Wyszukiwarka: smutne

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: smut­ne — zgromadziliśmy 804 teksty.

" Bezsilność "

Z war­koczy czasu
wyp­lotłam dziś
smutne
bez ciebie dni
kryształowe łzy
oka­leczo­ne serce
przy­biły do krzyża
wys­tru­gane­go
naiwną nadzieją

nie uniosę go...

Z bez­sennych niemych no­cy
tępy ból
wyszar­pał wszys­tkie sny
roz­rzu­cił po podłodze
na kolanach
zbieram dziś
rozdarte
ka­wałki duszy

nie pod­niosę się już...
zab­rakło
sił


Julka. 

wiersz
zebrał 38 fiszek • 19 grudnia 2011, 19:53

oddalenia

Bez tęskno­ty już
w równa­niu pogodzeń
Bez żywej is­kry
wes­tchnień i sumień

W po­piele
ra­dos­ne dni i smutne
Tęczo­we jeszcze wczo­raj
dziś bar­wy ponurej

Jed­no mam pytanie
co pozostanie?
Kieliszek gorzkiej wódki
kochań bo­les­nych i odkochań

Prze­cież być mogłeś
a nie będziesz
Od jut­ra żyj
najpiękniej


Odtwórz 

wiersz
zebrał 38 fiszek • 15 listopada 2012, 10:50

Na skrzydłach marzeń …

od­fruńmy w do­tyk dłoni naszych
płat­kiem oczu we­sołych wypłoszmy smutki
spi­jając z siebie … codzien­nie so­ki miłości
pal­ca­mi które widzą le­piej …
kocham Cię do sza­leństwa dłoni …
języ­ka i mo­wy które złożyły nas w …
je­den wspólny [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 38 fiszek • 7 sierpnia 2010, 14:29

" Ostatni akt "

Patrz...
jeszcze raz
spektakl
dla ciebie gram
nasz dra­mat który
pi­saliśmy od lat

odsłonie dziś każdy akt...

ref­lekto­ry na scenie
oświet­lają smutną aktora
twarz
zaglądają w każdy zakamarek
roz­dartej duszy
ma­kijaż nie przyk­ry­je wszystkich
krzywd i uczuć...
złych
po twarzy płyną ostatnie
prawdy
łzy

Słowami...rozpaczy
roz­ry­wam na strzępy
teatralny
kostium
wszys­tkich naszych
kłamstw...
cier­pienia krzyk nawet
or­kies­trę zagłuszył

a ty...

hi­pok­ryzji od­da­ny widz
na stojąco bra­wa bi­jesz mi
rzu­casz kwiaty do mych stóp
nadal...
nie ro­zumiejąc z te­go życia
nic

Antarkat
opadła...kurtyna
to już ostatni
nasze­go dramatu
akt.


Julka.


*de­dyko­wane K.A...uśmie­chnij się jut­ro zag­rasz... piękniej­szą rolę :) 

wiersz
zebrał 37 fiszek • 25 stycznia 2012, 18:56

Przejście dla pieszych

Mi­kołaj ma osiem­dziesiąt lat
i strasznie się moczy
uno­si zre­zyg­no­waną twarz
z plamą na spod­niach przez mias­to kroczy

Rodzi­na o nim zapomniała
a on marzy o jajecznicy
której zapach
przez wen­ty­lator z ba­ru krzyczy

Smut­ne i bar­dzo oschłe
jak krza­ki po­midorów w je­sien­nym słońcu
życie dało mu w twarz
i za­powie­działo rychły koniec... 

wiersz
zebrał 37 fiszek • 14 marca 2012, 21:05

Poetka...

Znaj­duję cię każde­go dnia w poezji…
jak stąpasz de­likat­nie między wierszami…
I choć cza­sem trud­no mi uwierzyć…
że nie widząc siebie…tak dob­rze się znamy…

Słowem spra­wiasz, że szyb­ciej oddycham…
czuję two­je pal­ce…jak­byś pi­sała po moim ciele…
Dzięki to­bie smut­ne odsłony dnia zamykam…
dla ciebie to tyl­ko poez­ja…dla mnie to tak wiele…

Cza­ruj mnie…cza­ruj śliczna poetko…
wy­myślaj stro­fy w perły zaklęte…
Roz­wiewaj smut­ki…tak zgrab­nie tak lekko…
roz­kwi­taj…i dotykaj…zmysłowo…przepięknie… 

wiersz
zebrał 37 fiszek • 3 kwietnia 2011, 10:54

* * *

Cze­mu krwa­wisz, miły świecie
Cze­mu krwawisz?


Czy na łóżku tym, bezdomnym
tak sa­mot­nie pozostawisz?

Czy w głębo­kiej, smut­nej nocy
wołającej o pomszczenie
dasz mi rozgrzeszenie?

Czy roz­le­jesz po mym sercu
gwiez­dny wiatr północy

co tak tar­ga i szamoce
gdy tak bar­dzo nie wiem co się... kończy?

w półis­tnieniu pływam szara,
drob­na i daleka

w półis­tnieniu na is­tnienie
czekam

na Ciebie

Miły! Cud­ny świecie! Cze­mu krwawisz... 

wiersz
zebrał 37 fiszek • 19 grudnia 2012, 22:27

Światłocienie

Wiatr wes­tchnień słońce z nieba mi zdmuchnął
Znów wie­czo­rami chłod­niej­sze mam dłonie
To niep­rawda, że oczy mam smutne
Gdy tulę myśli, które krążą koło mnie

Cza­sem cień twój pod po­wieka­mi przemknie
Cza­sem uśmiech w ok­nach pus­tych zapali
Ale to niep­rawda, że tęsknię...
Do słów, które sma­kowałeś ustami

Ciem­no już, ćmy upar­cie pat­rzą z wyrzutem
Trze­potem skrzy­deł proszą, by im światło zapalić
Głupie! Nie wiedzą, że cieni tych smutkiem
Zdołam jeszcze im skrzydła ocalić! 

wiersz
zebrał 36 fiszek • 16 marca 2011, 14:14

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Wszystkie
Filtruj wyniki