Wyszukiwarka: niebie (aforyzmy)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: niebie — zgromadziliśmy 33 teksty.

Czwar­ta nad ra­nem, księżyc wciąż na niebie.

08.08.2015 

aforyzm
zebrał 5 fiszek • 8 sierpnia 2015, 04:26

A kiedy anioł otu­li cię swoim skrzydłem
i uniesie cię po­nad chmury
będziesz już wol­na jak ptak
szy­bujący po błękit­nym niebie 

aforyzm
zebrał 5 fiszek • 4 kwietnia 2015, 00:19

Re­ligia chrześci­jańska uczy nas po­niżenia. Mówi: al­bo wie­rzysz, al­bo nie wie­rzysz i tyl­ko od te­go za­leży two­je zba­wienie- nieważne jest to, ja­kim człowiekiem byłeś. Wnios­ku­je, że w niebie jest od gro­ma strasznych ludzi, gdyż wys­tar­czyło jed­no szcze­re wyz­na­nie i prośba o przyjęcie i prze­bacze­nie, a w piek­le mnóstwo dob­rych ludzi, którzy by­li tak upar­ci, by do końca nie wie­rzyć w tą całą grę. 

aforyzm
zebrał 5 fiszek • 7 grudnia 2012, 00:43

I ta zieleń oliw­ki w ga­ju zuchwałej pew­ności siebie. Do­minu­jesz, to pew­ne, a mnie z tym jak w niebie :) 

aforyzm
zebrał 5 fiszek • 15 marca 2013, 21:04

Ludzie za­palają sie moc­no jak Gwiaz­dy na Niebie po czym gasną.
Za­palają przy tym Ser­ca in­nych Gwiazd,które już na zaw­sze świecą w ciem­nościach tęsknoty. 

aforyzm
zebrał 5 fiszek • 7 sierpnia 2014, 04:10

Pat­rzę w noc­ne niebo. I co widzę? Widzę dum­nie lśniące gwiaz­dy, połys­kujące pew­nością siebie i wdziękiem, które­go nikt nie prze­wyższy. Widzę de­likat­nie połys­kujący księżyc, wyróżniający się swoją niez­wykłością i gracją, zu­pełnie jak­by tańczył pośród gwiazd na niebie. Czuję wolność. 

aforyzm
zebrał 4 fiszki • 10 czerwca 2013, 19:31

Zgu­biłam się w cze­kola­dowym niebie twoich oczu. 

aforyzm
zebrał 3 fiszki • 8 grudnia 2012, 15:53

Kocham życie ,lecz codzien­nie umieram..składam na ołtarzu uczuć wszys­tko co mam i z dnia na dzien usycham co­raz bar­dziej,wy­palam sie jak Mi­liony Gwiazd na niebie, klęcze i z łza­mi w oczach wołam- "Prosze,Do­pomóź mi Boże!". 

aforyzm
zebrał 3 fiszki • 24 marca 2013, 19:17

Hej młode sokoły
Zwiedźmy żywioły
Pu­ki wiatr w skrzydłach wesoły
Nie daj­my się usid­lić w doły
Bądźmy jak na niebie Ar­cha­nioły ! 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • 23 października 2013, 21:03

I często będziesz myślał, że wca­le nie mają racji,
nie ro­zumieją Cie i całej no­wej generacji
Mi­mo to nie po­winieneś mieć za to pretensji
Chcą jak naj­le­piej i to co ro­bią, ro­bią w dob­rej intencji
Nawet [...] — czytaj całość

aforyzm
zebrał 2 fiszki • 19 listopada 2013, 08:03
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 16:07Eufemia do­dał no­wy tek­st Ludziom zwyk­le wy­daje się, [...]

dzisiaj, 16:01kirke13 sko­men­to­wał tek­st Jestem jak po­wiew wiat­ru,jak [...]

dzisiaj, 15:30fyrfle sko­men­to­wał tek­st ludzie ma­li rzad­ko się [...]

dzisiaj, 15:28fyrfle sko­men­to­wał tek­st KLER(i ja)

dzisiaj, 15:06piórem2 sko­men­to­wał tek­st KAŻDY SIĘ BOI. KAŻDY SIĘ [...]

dzisiaj, 14:44silvershadow sko­men­to­wał tek­st KAŻDY SIĘ BOI. KAŻDY SIĘ [...]

dzisiaj, 14:27fyrfle do­dał no­wy tek­st 21.11.2018r.  

dzisiaj, 12:47fyrfle sko­men­to­wał tek­st Opowieść

dzisiaj, 12:46fyrfle sko­men­to­wał tek­st KAŻDY SIĘ BOI. KAŻDY SIĘ [...]