Wyszukiwarka: druga osoba (aforyzmy)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: dru­ga oso­ba — zgromadziliśmy 76 tekstów.

Oso­ba małomówna z pros­tych słów, czy­ni je wielkimi. 

aforyzm
zebrał 122 fiszki • 24 czerwca 2010, 14:10

W świecie, jak z ze­rową grupą krwi, cza­sem może nam pomóc wyłącznie oso­ba po­dob­na do nas.

Dziękuję... 

aforyzm
zebrał 97 fiszek • 4 listopada 2011, 14:52

Mówi się:
"Jak kocha to wróci"

Co wte­dy jeżeli dru­ga oso­ba pomśli tak samo? 

aforyzm dnia z 25 kwietnia 2009 roku
zebrał 94 fiszki

Wspom­nienia są jak dru­ga pa­ra szkieł - wpro­wadzają
ko­rektę, gdy emoc­je i czas na­bierają in­ne­go znaczenia...
 

aforyzm
zebrał 72 fiszki • 24 listopada 2012, 22:15

Do­piero dru­ga nu­ta na­daje pier­wszej znaczenie. 

aforyzm
zebrał 50 fiszek • 3 listopada 2012, 22:32

Na­wet w sieci, można poz­nać człowieka po je­go his­to­rii, tej dum­nej i tej wstyd­li­wej ... tyl­ko zaz­wyczaj ta dru­ga, by­wa już usunięta. 

aforyzm
zebrał 36 fiszek • 21 listopada 2015, 15:09

Kocha się ko­goś gdy czu­je się, że ta oso­ba wo­bec og­romne­go świata, zu­pełnie nam wystarcza. 

aforyzm
zebrał 34 fiszki • 29 sierpnia 2015, 14:40

Je­dyna oso­ba god­na grzechu to ta­ka, z którą zro­bienie te­go nie byłoby grzechem. 

aforyzm
zebrał 25 fiszek • 3 lutego 2013, 00:20

Nie wie­działem ze uczu­cie zwa­ne da­lej miłością może zniknąć w jed­nej chwili.
Wyob­raź so­bie człowieka otoczo­nego myd­laną bańką, pod­chodzi dru­ga oso­ba która za mo­ment go zra­ni czy­nem lub słowem, wy­ciąga z kie­sze­ni igle [...] — czytaj całość

aforyzm
zebrał 20 fiszek • 14 listopada 2012, 04:39

Nie bójmy się wy­razić te­go co czu­jemy właści­wej oso­bie, na­wet gdy z góry ska­zani jes­teśmy na po­rażkę, bo być może ta oso­ba na to właśnie czeka... 

aforyzm
zebrał 18 fiszek • 7 marca 2013, 17:39
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 12:54meedea sko­men­to­wał tek­st Znamiona* po­całun­ki anioła.  

dzisiaj, 12:53piórem2 sko­men­to­wał tek­st Znamiona* po­całun­ki anioła.  

dzisiaj, 12:53meedea sko­men­to­wał tek­st W re­ligii opar­tej na [...]

dzisiaj, 12:52Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st Żymy by­my da­li ra­de.  

dzisiaj, 12:50szpiek sko­men­to­wał tek­st Fizyka sek­su W układzie ot­wartym [...]

dzisiaj, 12:49Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st Znamiona* po­całun­ki anioła.  

dzisiaj, 12:46Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st Lewa idea

dzisiaj, 12:45piórem2 sko­men­to­wał tek­st Znamiona* po­całun­ki anioła.  

dzisiaj, 12:45oszi3 sko­men­to­wał tek­st Człowiek dos­ko­nale zno­si sa­mot­ność, [...]

dzisiaj, 12:45piórem2 sko­men­to­wał tek­st Lewa idea