258 fiszek • 3 lipca 2010, 14:37

Oczer­niając in­nych, nie wy­bielisz siebie. 

aforyzm dnia z 10 marca 2011 roku
zebrał 188 fiszek • 2 lutego 2011, 17:05

...cza­sem nie ma wyjścia - trze­ba zno­sić siebie... 

aforyzm
zebrał 186 fiszek • 18 sierpnia 2011, 13:33

Kluczem do suk­ce­su jest dys­tans do sa­mego siebie. 

aforyzm dnia z 23 lipca 2014 roku
zebrał 174 fiszki • 8 grudnia 2010, 13:16

Zbyt­nia pew­ność siebie naj­częściej ro­bi z ludzi kretynów. 

aforyzm dnia z 23 listopada 2010 roku
zebrał 162 fiszki • 19 kwietnia 2010, 17:08

Człowiek z na­tury za­nim doj­dzie do siebie, kil­kakrot­nie siebie mija. 

aforyzm dnia z 10 czerwca 2012 roku
zebrał 145 fiszek • 12 listopada 2011, 18:49

W me­dycy­nie tyl­ko w jed­nym przy­pad­ku można użyć ta­kich słów jak: zaw­sze, nig­dy, na pew­no. Zaw­sze pa­miętaj o in­nych przyczy­nach cho­roby, nig­dy o jed­nej, a na pew­no nie po­pełnisz błędu. 

aforyzm
zebrał 137 fiszek • 14 grudnia 2010, 17:54

Miłość nie wstydzi się siebie. 

aforyzm dnia z 14 lutego 2014 roku
zebrał 129 fiszek • 15 maja 2011, 00:58

Człowiek o wielu mas­kach na pew­no ma nieciekawą twarz... 

aforyzm
zebrał 102 fiszki • 11 listopada 2010, 08:47
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 03:49Moon G do­dał no­wy tek­st - JA - 

dzisiaj, 02:16Moon G sko­men­to­wał tek­st Cokolwiek mogę zab­rać z [...]

wczoraj, 22:35oszi3 sko­men­to­wał tek­st Cokolwiek mogę zab­rać z [...]

wczoraj, 20:19scorpion wy­powie­dział się w wątku Zapytam, od­po­wiem szczerze

wczoraj, 20:15scorpion wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

wczoraj, 19:45finezja do­dał no­wy tek­st Niepewność jest fas­cy­nująca :) 

wczoraj, 18:51zofija wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

wczoraj, 18:43zofija sko­men­to­wał tek­st Najlepiej w życiu wychodzi [...]

wczoraj, 18:19Moon G do­dał no­wy tek­st MAGICZNE ŁYŻWY SZA­TANA

wczoraj, 18:00M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2