Wyszukiwarka: zapachu

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: za­pachu — zgromadziliśmy 1000 tekstów.

uśpieni

wtu­lona
w per­ma­nen­tną ciszę
opar­ta na mej świadomości
za­mykasz w słowie cały nasz świat

ja zbudzo­ny z myśli
całuję za­pach twój
zos­ta­wiony w żre­nicach nocy
wspom­nieniem na­maszczam związek
dwoj­ga zapomnianych

wieczór os­tatni sprawiedliwy
świadek spełnienia

mus­kałem na­gie us­ta
od­dechem żaru
ocza­mi pieściłem od­bi­cie
bieli na twarzy
w alei księżycowej
pro­wadziłem na szczy­ty dos­ko­nałości
i wie­rzyłaś w dzień następny
aż przyszedł ra­nek
i praw­da
ośle­piła naszą miłość. 

wiersz
zebrał 28 fiszek • 28 lutego 2012, 18:03

Cóż trzeba więcej...

Od­kry­wam piękno w codzienności.
Śpiewem ptaków się fascynuję.
Ra­duję się każdym ges­tem dobroci.
Gdy in­ni niena­widzą ludzi ja ich miłuję.

W deszczu znaj­duję cud roślin wzrastania.
W po­wiewie wiat­ru la­su woń czuję.
Od tęczy uczę się barw dobierania.
Na ludzkich twarzach uśmiech maluję.

Cóż trze­ba więcej, gdy wokół piękna tyle?
Na każdym kro­ku czuć za­pach szczęścia.
Ludzie, przy­roda, ma­gia i motyle…
Wys­tar­czy tyl­ko mieć wrażli­we serca… 

wiersz
zebrał 28 fiszek • 15 września 2010, 09:59

Walentynko moja...

Wa­len­tynko moja
Wiem kiedy przyszłaś
Gdy wiatr przy­wiał Twój zapach
Po­całun­kiem
Delikatnie
Przyjemnie
Słodząc mo­je usta
Od­su­wając wszys­tkie mo­je wątpliwości
Wiem w którym momencie
Ser­ca moc­niej uderzały
Gdy Twe ręce obej­mo­wały mą twarz
Jak tu nie tęsknić
Gdy Twój uśmiech wy­jaśnia wszystko
Gdy Twe oczy mówią bym został
Nie chcę zapomnieć
Pie­szczot miłych
Długich rozmów
Słod­kich pocałunków
Wa­len­tynko mo­ja
Gdy na­dej­dzie ten czas
I słońce roz­niesie promienie
Wiem kiedy przyjdziesz
I spełnisz mo­je życzenie 

wiersz
zebrał 28 fiszek • 14 lutego 2012, 17:38

* * *

Jej po­całun­ki parzyły, choć us­ta lodowate,
Myśli miała pus­te, lecz słowa bogate

Ocza­mi przy­ciągała, nie sta­rając się wiele,
Dłońmi zachęcała, blas­kiem na swym ciele

Po­całun­ki jak sen, śmiech niczym muzyka,
Za­pachem odurzała, a czas tyl­ko umyka

Jej od­dech na szyi roz­pa­lał tyl­ko zmysły,
Spójrz w jej ser­ce... I uro­ki wszys­tkie prysły. 

wiersz
zebrał 27 fiszek • 9 listopada 2011, 20:18

***

Nie do­tykaj moich wspom­nień
Kochany
W nich mieści się świat cały
Wciąż niezapomniany

Nie do­tykaj moich ust
Kochany
W tęskno­cie zniknął już ich zapach
Na­miętnością malowany

Nie do­tykaj moich oczu
Kochany
One wciąż tyl­ko ból widzą
Ten niechciany

Nie do­tykaj me­go ser­ca
Kochany
To je­dyne słowo bo­li tak
Kiedy świeże jeszcze rany

Jeszcze nie czas… 

wiersz
zebrał 27 fiszek • 22 października 2011, 20:32

Klątwa ognia

Za­bierz ręce z mo­jej głowy
Obudziłeś sta­re rany
Duszę zdarłam do połowy
Dru­giej uk­ryć nie dam rady

Ty na dłoniach masz zaklęcie
Li­nią życia przekreślone
Na ich skra­ju li­nia serca
Z os­trych cier­ni upleciona

A na moich nie ma znaku
Wszystkie [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 27 fiszek • 19 maja 2011, 18:42

oto miłość

sze­les­tem liści
wiat­ru podmuchem
za­pachem kwiatów
ko­lorem tęczy
krop­la­mi deszczu
słońca promieniem
mówi do nas
o pięknie istnienia

bez niej
sza­rość wokół panuje
wszel­ka ra­dość szyb­ko gaśnie
pus­tką czte­rech ścian
nakłada krzyż zwątpienia
na osłabłe ramiona
sku­wa lodem
słabnące z każdym uderze­niem
ser­ce ciepła pragnące

tak wiele książek już napisano
poeci stro­fy układa­li niedościgłe
bar­do­wie pieśni o niej śpiewali
głosa­mi których
po­zaz­drościły by im ptaki
lecz wszys­tko to
jakże jest nikłe
gdy spoj­rzysz na nią
pot­ra­fiącą budować
lecz i niszczyć
na potęgę którą ktoś kiedyś
naz­wał miłością ... 

wiersz
zebrał 27 fiszek • 14 października 2011, 00:01

Szukasz...

na ścieżce
wy­dep­ta­nej myślami
szu­kasz swo­jego śladu
zagubionego
między życia chwi­lami

od­cisków Jej dłoni
na swo­jej skórze
szu­kasz wzroku
który pożąda­niem płonie
pośród Waszych wzruszeń

za­pachu malin
co przy­warł do warg
na małą chwilę
póki wiatr Jej go nie odebrał
wciąż szukasz
choć jed­ne­go dowodu
że Ona jeszcze żyje

ale...
czy chcesz być z Nią na pew­no ?

10.05.2010 

wiersz
zebrał 27 fiszek • 12 maja 2010, 01:29

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99

Wszystkie
Filtruj wyniki