Wyszukiwarka: swe serce

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: swe ser­ce — zgromadziliśmy 538 tekstów.

W deszczowy dzień

Jak mało pot­rze­ba, byś mi uchy­liła nieba
Wys­tar­czy tyl­ko, że dasz swe serce
A ja w podzięce....od­dam swe

Nie pot­rze­ba mi zachwytów, wys­tar­czy garść twych uśmiechów
Wys­tar­czy spoj­rze­nie, gest i już le­piej na ser­cu jest
Wiem, że kiedyś muszę wy­puścić cię, boś ty jak mo­tyl wolna
Sza­ry żywot dla ciebie klatką...wte­dy umierasz
Więc zas­pyiam myśląc, że uj­rzę cię
bo po­zos­tałaś tyl­ko snem 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 27 stycznia 2012, 13:57

~~Tajemniczy~

Choć mi­jały długie lata,
On na­dal o niej marzył.
Naj­piękniej­szą ko­bietę świata,
Po­kochać się odważył.

Od­dał jej swe całe serce,
Swą duszę jej powierzył.
Upa­dając na jej ręce,
W szczęście swe nie wierzył.

Zat­ra­cił się w miłości,
Przeg­rał swe cen­ne życie.
Dziś dąży do upadłości-
Lecz kiedyś był na szczycie... 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 16 czerwca 2010, 21:04

Zapomnieć

Za­pom­nieć

Chciałbym za­pom­nieć o tych chwi­lach
o tych po­kona­nych milach
o tych roz­cza­rowa­niach w życiu
wyciu
wie­czo­rami z bólu, wy­bucha­mi płaczu
chciałbym za­pom­nieć o wi­doku tych oczu
które na mnie spoglądały
me czy­ny oce­niały
te­raz czuję pustkę [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 5 fiszek • 27 sierpnia 2010, 18:54

Epilog

Po­pat­rz, kim byłeś, a czym się stałeś
Gdy się dob­ro­wol­nie cza­sowi oddałeś

Miałeś prze­cież wszys­tko, świat leżał przed tobą
Cie­szyłeś się bo­gac­twem, siłą i urodą

Mocą prze­wyższającą wśród nas na­wet przeciętność
Miałeś w so­bie potęgę i miałeś [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 5 fiszek • 4 lutego 2012, 16:26

Proszę Pana Proszę Pani

Proszę Pana
Pan jest tym
dla które­go ot­worzyłam swe serce
Pan jest tym
dla które­go chcę się uśmiechać
Pan jest tym
które­go chcę mieć blisko
Pan jest tym
które­go kocham

Proszę Pani
Pa­ni jest tą
dla której żyję
Pa­ni jest tą
dla której stanę przed [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 5 fiszek • 30 października 2010, 15:21

Decyzja ostateczna

Stoisz nieszczęśniku
Na ścieżki rozstaju
Nie wiesz gdzie iść
Do piekła czy do raju
W Twej podświadomości
Po­jawia się nadzieja
Że po drodze spotkasz
Sta­rego przyjaciela
Już ku niebu wędrujesz
Czu­jesz za­pach słońca
Gdy widzisz przyjaciela
Po dru­giej stro­nie końca
I te­raz w Twoim ser­cu
Rodzi się pytanie
Czy zaz­nać łas­ki Boga
Czy diabła uznanie
Jak­byś nie postąpił
Spla­misz swe sumienie
Dla­tego też wybrałeś
Wie­czne potępienie 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 25 lutego 2011, 07:36

Zabij.

Pod­nieś mnie
uni­ces­tw mnie
kochaj mnie
za­bij mnie
nap­raw mnie
obej­mij mnie
tyl­ko nie pat­rz w oczy
w których smu­tek kroczy
Spoj­rze­nie swe dłonie we łzach moczy.
Chcę tyl­ko egzys­to­wać,
lecz ciągle w przeszłości tkwię.
Błagam, nap­raw mnie.
Wspom­nienia.
Zabij [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 5 fiszek • 19 marca 2013, 19:08

List od A.

Młody żeg­larzu, co wy­ruszasz w swój pier­wszy rejs.
Życie do­piero ot­wiera się przed Tobą, przed Tobą ocean stoi.
W głowie masz myśli stos, ser­ce na wo­dy rwie.
Na por­cie zos­ta­wiasz dziew­czę swe, co zapłaka­ne jest.
Cicho [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 5 fiszek • 12 października 2012, 23:25

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68

Wszystkie
Filtruj wyniki