Wyszukiwarka: zmartwychwstanie

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: zmar­twychwsta­nie — zgromadziliśmy 55 tekstów.

Niebiańska Pani

szu­kał daleko
za siódmą górą i dziewiątą rzeką
chodził różny­mi ścieżkami
cza­sem wydeptanymi
a cza­sem no­wymi szlakami
niekiedy na przełaj od­ważnie kroczył
cho­ciaż wie­dział, że życie może go zaskoczyć
cza­sem z górki
lecz częściej pod górkę
szedł i szedł
szu­kając
i często [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 72 fiszki • 23 maja 2010, 19:31

Okruchy życia...

Jes­teśmy jak piórka na wietrze
ta­cy słabi...
dla­tego upadamy
tar­ga­ni wiat­rem problemów…

A później przychodzi zwątpienie
w ciszy czte­rech ścian
gdzie tyl­ko ogon psa
syg­na­lizu­je ja­kieś życie…

Prze­rabiamy prob­lem...jeszcze raz
za­dając so­bie pytanie
czy można było zrobić
coś więcej…

Nie cof­niemy jed­nak wczo­raj­sze­go dnia...
trze­ba szyb­ko wziąć się w garść
i spróbo­wać zmartwychwstać
ko­lej­ny raz… 

wiersz
zebrał 52 fiszki • 3 kwietnia 2012, 09:25

Zmartwychwstanie...

Cza­sami nie wys­tar­czy być blis­ko siebie
w świąteczne dni
nie wys­tar­czy na­wet szerzej otworzyć
swo­je ser­ce i portfel
w ten czas…

Cza­sami trze­ba w zno­ju i w sza­rości dnia
być aniołem ciepłych barw
i nieść nadzieję, że pod­czas Zmartwychwstania
nig­dy nie zab­raknie rąk
by od­sunąć ten głaz… 

wiersz
zebrał 49 fiszek • 5 kwietnia 2012, 14:30

Koniec i początek

Ko­niec i początek

Wieczór kończy ja­kiś ok­res
Już wy­darze­nia się nie powtórzą
Tak będą po­dob­ne, ale nie ta­kie same
Ko­niec dnia
Jut­ro początek następnego
A je­dynak już, co innego
Znów za­parzę kawę, ale kil­ka gram w tą [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 48 fiszek • 3 grudnia 2012, 15:44

Pasztetowa jak sen

Na uli­cy Garncarskiej
gdzie pies ogo­nem za­miata czas
trup pamięci
sie­dzi na klat­ce schodowej
i wpuszcza do sy­fonu gaz

Wyszła na klatkę bab­ka meliniara
co to zięcia po­dob­ne­go do Be­ma miała
ale ten poszedł sie­dzieć za mord
bo w [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 40 fiszek • 5 września 2011, 08:50

Wielkanoc

Dziś za­nosi­my przed Two­je ołtarze
Ha­nieb­ne ciem­nych gar­deł wołanie
Sa­me obel­gi,bluźnier­stwa potwarze
Ciebie pro­simy,nie słuchaj nas Panie

Cze­muś nas opuścił,ciągle krzyczymy
I słychać tyl­ko gniew­ne sarkanie
Prze­cież jesteśmy,kochamy,wierzymy
Ciebie pro­simy,nie słuchaj nas Panie

A Ty na krzyżu zno­wu umierasz
Stoimy pat­rząc z niedowierzaniem
Znów nasze grzechy z sobą zabierasz
Uczysz nas życia swym Zmartwychwstaniem 

wiersz
zebrał 35 fiszek • 24 kwietnia 2011, 06:05

Sobotnie zdjęcie 1/30s

(Wstęp)

Zmarł Jezus
jak co roku
jak zwykle
zjed­liśmy na kolację
ka­nap­ki z serem
po­pijając przesłodzoną herbatą
dzień

W telewizji
opi­sali Je­go śmierć męczeńską
i zmar­twychwsta­nie z grobu
za sprawą Boga

Nie wiem czy to był Jezus
z za­kupa­mi w hipermarkecie
ale w koszy­ku miał wino
macę
i [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 33 fiszki • 7 kwietnia 2012, 20:44

Królowa Śniegu

Królo­wa Śniegu
z ser­cem z kamienia
pok­ry­tego grubą war­stwą lodu

Królo­wa bez korony
zmie­sza­na z błotem
z roz­ma­zanym makijażem

Królo­wa bez honoru
oczy, które kiedyś we­soło błyszczały
dziś zioną prze­rażającą pustką
wy­pełniła je czerń

Czar­na dusza, czar­ne oczy, czar­ne serce
Czer­wo­ne znamiona
jak [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 25 fiszek • 13 listopada 2012, 19:19

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7

Wszystkie
Filtruj wyniki