Wyszukiwarka: teatrze

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: teat­rze — zgromadziliśmy 116 tekstów.

Będziemy razem cały wieczór

Będziemy ra­zem cały wieczór


Deszcz za­mienił się w śnieg
Płat­ki tańcują nad głową
Do­tykając twarzy znów przy­bierają pos­tać wilgoci
Lam­pa mru­ga zmęczo­na trwa­niem la­tami w tym miejscu
Kon­tu­ry przejścia po­między bu­dyn­ka­mi toną w ciemności
Wy­pat­ruję aż [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 54 fiszki • 12 grudnia 2012, 21:05

Itaka

Od­dycham z pokorą
Z uniesioną głową
Za­ciągam kur­tynę w teatrze
Z da­la od widowni
Siadam na krześle, na pus­tej scenie
Spla­tając dłonie zap­raszam na roz­mowę
Swo­je sumienie

Byłem pus­tym naczyniem
Do które­go życie nalewało
Raz gorzkie raz słod­kie wino
Krzy­wiąc wargi [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 50 fiszek • 2 listopada 2012, 12:44

Narkotyk

Narkotyk

Jed­no spojrzenie
Kil­ka gestów
Dot­knięcie dłoni
Lek­kie jak by od niechcenia
I już jes­tem twój
Za­pach
Wy­ciągam dłoń, aby musnąć two­je włosy
Pragnę, aby us­ta mówiły do mnie na­wet nieważne słowa
Tyl­ko bądź
Ty to wszys­tko wiesz
I przychodzisz [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 40 fiszek • 21 listopada 2012, 22:52

Antrakt

Księżyc wychodzi za wcześnie
na sce­nie tyl­ko my
noc ro­bi za kurtynę
odsłaniając po raz ostatni
mis­terne naszych ciał przedstawienie

Nie będę cze­kać na znak twój
nie wejdę więcej w rolę
gdy zacznie się nasz akt

Odejdę pod­czas antraktu

Nie chcę już dłużej być
na two­jej twarzy teatrze
tyl­ko bez­radnym cieniem 

wiersz
zebrał 39 fiszek • 16 lutego 2012, 16:08

...tête-à-tête z aniołem

zi­ma opa­da z ka­len­darza
wspom­nieniem oszro­nionych ust

a te­raz…
wiosną plączą się dłonie
by wy­pełnić sobą chwi­le dotykane

i doj­rzałym słowem
pat­rzysz każde­go dnia
zwilżając us­ta nienasyceniem

a gdy noc opa­da na biodra
układasz ich niez­wykłą przyszłość
aż anioł nies­nu zat­rze­pocze skrzydłami

w teat­rze naszych ciał 

wiersz
zebrał 38 fiszek • 9 marca 2013, 18:18

Kocham!

Kocham kochać Cię nad życie
i wie­czo­rem i o świcie,
o po­ran­ku, na przystanku,
także z kwiatów pięknym wianku!

Kocham się na Ciebie patrzeć,
w ki­nie, w tram­wa­ju, w teatrze,
w łóżku, w skle­pie, na ulicy,
w dżin­sach, w szor­tach i w spódnicy!

Jes­teś całym moim światem,
więc mnie moc­no kochaj zatem,
bo nie znaj­dziesz już wariata,
który tak za Tobą lata! 

wiersz
zebrał 35 fiszek • 19 kwietnia 2012, 16:57

Dwadzieścia cztery godziny na dobę

w teat­rze popląta­nych losów
zak­li­nasz słowa
niech swoją wolę znaczą

dwadzieścia czte­ry godzi­ny na dobę

to prze­cież nasze życie
kiedy po­woli wsiąka­my w no­ce
a ra­no budzi­my na krawędzi kuszeń

i choć za ok­nem sze­leści je­sień

chy­ba nie mam wyjścia
kochać cię muszę…
 

wiersz
zebrał 34 fiszki • 13 listopada 2011, 00:02

Kilka spojrzeń [...]

kil­ka spoj­rzeń
zabłąka­nych w py­taniach
roz­plącze war­kocze moich warg
chwycą słów moc ta­jemną
by szep­tem ci je dać

nieśmiały uśmiech
ob­licze za­myśli po­woli
zab­rnie w ma­riaż z is­krą w oku
wyz­naczy kres milczeniu
w życia nasze­go… teat­rze

przyj­mując po­całunek
od zwias­tu­na losu

lu­bię, jak na mnie tak patrzysz
 

wiersz
zebrał 29 fiszek • 8 listopada 2011, 02:13

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Wszystkie
Filtruj wyniki