Wyszukiwarka: strata przyjaciela

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: stra­ta przy­jaciela — zgromadziliśmy 8 tekstów.

I tak wyglądasz mój wielki świecie.

I tak wyglądasz mój wiel­ki świecie,
ra­nisz mnie, kochasz, a po­tem sądzisz.
Od­da­jesz ta­lent w ręce poecie,
a po­tem szu­kasz go, gu­bisz, błądzisz.
Nic tak nie cie­szy jak Twój przyjaciel,
w ciszy tej łamią się wiel­kie marzenia,
wypełnia [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 23 fiszki • 22 kwietnia 2012, 20:37

Koniec

światło rozbłysło
mi­lionem iskier
po czym zapadło
się w ciemność
bez dna

stoję na brzegu
rze­ki wo­da
głębo­ka cicha
mówi szeptem
do mnie


wo­da rwąca
płyt­ka śmieje
się szyderczym
pus­tym śmiechem

ra­ny zadane
przez przyjaciela
prze­nikają
z niesa­mowitą siłą

do sa­mego
dna duszy
gdzie osiadają
i żadna [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 5 fiszek • 3 marca 2012, 23:55

* * *

Gdy­byś nie był mi tak bliski,
wszys­tko było by prostsze,
te­raz w tych przy­jaz­nych oczach,
za­kocha­nie trud­no dostrzec,
gdy­byś nie był mi tak bliski
wszys­tko byłoby łatwe,
te­raz na Ciebie przyjacielu,
trud­no z miłością mi pat­rzeć.
Gdy­byś nie był
 [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 5 fiszek • 18 marca 2011, 17:47

Jordanowi

(..po stra­cie przy­jaciela - za­pytałeś co mogą Twoi przy­jaciele ?)

Choć nic nie zastąpi stra­ty poniesionej
Twe ser­ce mu­si pra­cować by dzionek

który jest przed Tobą przy­nosił owoce
nie ro­zumiesz te­go może kiedyś potem

ten czas jest [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 4 fiszki • 3 kwietnia 2010, 23:06

Życie jest snem

Życie jest snem, odłączam tlen i ruszam gdzieś da­lej, hen,
Wiem to głupie, po­wiesz bra­cie nie rób więcej ta­kich scen.
Uwierz że chcę, ona rządzi mną, a ja jes­tem tyl­ko tłem,
Włas­nym cieniem, mar­twym odzieniem, [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 3 fiszki • 16 marca 2013, 15:32

Miś

Sta­ruszku, gdy chwi­la wol­na w twym spo­koj­nym życiu,
Usiądź wy­god­nie w fo­telu, zos­tań przez chwilę w ukryciu,
Za­nurz się w odmętach wspom­nień, od­kryj ich ma­giczną moc.
Skup się na chwi­lach og­rze­wających ser­ce niczym koc
w [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 3 fiszki • 5 lutego 2013, 20:42
Wszystkie
Filtruj wyniki